Vacature

Programmadirecteur ICT SZW

Gemeente Den Haag

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de gemeente Den Haag ziet zich voor een stevige opgave gesteld op het vlak van het innoveren en verbeteren van de dienstverlening voor burgers. SZW realiseert zich dat de inzet van digitalisering en nieuwe technologie (ICT) van groot belang is. SZW wil goed opdrachtgeverschap en eigenaarschap voor de informatievoorziening van haar dienst verder organiseren door de sturing daarop expliciet te beleggen bij een Programmadirecteur ICT, die tevens lid is van de directie van SZW.

DERDE STAD VAN NEDERLAND
Met ruim 525.000 inwoners is Den Haag de derde stad van Nederland. Den Haag is trots op haar positie als Internationale Stad van Vrede en Recht. Het gaat op vele fronten goed met Den Haag en tegelijkertijd staat de stad de komende jaren ook voor grote uitdagingen en opgaven. Een stad in ontwikkeling vraagt om een gemeentelijke organisatie die met zijn dienstverlening hierop aansluit en voorop blijft lopen. De stad met al zijn diversiteit eist van het gemeentelijk apparaat wendbaarheid en het vermogen om continu de dienstverlening hierop aan te passen. De komende jaren ondergaat Den Haag een aantal transities op het gebied van digitalisering, energie, economie en demografie. In die context wordt gewerkt aan plannen voor de toekomst van onze stad, waarin de gemeente geconfronteerd wordt met een aantal grote uitdagingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om in te spelen op deze onomkeerbare veranderingen.

GEMEENTE DEN HAAG
De gemeentelijke organisatie kent ca. 7800 medewerkers en bestaat uit de volgende vijf kerndiensten en de Bestuursdienst als concerndienst voor strategie en kaderstelling:

 • Stedelijke Ontwikkeling
 • Stadsbeheer
 • Onderwijs, Cultuur en Welzijn
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
 • Publiekszaken
Advies, Expertise en de uitvoerende onderdelen van de bedrijfsvoering zijn organisatorisch gebundeld. Diensten worden in de bedrijfsvoering ondersteund door het Intern Dienstencentrum (IDC) en het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC).

DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDSPROJECTEN (SZW)
De gemeente helpt inwoners van Den Haag met een laag inkomen om zo snel mogelijk weer zelfstandig te leven. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de gemeente helpt bij begeleiding op weg naar werk, advies, voorzieningen en tijdelijke financiële bijstand voor mensen met een laag inkomen. SZW is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en geeft bijstandsuitkeringen aan Hagenaars. SZW helpt deze mensen in het zoeken naar een baan of vrijwilligerswerk.

SZW ALS "IT"-BEDRIJF
Het is een noodzakelijke ontwikkeling om de dienstverlening voor de burgers op een niveau te krijgen zoals we in de maatschappij gewend zijn, waarbij door digitalisering ondersteunde klantprocessen gebruikelijk zijn. Deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt dat ICT-ondersteuning voor de professional in de gemeente gemoderniseerd wordt en de burger direct digitaal toegang krijgt zodat hij of zij zelf de diensterverlening voor inkomen of werk kan regelen (werk zoeken of een uitkering aanvragen). SZW ontwikkelt zich daarmee steeds meer tot een ‘ICT-bedrijf’, dat de ontwikkelingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering wil benutten. De uitvoering van gemeentelijke werkprocessen is daarbij in hoge mate afhankelijk van de ICT. Dat is het geval voor het innoveren van de uitvoeringsprocessen met nieuwe technologie, maar ook in operationele zin, leidt het niet functioneren van de ICT mogelijk tot het niet tijdig kunnen betalen van uitkeringen bijvoorbeeld.
De gemeente heeft vanuit de historie te maken met een veelheid aan systemen en applicaties die veelal verouderd zijn en die ooit als een specifieke oplossing voor een specifieke behoefte zijn gebouwd. Dergelijke systemen zijn ‘gesloten’ en kunnen met moeite gegevens uitwisselen. Tevens worden gelijksoortige gegevens in diverse systemen opgeslagen waarbij de definities van die gegevens nogal kunnen verschillen. Nieuwe, innovatieve technologie (online platformen, apps, etc.) is soms moeilijk te integreren met de verouderde systemen. In het verleden werd zelden gewerkt vanuit een overkoepelende ‘bouwtekening’, ook wel architectuur genoemd, dat is voor een deel de oorzaak van de problematiek.
Dit vraagt om een positie op het vlak van ICT-ondersteuning met een evenwichtig samenstel van functionaliteiten en applicaties en gebruik van eenduidige informatie. Daarbij is van groot belang dat de burger en de dienstverlening centraal staan.

