Vacature

Chief Information Officer

Politie

De politie staat in het hart van de samenleving waar zij dagelijks een grote bijdrage levert aan een veiliger Nederland door betere politie prestaties, meer vertrouwen en legitimiteit van de politie en het functioneren als één korps. Het politiekorps, onder leiding van de korpschef bestaat uit de korpsleiding met 5 leden, 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid, de Politieacademie, de staf korpsleiding, het Politiedienstencentrum (PDC) en het Landelijke Meldkamer Samenwerking.
De ons omringende wereld wordt complexer, omvangrijker, heterogener en dynamischer. Daardoor verandert het politiewerk essentieel en existentieel. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn geboden, evenals transparantie over ons doen en laten.

In het Strategisch Kompas legde het korps de koers naar de politie van overmorgen vast:

 • verbonden zijn met wijk, web en wereld
 • samenwerken in nieuwe publieke en private veiligheidscoalities
 • werken met state of the art intelligence en technologie

Wat betekent dit voor politie leiderschap?

De visie op strategisch leiderschap bij de politie (bijlage) vormt de basis van dit functieprofiel. 
Er zijn een viertal accenten te benoemen:

1.      mensgerichte leiderschapsstijl, respectvol inlevend en met oog voor iemands persoonlijke groei
2.      verandering en innovatie, structureel leren en innoveren, creatieve oplossingen bedenken
3.      bestuurlijk leiderschap, samenwerking met publieke en private partners
4.      divers samengestelde leiderschapsprofielen in complementaire teams, verschillende kwaliteiten, achtergronden, (levens-)overtuigingen, oriëntaties, opleidingen en ervaringen


DE DIRECTIE INFORMATIEVOORZIENING (IV)

De inrichting van de informatievoorziening (IV) binnen de politieorganisatie is als volgt vormgegeven:

 • een lid van de korpsleiding is verantwoordelijk voor de portefeuille IV
 • de Directeur IV / CIO politie geeft leiding aan de Directie IV, die onderdeel uitmaakt van de Staf Korpsleiding en de korpsleiding strategisch ondersteunt. Tevens is de Directeur IV / CIO verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het IV stelsel van het korps
 • de Directie IV ontwikkelt het beleid en de strategie m.b.t. de informatievoorziening van de politie vanuit de strategie en het beleid van de politieorganisatie, en is daarnaast onder meer verantwoordelijk voor de middellange en de lange termijn IV portfolioplanning, Enterprise architectuur, gegevensbescherming, informatie- en gegevensbeveiliging alsmede interne en externe ketensamenwerking
 • de uitvoerende IV diensten maken onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Dit zijn de dienst Informatiemanagement (IM) en de dienst ICT. De uitvoering van IV vernieuwing en IV beheer vindt in deze lijn plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur PDC

Functieomschrijving:

De nieuwe directeur

 • heeft de hiervoor bij ‘positie’ beschreven taken en verantwoordelijkheden;
 • stemt strategische aspecten van de informatievoorziening af met de andere strategische functies binnen de politieorganisatie zodat de IV maximaal aansluit op alle strategische prioriteiten van de organisatie;
 • adviseert de korpsleiding over het besluiten ten aanzien van de prioriteiten van de IV ontwikkeling en de IV going concern in overeenstemming met de prioriteiten van de organisatie als geheel en past deze toe met behulp van het organisatieonderdeel planintegratie binnen de meerjarenplanning en de middellange en lange termijn IV portfolioplanning (2-6 jaar vooruit);
 • brengt de door de korpsleiding vastgestelde prioriteiten van de portefeuillehouders en projectdirecteuren in overeenstemming met de middellange en lange termijn IV portfolioplanning van de organisatie, en kan daartoe signaleren dat verbeteringen nodig zijn en de korpsleiding daartoe adviseren om naleving te borgen om naleving te borgen;
 • zorgt ervoor dat het lid korpsleiding met Technologie en Innovatie in de portefeuille het inzicht en overzicht heeft dat nodig is voor de strategische besturing van de informatievoorziening;
 • geeft in samenspraak met de korpsleiding invulling aan de technologische innovatie functie binnen het korps en brengt de uitkomsten daarvan in overeenstemming met (de organisatorische en technologische) doorontwikkeling van de informatievoorzieningsfunctie
 • draagt zorg voor de uitwerking van de relatie met het lid in de korpsleiding met de portefeuille Technologie en Innovatie, en de ondersteuning daarvan vanuit de Directie IV;
 • draagt bij aan de doorontwikkeling van de staf van de korpsleiding (Staf 2.0) waarbij nadruk van de nieuwe indeling zal liggen bij de eerdergenoemde stelselverantwoordelijkheden en tevens de (strategische) advisering van het lid korpsleiding met de portefeuille Technologie en Innovatie;
 • is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de directie IV met nadere invulling van het CIO stelsel;
 • zorgt voor de invulling van systeemverantwoordelijkheid van het CIO stelsel voor met name de rollen van Gegevensautoriteit (GA), Informatiebeveiligingsautoriteit (CISO) en Architectuurautoriteit en zorgt voor het borgen van ketensamenwerking en governance;
 • heeft een functionele lijn naar de diensten IM en ICT in het PDC, met betrekking tot de opbouw, structuur en werking van de IV organisatie als geheel (Directie IV / CIO Office, dienst IM, dienst ICT);
 • geeft richting aan de strategische sourcing en de technologische doorontwikkeling op basis van de lange en middellange termijn IV portfolioplanning in relatie tot de benodigde capaciteit van de diensten IM en ICT.
 • Heeft medewerker participatie en medezeggenschap hoog in het vaandel staan en stimuleert actief;
 • Stuurt vanuit de menselijke maat, waarbij gelijkwaardigheid waar nodig ruimte laat voor maatwerk;
 • Ziet professionele ruimte en werken vanuit vertrouwen en verbinding als de norm.

