Vacature

Directeur Finance

TU Delft


Voor onze opdrachtgever TU Delft zijn we op zoek naar een stevige en ervaren Directeur Finance die senioriteit meebrengt. Dat is zichtbaar in onafhankelijk en zelfbewust denken en het uitdragen van een heldere visie op Finance gebied. Iemand die helpt richting te geven aan de veranderende context en daarbij zekerheid biedt. En die focus heeft op het resultaat en daar ook anderen in stuurt en meeneemt. Dit omdat de opdracht tweeledig is: zowel ‘running the business’ als tegelijkertijd ‘changing the business’. Wij zoeken daarom iemand die wil voortbouwen op hetgeen als is bereikt, die balans in agenda’s brengt en houdt, die stakeholders adviseert en medewerkers meeneemt.  

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF >

WERKEN BIJ DE TU DELFT: Challenge. Change. Impact!

Challenge.
Het klimaat, de energietransitie, de groei van steden, de digitale samenleving, gezondheid. Bij de TU Delft gaat men deze wereldwijde uitdagingen aan.
Change. 
Werken bij de TU Delft betekent met ambitie werken aan positieve verandering door onderzoek, onderwijs en innovatie van wereldklasse.
Impact!
Of het nu gaat om een kwantumcomputer, duurzame luchtvaart, schoon water of robots. Samen met collega's en studenten worden oplossingen bedacht die wereldwijd een verschil maken. Natuurlijk worden daarbij de nieuwste technologie gebruikt.

OVER TU DELFT

Geschiedenis
TU Delft bestaat nu 180 jaar en komt voort uit de 'Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor 's lands als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel' dat in 1842 werd opgericht. Na groei, grote veranderingen en internationalisering is in 1986 de naam veranderd in Technische Universiteit Delft en Delft University of Technology. 

De TU Delft is gestaag gestegen in de internationale ranglijsten en behoort tot de 20 beste universiteiten (alle) van Europa én tot de top 20 van technische universiteiten wereldwijd (THE en QS).

Visie
De TU Delft werkt aan het oplossen van mondiale uitdagingen door nieuwe generaties maatschappelijk verantwoordelijke ingenieurs op te leiden en de grenzen van de technische wetenschappen te verleggen.

Missie

 • 'Wij doen onderzoek van wereldklasse door wetenschap, technologie en design op maatschappelijk verantwoorde wijze met elkaar te combineren. Zo bevorderen en verspreiden wij de voordelen van technologie.
 • Wij ontwikkelen en vergroten de deskundigheid van de technische leiders van morgen en leiden professionele, hoogwaardige en integere ingenieurs op gedurende hun gehele loopbaan.
 • Wij helpen mee met het ontwikkelen en aanbieden van technologische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen via samenwerking met toonaangevende nationale en internationale partners, waarbij wij stevig verankerd blijven in Delft.
 • Wij blijven onze gezamenlijke effectiviteit, prestaties en organisatorische veerkracht voortdurend verbeteren door professionalisme, samenwerking en openheid als uitgangspunten te hanteren.’

Waarden
De TU Delft werkt volgens zes waarden: Diversity (Diversiteit), Integrity (Integriteit), Respect, Engagement (Betrokkenheid) , Courage (Moed) en Trust (Vertrouwen). De eerste letters van de Engelse woorden vormen samen het woord DIRECT. De omgangsvormen zijn ook vrij direct: benoemen wat goed gaat en wat beter kan, en dat in enthousiasme doen soms zonder goed rekening te houden met gevoeligheden of gevoelens. De TU Delft heeft een egalitaire manier van samenwerken en willen dat iedereen de intellectuele vrijheid ervaart om een bijdrage te leveren.

Profiel TU DELFT

TU Delft heeft het breedste portfolio ingenieurswetenschappen: de universiteit leidt ongeveer de helft van alle studenten bèta en techniek van Nederland op. Vrijwel alle in Delft opgeleide ingenieurs vinden kort na afronding van hun studie een baan.  


Ambities
 • ‘Een hoogwaardig spectrum aan disciplines, onderzoek en opleidingen blijven bieden op het gebied van de ingenieurswetenschappen met instandhouding van haar unieke faciliteiten. Daarmee wil TU Delft een technische universiteit met een vooraanstaande wereldwijde reputatie blijven, die door haar peers als world class wordt ervaren
 • Een broedplaats zijn en blijven voor grensverleggende technisch-wetenschappelijke antwoorden op de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd
 • Een universiteit zijn die door bedrijven gewaardeerd wordt vanwege uitstekende ingenieurs (MSc en PhD) én als innovatieve samenwerkingspartner op basis van hoogwaardige kennis die via relevante vragen is verkregen; een universiteit waaruit nieuwe bedrijvigheid opbloeit en waarvan het onderwijs en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan een competitieve economie
 • Een universiteit zijn waar wetenschappers en studenten werken en denken vanuit inter- en multidisciplinariteit en waar de combinatie van science, design en engineering de dominante invalshoek is in onderwijs en onderzoek. TU Delft wil een inspirerend en genderbewust instituut blijven waar vanuit de hele wereld de beste wetenschappers en slimste studenten naar toe komen om hun talenten verder te ontplooien.’

