Vacature

Directeur FZ&IT (CIO)

De Haagse Hogeschool


Voor onze opdrachtgever De Haagse Hogeschool (De Haagse) zijn we voor de dienst Facilitaire Zaken & IT (FZIT) op zoek naar een stevige, resultaatgerichte en inspirerende Directeur FZ&IT (tevens CIO). 

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Wij zoeken voor De Haagse een bouwer, verbinder en visionair die vanuit stabiliteit en met bravoure sturing kan geven aan een brede IV/IT-(regie)organisatie (met daarbij facilitaire zaken) binnen een complexe en relevante maatschappelijke (hoger) onderwijsomgeving.

U bent in balans, toont betrokkenheid, weet keuzes te maken/knopen door te hakken en te prioriteren. U bent betrouwbaar, heeft lef en bent gericht op het leveren van hoogwaardige kwaliteit (waarde gedreven) samen met de mensen om u heen. Als Directeur FZIT/ CIO bent u (eind)verantwoordelijk voor het vormgeven, beschermen, implementeren en ondersteunen van zowel de IV en IT-processen als facilitaire zaken binnen De Haagse. U bent hierbij een strategisch gesprekspartner voor verschillende belanghebbenden (zowel intern als extern) en zal tegelijkertijd als motiverend en overtuigend leider richting en vorm geven aan een toekomstbestendige/professionele afdeling (ruim 200 personen). U weet zakelijkheid, sensitiviteit, scherpte en executiekracht te combineren binnen deze belangrijke regisseursrol. 

Aanleiding

Vanwege het vertrek van de vorige Directeur FZIT/ CIO is de positie vrij gekomen. De functie wordt nu op interim-basis ingevuld, waarbij de wens bestaat van De Haagse om iemand voor de lange termijn (duurzaam) en in vast dienstverband aan te trekken. 

De Haagse Hogeschool

Als toonaangevende nationale en internationale kennisinstelling, met een zeer diverse en inclusieve gemeenschap, een sterke regionale inbedding en een breed palet aan faculteiten en kenniscentra is De Haagse in een unieke positie om bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld en hierin ook verandering te brengen: Let’s change. You. Us. The world. Dit is dan ook de uitnodiging van De Haagse aan iedereen. De Haagse zet haar studenten in hun kracht om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. Maar dat lukt alleen door het samen te doen, zelf te groeien en zo mee te veranderen. De Haagse tekent ervoor dat studenten, docenten en partners zich samen ontwikkelen tot wereldburgers; grenzeloos denkende mensen, die stevig in hun schoenen staan en zo uit eigen overtuiging de wereld tegemoet treden. Realiserend dat de eigen vakkundige inzet het verschil maakt en samenwerken leidt tot het ontwikkelen en toepassen van creatieve oplossingen. Vanuit deze overtuiging zetten de ruim 2600 medewerkers (waarvan 66% docenten), (regionale) partners en de 26.000 studenten zich elke dag weer in. De Haagse biedt meer dan 100 opleidingen verdeeld over de 5 vestigingen in Den Haag, Delft en Zoetermeer.
 
De Haagse Hogeschool heeft sinds dit jaar een nieuw instellingsplan: Onderzoekend leren met impact en geldt voor de periode 2023-2028. Het nieuwe strategisch plan verbindt een hoge ambitie voor onderwijskwaliteit en onderzoek met een andere manier van organiseren. 
Dit doet De Haagse via onderwijs en onderzoek, in nauwe samenwerking met het werkveld in de regio. De waarden die De Haagse hierin drijven zijn: 

 • Curious
 • Caring 
 • Connecting

Ook de (hoofd)locatie van de Haagse vertoont wereldburgerschap. Den Haag is immers dé internationale Stad van Vrede en Recht als ook het politieke en culturele hart van Nederland. Met het Vredespaleis, het Internationaal Hof van Justitie, het Binnenhof, 115 ambassades, multinationals als Shell, Siemens en ING, en bijna alle internationale NGO's binnen handbereik. 

Voor het organogram van De Haagse verwijzen wij naar de bijlage.

Strategie

In 2022 heeft De Haagse haar strategie (zie bijlage 2) voor de komende jaren gepresenteerd; Onderzoekend leren met impact is het nieuwe Instellingsplan van De Haagse Hogeschool. 
Het plan geeft de koers weer voor de jaren 2023-2028. Het bouwt voort op de stevige basis die de afgelopen jaren is gelegd. Het plan is in een participatief proces met studenten, medewerkers en externe partners tot stand gekomen en heeft geresulteerd in een viertal strategische thema’s:

 1. Kwaliteit van onderwijs en onderzoek
 2. Co-creatie met het werkveld
 3. Bijdrage aan een duurzame en rechtvaardige wereld
 4. Een inclusieve community
Elk strategisch thema is vertaald naar ambities voor 2028, die vervolgens zijn gekoppeld aan de eerste concrete acties voor de implementatie. De actielijnen worden de komende jaren verder ontwikkeld. Deze aanpak vormt een goede en werkbare balans tussen planbaarheid en wendbaarheid.