OPDRACHTGEVERSCHAP ICT-PORTEFEUILLE
Met dit besef wil SZW actief sturen op de ICT-portefeuille. SZW realiseert zich dat eigenaarschap en goed opdrachtgeverschap essentieel zijn voor het succesvol kunnen realiseren van goede dienstverlening voor haar burgers. Dit vraagt een integrale blik, breder dan SZW of zelfs het sociaal domein. SZW realiseert haar informatievoorziening binnen de gemeente Den Haag in samenwerking met het BEC en IDC. Daarnaast wordt een belangrijk deel van de SZW informatievoorziening gerealiseerd via het samenwerkingsverband Wigo4it tussen de 4 grootste gemeenten van Nederland (‘G4’). Dit vraagt specifieke en intensieve aandacht vanwege de dynamiek die speelt in dit veld van stakeholders. Daarom dient de sturing op de ICT-portefeuille in verbinding te staan met concern brede ontwikkelingen binnen de gemeente, en in het geval van SZW, ook met de G4 ontwikkelingen. Vanwege het toenemende belang van digitalisering voor SZW en haar dienstverlening aan burgers, en de gegeven complexiteit van het G4-dossier, wordt de ICT-portefeuille en de sturing daarop expliciet en op strategisch niveau belegd bij een Programmadirecteur ICT, die tevens lid is van de directie van SZW.

Functieomschrijving:

De Programmadirecteur ICT formuleert de meerjarige i-visie voor SZW op grond van businessdoelstellingen, het coalitieakkoord en ontwikkelingen in de stad, politiek en maatschappij en technologie. Deze i-visie SWZ verhoudt zich op de juiste wijze tot de i-visie van het concern en de G4.

De i-visie wordt geconcretiseerd in een ‘Business- en Informatieplan’. Daar wordt de complexiteit en samenhang tussen business en i-domein vertaalt naar middelen en (meerjarige) investeringsprogramma’s. Daarbij stuurt de Programmadirecteur ICT op aansluiting op concern brede Informatievoorzieningsprogramma’s en hergebruik van generieke ICT-voorzieningen. Vervolgens is de Programmadirecteur ICT verantwoordelijk voor de realisatie van het Business- en Informatieplan en stuurt als opdrachtgever de programma’s en projecten aan die moeten leiden tot het realiseren van de i-visie.

De Programmadirecteur ICT stuurt het management aan op de implementatie van de Informatievoorzieningsstrategie en is verantwoordelijk voor de ICT-budgetten.

De Programmadirecteur ICT stemt af met alle relevante externe en interne stakeholders, houdt rekening met politiek-bestuurlijke belangen op lokaal en nationaal niveau en informeert het college – indien gewenst en nodig - over relevante ontwikkelingen. Hij/zij vertegenwoordigt de directie van SZW in externe gremia binnen de scope van zijn/haar opgave.

De Programmadirecteur ICT is lid van de directie SZW en is voor de i-opgaven van SZW, opdrachtgever voor het BEC-I SZW team. De Programmadirecteur richt een adequate governance in voor zowel de SZW-brede businessvraagarticulatie als voor de informatievoorziening en is voorzitter van de i-board SZW. De Programmadirecteur ICT adviseert de directie van SZW inzake het G4 dossier en het ICT-vakgebied in zijn algemeenheid en de meerjarige investeringen, en maakt besluitvorming transparant.

De Programmadirecteur ICT adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en keuzes op het terrein van de business in relatie tot de informatievoorziening. Dit betreft met name het G4-dossier en de deelneming Wigo4it, inclusief harmonisatievraagstukken op dit vlak waar het de G4 betreft, ook in relatie tot het eigen concern.

Expertise op het vlak van ICT wordt ingezet vanuit BEC-I en Wigo4it. SZW bouwt zelf géén uitvoerende ICT-expertise op binnen de eigen organisatie. Wel zal, indien nodig specifieke expertise die BEC-I niet kan leveren extern worden ingehuurd. De Programmadirecteur ICT werkt intensief samen met het SZW team binnen het BEC-I, met Wigo4it en de andere G-4 steden zodat de gehele keten van vraag naar levering goed functioneert en de advies en realisatiekracht van BEC-I maximaal wordt ingezet. De Programmadirecteur geeft uitsluitend functioneel leiding als opdrachtgever.