Begin 2018 heeft TU Delft haar actuele instellingsstrategie gepresenteerd: het Strategisch Kader 2018-2024. Dit Strategisch Kader dient als een kompas voor TU Delft en biedt richtlijnen voor de talloze grote en kleine beslissingen die op elk niveau en binnen elk onderdeel van de universiteit moeten worden genomen, zie: www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/tu-delft-strategisch-kader-2018-2024

Feiten en cijfers
TU Delft heeft een jaarlijkse omzet van bijna € 800 miljoen. Ruim 28.000 studenten uit binnen- en buitenland (circa 25%) volgen de vele opleidingsprogramma’s. TU Delft telt ruim 8.000 medewerkers. Voor meer informatie over TU Delft, zie de website: www.tudelft.nl

ORGANISATIE
 
College van Bestuur (CvB)
Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van TU Delft en belast met het bestuur en beheer van de universiteit. Het College van Bestuur bestaat uit drie leden die benoemd worden door de Raad van Toezicht. 

Het CvB wordt gevormd door de:

 • Rector Magnificus/Voorzitter: Prof. dr. ir. Tim van der Hagen
 • Vice Rector Magnificus/vicevoorzitter: Prof. dr. Rob Mudde
 • Vice President Operations: mevrouw Drs. Marien van der Meer  

De Faculteiten

TU Delft kent de volgende 8 faculteiten waarin het onderzoek en onderwijs plaatsvinden:

Bouwkunde (BK)
 • Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)
 • Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)
 • Industrieel Ontwerpen (IO)
 • Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR)
 • Techniek, Bestuur en Management (TBM)
 • Technische Natuurwetenschappen (TNW)
 • Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE)

De Universiteitsdienst 

De Universiteitsdienst (UD) verzorgt de dienstverlening aan de primaire processen binnen de TU Delft, organiseert de administratieve processen en coördineert centrale beleidsprocessen. De UD heeft daarmee veel in- en externe stakeholders. De UD valt binnen het CvB onder het beheer van de Vice President Operations. De UD bestaat uit de volgende 11 eenheden: 

 • Campus Real Estate & Facility Management (CRE & FM) 
 • Communication
 • Dienst Elektronische & Mechanische Ontwikkeling (DEMO)
 • Education & Student Affairs (E&SA)
 • Extension School for continuing education
 • Finance
 • Human Resources (HR)
 • Informatie & Communicatie Technologie
 • Legal Services
 • Strategic Development (SD)
 • TU Delft Library
 • Innovation & Impact Centre TU Delft

Functieomschrijving:

DIRECTIE FINANCE

De directie Finance is verantwoordelijk voor de financiële strategie- en beleidsontwikkeling van de TU Delft. Ook business control, procurement, treasury management, fiscaliteit, verzekeringen en (operationele) activiteiten op het gebied van financiële informatievoorziening worden door Finance verzorgd. De directie Finance bestaat uit een centrale organisatie met de afdelingen:

 • Business Control
 • Financial Control
 • Financial Reporting
 • Shared Service Centre
 • Procurement 
 • Finance ICT

Daarnaast zijn er decentrale afdelingen per faculteit.

De directie Finance omvat 195 fte. Binnen deze centrale afdeling geeft de directeur leiding aan het Management Team van 8 personen. De directeur Finance maakt deel uit van het team van directeuren van de Universiteitsdienst en rapporteert binnen het College van Bestuur aan de Vice-President Operations, mevrouw drs. M.E. (Marien) van der Meer.  

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR FINANCE

Doel van de functie
 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opstellen van beleid op instellingsniveau voor de financiële discipline
 • Verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het beleid binnen de directie Finance
 • Verantwoordelijk voor de aansturing van de Finance directie (organisatie, processen en mensen)