Opdracht

De Haagse heeft de afgelopen jaren op grond van de onderwijs- en onderzoeksvisie en het instellingsplan de basis gelegd om de resultaten op kwaliteit van onderwijs en onderzoek, studenttevredenheid en medewerkerstevredenheid te verbeteren. De opdracht voor de komende jaren voor de gehele hogeschool is deze ontwikkeling resultaatgericht en koersvast door te zetten. Belangrijk onderdeel hiervan is de implementatie van het eerdergenoemde Instellingsplan. Voor het realiseren van het instellingsplan is de verbinding tussen de bedrijfsvoering, ondersteunende diensten en het onderwijs & het onderzoek essentieel. Dit vraagt van de gehele organisatie:

 • Een professionele cultuur waar kwaliteit, innovatie en leren centraal staan.
 • Werken in resultaatverantwoordelijke teams.
 • Vereenvoudigen van processen en bedrijfsvoering ten gunste van executiekracht.
 • Uitstekende en moderne ondersteuning.

De Haagse streeft daarmee de onderwijskwaliteit te verhogen, de onderwijsvisie te vernieuwen, te innoveren en het assortiment verder te ontwikkelen. Digitalisering, de relatie met het werkveld, Leven Lang Leren en de vertaling van de lessons learned vanuit de coronatijd naar toekomstige onderwijsvormen zijn hierbij belangrijke elementen. Randvoorwaarde hierbij is het zodanig positioneren van de interne organisatie dat de ambities effectief gerealiseerd worden. Voor de Directeur FZIT/ CIO ligt hier een belangrijke opdracht. 

Digitalisering en IT zijn een bijzonder aandachtspunt als belangrijke enablers voor zowel de randvoorwaarden als de realisatie van het instellingsplan. Daarbij gaat het nadrukkelijk om zowel ‘de basis op orde’ (inclusief risico- en securitymanagement) als de impact van digitalisering op onderwijs en onderzoek. Om het hybride en flexibele onderwijs en onderzoek duurzaam te kunnen innoveren, is digitalisering van de ondersteuning daarvan even cruciaal. De coronapandemie heeft geleerd dat de ondersteuning digitaal uitgevoerd kan worden, maar op dit punt heeft De Haagse nog wel een verdere inhaalslag te maken. Vanuit de lopende herstructurering binnen FZIT wordt gewerkt aan het op orde brengen van de IT-basisvoorzieningen, het vernieuwen van kernsystemen en het inrichten van een toekomstbestendige informatievoorziening en IT-governance. Verdere digitalisering van processen zal worden meegenomen in het hogeschool brede procesmanagement. In samenhang met het Instellingsplan wordt de informatiestrategie verder ontwikkeld. Ook zal intensiever gebruik gemaakt worden van data om op basis van analyses en prognoses de bedrijfsvoering efficiënt en effectief in te richten en aan te sturen. Dit alles vanuit een solide financiële basis waarbij het vereenvoudigen van processen en inzetten op datasturing belangrijke uitgangspunten zijn en de samenhang met de ambities op het gebied van digitalisering en IT. Met oog voor een financieel kader dat de komende jaren zal veranderen door verwachte (minimale) krimping in studentenaantallen en het wegvallen van incidentele middelen.

Tegelijkertijd is er niet alleen een nadrukkelijke samenhang tussen IT-infrastructuur en de impact van digitalisering op onderwijs en onderzoek, maar ook in de samenhang met bedrijfsvoeringsbrede vraagstukken zoals huisvesting (facilitair). Met het Masterplan Huisvesting wordt een grondige verbouwing van de campus uitgevoerd om beter aan te sluiten op het onderwijsconcept van De Haagse; een concept gericht op meer duurzaamheid en meer flexibiliteit. De facilitaire opgave (en verantwoordelijkheid) ligt bij de adjunct-directeur FZIT (AD) die formeel zal rapporteren aan de nieuwe Directeur FZIT/ CIO, maar die in de praktijk alle facilitaire dossiers direct afstemt met het CvB. De nieuwe Directeur FZIT/ CIO zal nauw samenwerken en meedenken met de AD vanuit de dienstbrede samenhang waarbij voor de Directeur FZIT/ CIO de focus ligt op de IV en IT-tak. Vooral op thema’s als ‘smart building’ en ‘integrale veiligheid’ zal deze soepele/prettige samenwerking van grote waarde zijn. 