Functie-eisen:

Als Programmadirecteur ICT ben je het gezicht van IT binnen de dienst SZW. Vanuit je rol als opdrachtgever zorg je voor de juiste digitale dienstverlening in een snel veranderende omgeving, met alle politieke en bestuurlijke omstandigheden. Je kunt snel een goede inschatting maken van vraagstukken in het primaire proces en de I-opgaven die hieruit voortvloeien. Je bent gewend om op bestuurlijk niveau te acteren en te adviseren en weet altijd oog te houden voor de verschillende, soms tegengestelde belangen. Je creëert ‘impact zonder macht’ en beschikt over de volgende eigenschappen:
 • academisch werk- en denkniveau. Je beschikt bij voorkeur over een relevante afgeronde WO opleiding op het vlak van bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskunde, bestuurskunde, informatica of vergelijkbaar.
 • doorleefde IT ervaring, denkend en handelend vanuit het perspectief van de business.
 • ervaring (als senior manager) in een primair proces, niet per se sociaal domein.
 • zeer ruime ervaring als senior manager die acteert op directie en/of bestuurlijk niveau en die beschikt over uitmuntende adviesvaardigheden.
 • kan met de business een lange termijnvisie en koers ontwikkelen voor informatievoorziening en is standvastig op de realisatie hiervan.
 • ervaring met het werken langs functionele ketens in een matrix organisatie. Je herkent het grotere verband en de samenhang tussen diverse vraagstukken, organisatieonderdelen en belangen. Je bent je bewust van je eigen positie en invloed binnen het grotere geheel.
 • bestuurlijke sensitiviteit en bewust kunnen omgaan met diverse en soms tegengestelde belangen tussen stakeholders.
 • affiniteit met de maatschappelijke relevantie van een publieke organisatie is gewenst, maar werkervaring kan zijn opgedaan in een andere sector.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 • je bent toegankelijk, verbindend en communicatief.
 • je werkt vanuit een eigen visie en mening, maar luistert naar meningen van anderen.
 • je bent een proactieve, daadkrachtige senior manager inzake strategische informatievraagstukken en schakelt moeiteloos tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je hebt lef om je kritische stem te laten horen en voorstellen te doen voor verbetering;
 • je hebt inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, inhoudelijke doelstellingen en ambities; je verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten;
 • je beschikt over adviesvaardigheden op strategisch niveau en over de capaciteit om de verbindende rol met stevigheid te vervullen;
 • je toont initiatief om problemen aan te pakken, bent professioneel en scherp analytisch;
 • je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met collega’s.

Download hier het uitgebreide functieprofiel van deze vacature (in PDF): https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2019/07/Gemeente-Den-Haag-Programmadirecteur-ICT-SZW-juli-2019.pdf

Arbeidsvoorwaarden:

De gemeente Den Haag biedt ruime opleidingsmogelijkheden, een goede afstemming tussen werk en privé, ruime vakantiedagen, een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en andere extra mogelijkheden. Je hebt de mogelijkheid om je secundaire arbeidsvoorwaarden te bepalen via een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is een vast maandelijks budget en bestaat in totaal uit 16,8% van het maandsalaris.
De functie van Programmadirecteur ICT wordt marktconform gewaardeerd en verdient, afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband (36 uur per week) een salaris van maximaal € 7.215,- bruto per maand (schaal 15).
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Bij goed functioneren volgt een vaste aanstelling.

Procedure
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Sietse Bergstra. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de CV’s van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de gemeente Den Haag.

Van de eindkandidaten kunnen mogelijk referenties worden nagetrokken en een (ontwikkel)assessment kan eventueel onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteren en planning

 • sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op vrijdag 2 augustus 2019) via de website www.interexcellent.nl
 • op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn in week 32/33.
 • de meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de gemeente Den Haag die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • de selectiegesprekken binnen de gemeente Den Haag vinden plaats vanaf week 35.

Contact over deze vacature
Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.

Met veel belangstelling zien we uit naar uw reactie!
Hieronder kunt u uw motivatiebrief en CV uploaden.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Den Haag
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430