Functie-eisen:

DE KANDIDAAT (M/V) DIE WIJ ZOEKEN BESCHIKT OVER

De vereiste kennis en ervaring:
 • Geeft richting, sturing en inspiratie en weet mensen hieraan te binden. Haalt het beste in mensen boven;
 • Communiceert tactvol, helder en duidelijk. Weet waar hij staat, werkt nauw samen en gaat voor ‘de zaak’;
 • Is een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid en straalt gezag uit, draagt de politieorganisatie een warm hart toe en is intrinsiek voor de functie gemotiveerd;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • goede beheersing van de Engelse taal;
 • Ruime kennis van en ervaring in de informatievoorziening, IV dienstverlening en ICT-processen;
 • Zeer ruime kennis van en ervaring in de markt van IV- en ICT-bedrijven;
 • Kennis van en ruime ervaring binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld;
 • Ruime ervaring en vaardig in managementfuncties en veranderingsprocessen;
 • Beschikt over een relevant extern netwerk;
 • Krachtige, resultaatgerichte én verbindende persoonlijkheid met ruime ervaring als verantwoordelijke binnen een shared service organisatie;
 • Heeft ervaring met grote veranderopgaven in een complex krachtenveld en bewezen hierin concrete resultaten te kunnen boeken;

Bijzonderheden
 • een veiligheidsonderzoek door de AIVD maakt deel uit van de procedure;
 • een ontwikkel-assessment of potentieel scan kan deel uitmaken van de procedure;
 • bij strategische functies is een minimale functieduur van 3 jaar wenselijk. De gemiddelde functieduur is 5 jaar. De kandidaat wordt geacht na maximaal 7 jaar de functie te verlaten.

Arbeidsvoorwaarden:

De volgende arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing conform het Besluit bezoldiging politie (Bbp):

 • de LFNP-functie is directeur, domein leiding; Voor de volledige tekst van de functie wordt verwezen naar de LFNP versie 15 april 2013, Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie;
 • salarisschaal 16 Bbp met een maximum van € 9115,02 bruto op basis van een 40-urige werkweek;
 • vakantie- en eindejaarsuitkering van respectievelijk 8% en 8,33%;
 • tegemoetkoming representatiekosten ten hoogte van maximaal 3%;
 • dienstauto wordt ter beschikking gesteld, uitsluitend voor dienstreizen en woon-werkverkeer. privégebruik is niet van toepassing;
 • standplaats Den Haag


SOLLICITATIE PROCEDURE

De begeleiding van de werving, search en selectieprocedure is in handen van InterExcellent Executive Search, in de persoon van de heren drs. G.J.A.M. (Geert-Jan) Poorthuis en drs. S. G. (Sietse) Bergstra. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de Nationale Politie.

Van de eindkandidaten worden referenties nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


PLANNING

 • Sollicitaties (functiegerichte motivatiebrief en Curriculum Vitae) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 11 juni 2020. We verzoeken u om beide documenten te uploaden via www.interexcellent.nl/u-zoekt/vacatures
 • Op basis van CV en briefselectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn in week 23-26.
 • Eindkandidaten zullen in week 26 een gesprek voeren met de MD adviseur van de Algemene Bestuursdienst voor de Politie
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de Politie die beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • Selectiegesprekken door de Politie vinden plaats in week 28-29 via beeld en/of op locatie.
 • In week 29, uiterlijk 30, vindt de eindselectie van de voorkeurkandidaat plaats en tevens het arbeidsvoorwaardengesprek.

De Politie streeft er naar de Directeur Informatievoorziening / CIO in juli te kunnen benoemen en wenst dat haar nieuwe Directeur Informatievoorziening / CIO op 1 oktober 2020 (of mogelijk eerder) aantreedt.


CONTACT OVER DEZE VACATURE

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis en Sietse Bergstra, partners bij InterExcellent, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.
We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Den Haag
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430