FZIT

De dienst FZIT levert hogeschoolbreed geïntegreerde IT-, huisvesting- en facilitaire ondersteuning. FZIT streeft hierbij naar een hoge kwaliteit van dienstverlening. De ambitie is om de nieuwste technologie te gebruiken, een differentiatie in aanbod en vorm te realiseren, en internationaal georiënteerd te zijn. De focus ligt op de ontzorging van de gebruikers (medewerkers, faculteiten, lectoraten, studenten etc.) voor wat betreft de logistiek en op de borging van een veilige fysieke en digitale omgeving. FZIT bestaat uit meer dan 200 medewerkers (incl. externen). 

FZIT is verantwoordelijk voor onder andere:

IT-dienstverlening 
Levering en service van IT Producten & Diensten aan de 26.000 studenten, meer dan 2600 medewerkers en partners in de regio en daarbuiten. 

Projecten 
Verzamelen, prioriteren en uitvoeren van een portfolio van projecten om m.n. de dagdagelijkse IT dienstverlening bij te trekken, te kunnen garanderen, uit te breiden, te vernieuwen en te verbeteren. 

Programma’s 
Ontwikkelen, verder professionaliseren en continu verbeteren van de wijze van functioneren van de dienst FZIT. 

Ook valt facilitair, huisvestiging en inkoop (facilitaire zaken) binnen de dienst FZIT. 

De aandachtspunten voor de afdeling in de komende tijd zijn hierbij: 

Basis op orde
Het IT-landschap is op een aantal gebieden verouderd. Een aandachtspunt voor FZIT is dan ook om een inhaalslag te maken en bij te komen in de ambities van het Instellingsplan. Vanuit de basis op orde zal de dienst verder werken aan de digitale transformatie. Financiële plannen moeten hierop aansluiten waarbij zorgvuldige budgettering bij de Directeur FZIT/ CIO ligt.

Dienst op orde:
Een ander aandachtspunt is de dienst naar een regie-organisatie te brengen, waarbij thans op onderdelen outsourcing mogelijkheden worden onderzocht. FZIT gaat hiermee van een reactieve (huidige situatie) naar proactieve organisatie. Uitgangspunt hierbij is dat er binnen de dienst duurzaam wordt gebouwd aan de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Security & privacy 
Binnen het gehele onderwijs- en onderzoeksdomein bestaat een focus op het mitigeren van security en privacy risico’s. Het is van groot belang dat veiligheid van alle informatievormen en voorzieningen gewaarborgd blijft door FZIT. 

Strategie
Op een groot aantal thema’s dient een duidelijke strategie en koers bepaald te (en te volgen) in lijn met de hogeschoolbrede ambitie/visie. 

Functieomschrijving:

De Directeur FZIT/ CIO stuurt, inspireert en professionaliseert de dienst FZIT (units IV, Functioneel Beheer en IT-Services). De Directeur FZIT/ CIO realiseert en houdt een effectieve organisatie van de afdeling FZIT in stand. Daarnaast heeft de Directeur FZIT/ CIO een bepalende invloed op de visie en het strategisch beleid van de gehele organisatie op het terrein van IT. Als Directeur FZIT/ CIO staat u midden in de organisatie waarbij u een belangrijke verbinder en bruggenbouwer bent voor de gehele organisatie (intern) en daarbuiten (extern). 

Als Directeur FZIT/ CIO rapporteert u aan het nieuwe lid CvB en bent u verantwoordelijk voor:

Management 

 • Vervullen van management en leiderschapsverantwoordelijkheden en bevoegdheden behorend bij de directiefunctie
 • Professionaliseren en verder brengen van de dienst FZIT
 • Coachend en inspirerend leiderschap laten zien 

Strategie en beleid 
 • Het uitvoeren en aanscherpen van de digitale strategie 
 • Opstellen van beleidsvoorstellen richting het bestuur van de organisatie
 • Proactief adviseren en bijdragen aan de ontwikkeling van IT-beleid
 • Moet een lange termijn visie kunnen opbouwen en moet gedragen kunnen krijgen ten aanzien van zowel IV als IT.

Beheer 
 • Verantwoordelijk voor de operationele dienstverlening aan de organisatieonderdelen
 • Verantwoordelijk voor het verbinden van vraag en aanbod

Organisatie 
 • Aansturen en volwassen maken van FZIT
 • Leidinggeven aan de unitmanagers, samen met hen werken aan professionaliteit, expertise, klantgerichtheid, slagvaardigheid en innovatiekracht van de medewerkers 

Samenwerking
 • Zijn van een sparringpartner van het CvB, faculteitsdirecteuren en andere dienstdirecteuren
 • Actief deelnemen aan het directeurenoverleg

Functie-eisen:

We zijn voor De Haagse op zoek naar een Directeur FZIT/ CIO met de volgende achtergrond: 

Passend werk- en denkniveau plus minimaal 7 jaar relevante werkervaring (Master-niveau); 
 • U heeft ruime ervaring in de verschillende vakgebieden van IV/IT en FZ; 
 • U beschikt over een aantoonbaar netwerk op uiteenlopende niveaus; 
 • U heeft ruime managementervaring als directeur op strategisch niveau met grote teams/directies in een omvangrijke en complexe maatschappelijke context;
 • U heeft kennis van complexe en hiërarchische organisaties; 
 • U bent ervaren in het uitstekend kunnen schakelen tussen allerlei interne en externe gremia op verschillende niveaus, en het aan elkaar verbinden van een diversiteit aan belangen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Beheersing van zowel het Nederlands als het Engels.