Inhoud van de functie

 • Directietaken
 • Vervullen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden behorend bij de directiefunctie. Verantwoordelijk voor finance en control (treasury, belastingen, subsidies, verzekeringen, risicomanagement, administratie, business- en finance control) en procurement
 • Ondersteunen en adviseren van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
 • Vertegenwoordigen van de directie Finance in overlegstructuren binnen en buiten de TU Delft organisatie
 • Beleid 
 • Doen van beleidsvoorstellen richting het College van Bestuur
 • Proactief adviseren over de impact van beleidsvoornemens
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het financieel- en bedrijfseconomisch beleid en het inkoopbeleid
 • Ontwikkelen en uitvoeren van intern beleid binnen de directie Finance. Onder andere continueren van de uitvoering meerjarenplan/transitieplan
 • Beheer 
 • Verantwoordelijk voor het dagelijkse financiële beheer en de operationele dienstverlening aan de organisatieonderdelen
 • Organisatie 
 • Aansturen van de directie Finance. De directie Finance omvat circa 195 fte
 • Leidinggeven aan het Management Team, bestaande uit 8 personen. Zijn van sparringpartner voor de MT leden van de directie Finance
 • Samenwerking 
 • Bijdragen aan de verbinding met de andere organisatieonderdelen
 • Organiseren van en bijdragen aan gezamenlijke initiatieven en thema’s

Thema’s

• ‘Proven in control’ brengen van de finance bedrijfvoeringsprocessen en -systemen, informatie en data architectuur
• Continueren aandacht voor ‘well-being’ en duurzame inzetbaarheid van medewerkers
• Actief aandacht besteden aan de ontwikkelingen en afstemming in de vastgoed-, campus-, infrastructuuragenda’s

Transitieplan

Het actuele transitieplan voor de directie Finance kent 5 focusgebieden:

 • Output & outcome (cijfers en data) 
 • Model of operation (digitale systemen en standaardisatie)
 • Finance in control (doorontwikkelen van de organisatie)
 • Leiderschap & cultuur
 • In verbinding (communicatie en samenwerking met stakeholders en collega’s)

Vanuit de directie zijn circa 60 mensen betrokken bij de plannen en de uitvoering ervan. 

Functie-eisen:

DE KANDIDAAT DIE WE VOOR OGEN HEBBEN  

 • Algemeen
  • Academisch opleidingsniveau in bedrijfseconomische of financiële richting
  • Meerjarige ervaring in high end organisaties met professionals en complexe stakeholder verhoudingen is een ‘need to have’. Ervaring in professionele organisaties in het publieke domein, bij voorkeur in een universitaire, onderzoek- of onderwijsorganisatie is ‘nice to have’
  • Een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Vakkennis
  • Brede ervaring in het financieel en bedrijfseconomisch vakgebied
  • Visie op de toekomst van de directie Finance – digitaal en geautomatiseerd
 • Leidinggeven
  • Ervaring als directeur Finance, opererend in een team met andere disciplines
  • Ervaring met leidinggeven waarbij kernwaarden als diversity, integrity, respect, engagement, courage, trust belangrijke pijlers zijn
  • Ervaring met het leiding geven aan leidinggevenden, inclusief de coaching van het tweede echelon leidinggevenden binnen de directie
 • Strategische denkkracht en realisatiekracht
  • Ervaring met het adviseren van de verschillende bestuurlijke echelons van de organisatie
  • In staat om op strategisch niveau gezag- en inhoudsvol te adviseren en te opereren
  • Ervaring met het vertalen van de strategie in beleid en het zorgdragen voor de uitvoering en executie
 • Verbinden
  • Ervaring met het werken met een variëteit aan professionals, het enthousiasmeren, inspireren en empoweren van deze professionals
  • Ervaring met het onderhouden en benutten van in- (en externe) netwerken

Gewenste competenties

 • Kennis van alle aspecten van de financiële functie
 • Visie, sturen op resultaat, verbindend leiderschap, operationeel scherp, sensitiviteit voor professionele organisaties, doortastend, kunnen luisteren, vermogen tot samenwerken met andere functiegebieden, vermogen om een objectieve dialoog te kunnen voeren, overtuigingskracht, omgevingsgerichtheid, empathisch, ondernemerschap, innovatief
 • Relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor 😉

Uw huidige werkomgeving / sector

We denken aan een groot (academisch) ziekenhuis, een andere universiteit, eventueel HBO, het RIJK (grote ZBO of -uitvoeringsorganisatie), een grote financiële instelling of een groot adviesbureau. Mogelijk combinaties van bovenstaande, idealiter publiek én privaat. 

Arbeidsvoorwaarden:

SOLLICITEREN EN PLANNING

TU Delft wenst haar nieuwe Directeur Finance te benoemen voor het zomerreces. Daartoe wordt de volgende planning gevolgd: 

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op 25 augustus 2022 voor 10 uur) via www.interexcellent.nl 
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams en/of bij InterExcellent in Baarn
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie van TU Delft die beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De selectiegesprekken met de TU Delft vinden plaats eind juni en/of begin juli (data volgen)
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek met de beoogde kandidaat wordt z.s.m. daarna gepland
 • Van de eindkandidaat kunnen referenties worden gevraagd. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent. Tel: 035 – 5280430 of www.interexcellent.nl of tudelft@interexcellent.nl.

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken
Locatie:
 • Delft
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430