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties: 

 • Zakelijk, stevig, scherp en duidelijk:
U weet te prioriteren en keuzes te maken. U weet door te luisteren de juiste richting aan te geven en mensen hierin mee te nemen/krijgen. U bent daarbij hard op de inhoud en zacht op de mens. U bent in staat om richting de gehele organisatie de “why” duidelijk te maken. 

 • Strategisch-tactisch, organisatiesensitief en stakeholder:
U beschikt over bestuurlijke sensitiviteit alsmede organisatiesensitiviteit. U heeft sterke advies-, onderhandelings- en presentatievaardigheden, ook in situaties met meervoudige en complexe tegengestelde belangen. U neemt hierbij medezeggenschap serieus, bevordert en geeft ruimte voor medewerkersparticipatie en staat open voor een constructieve dialoog en samenwerking.

 • Stuurman, aanjager, doorzetter en verbinder:
U brengt scherpte, duidelijkheid en visie. U bent een daadkrachtige, executievaardige en resultaatgerichte bouwer die een inhoudelijke opgave niet uit de weg gaat. Balanceert professioneel tussen delegeren en het geven van verantwoordelijkheid en blijft daarbij op hoofdlijnen in control.

 • Harmoniserend en inspirerend leiderschap: 
U brengt rust en stabiliteit. U bent daarbij in staat mensen mee te nemen met inspirerend leiderschap en zorgt ervoor dat de personen om u heen het beste uit zichzelf weten te halen (ontwikkelingsgericht). Beschikt over stijlflexibiliteit als het gaat om leiderschap (inclusief, inspirerend, coachend, sturend, faciliterend, ontwikkelings- en resultaatgericht). 

 • Pragmatisch, besluitvaardig, executievaardig, luisterend en betrouwbaar:
U beschikt over de vaardigheid om koersvast te leiden, daarbij ruimte biedend aan inbreng en initiatief vanuit verschillende invalshoeken. U functioneert optimaal in een complexe, dynamische omgeving met veel uitdagingen. 

 • En niet te vergeten: U kunt relativeren en heeft een goed gevoel voor humor 😉

Arbeidsvoorwaarden:

U gaat werken binnen de dynamische onderwijswereld, waarbij u deel gaat uitmaken van een relevante, diverse en internationale organisatie. Daarnaast geeft u vorm en leiding aan een team van enthousiaste, behulpzame en gemotiveerde collega's. 
De positie is ingeschaald in loonschaal 15 conform de cao-hbo. De maandelijkse bezoldiging bedraagt maximaal € 7.940,29 exclusief 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De cao kent circa 53 verlofdagen bij een fulltime aanstelling, inclusief de verplichte vrije dagen en nationale feestdagen. De jaarlijkse bezoldiging is daarmee circa € 110.000 bruto. Daarnaast heeft u uitstekende secundaire voorwaarden zoals pensioen, opleidingsmogelijkheden, mogelijkheid om deels thuis (hybride) te kunnen werken etc. 

Solliciteren en planning

Bent u de gemotiveerde kandidaat die bij wil dragen aan de maatschappelijke relevantie en uitdagende opgave van de dienst FZIT en De Haagse binnen het spectrum van Hoger Onderwijs? Beschikt u daarnaast over de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om samen verder en duurzaam te bouwen? Dan zien we graag uw sollicitatie tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 15 mei 2023 om 10.00 uur) via DeHaagse@interexcellent.nl. 
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent in week 17-20.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen (op 23 mei) aan De Haagse die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 
 • De selectiegesprekken zullen plaatsvinden vanaf 2 juni. 
 • De Haagse wenst haar nieuwe CIO in juni te benoemen.
 • Een referentiecheck en diplomacheck kunnen onderdeel uitmaken van deze procedure. Ook een assessment (tijdens de selectiefase of na benoeming maar voorafgaande aan indiensttreding) behoort tot de mogelijkheden. 

Contact over deze vacature

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner InterExcellent en Tren Keltjens, Executive Search Consultant binnen InterExcellent, bereikbaar op 035-5280430 en via DeHaagse@interexcellent.nl

Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Den Haag
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430