Vacature

Manager ICT

Star-SHL


Voor onze opdrachtgever Star-shl (Rotterdam en Etten-Leur) zijn we op zoek naar een faciliterend en coachend Manager ICT die voorloopt op Informatievoorziening, IT en digitaliseringsontwikkelingen en mede vorm geeft aan de executie van de strategie en maatschappelijke opgave van Star-shl. Dit profiel beschrijft de organisatie, haar uitdagingen, de afdeling ICT, de functie, de functievereisten en de selectieprocedure. 

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF>

Star-shl 

Stichting Star-shl is een belangrijke organisatie die medische diagnostiek levert aan de Zorg. Destijds opgericht door en voor huisartsen om onafhankelijke diagnostiek mogelijk te maken en deze zo optimaal mogelijk te organiseren voor het welzijn van patiënten. Tot de activiteiten van Star-shl op het gebied van medische diagnostiek behoren: het laboratorium, de bloedafname in prikposten, de trombosedienst en beeldvorming en functieonderzoek als röntgen, echodiagnostiek, longfunctieonderzoek, fundusfotografie ECG, Inspannings- ECG en botmeting. In prenatale centra worden echo’s en nekplooi-metingen gedaan.

Ruim 1.400 medewerkers leveren een uitgebreid palet aan diagnostische diensten voor meer dan 2.500 huisartsen, verloskundigen en zorgprofessionals binnen uiteenlopende zorginstellingen. Zoals ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, GGD, GGZ, zelfstandige behandelcombinaties, arbodiensten, overige zorgverleners en industrie. Star-shl is bovendien één van de vier laboratoria die in opdracht van het RIVM faecesmonsters mag analyseren in het kader van de landelijke darmkankerscreening. Ook heeft Star-shl de grootste trombosedienst van Nederland.

Als samenwerkingspartner van huisartsen organiseert Star-shl daarnaast scholingen, diagnostisch toetsingsoverleg. De organisatie participeert in wetenschappelijke studies vanuit een groot academisch netwerk. Dit gebeurt allemaal vanuit de kernwaarden ‘samen, hartelijk en toonaangevend’. Deze kernwaarden zitten in het DNA van alle medewerkers van Star-shl. 

De markt waarin Star-shl opereert is sterk in beweging. Marktwerking vraagt optimalisering van dienstverlening en processen, en scherpe tarieven. Uitgangspunt voor het beleid voor de komende jaren: de juiste zorg op de juiste plaats tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Intensieve samenwerking met huisartsen is daarbij de basis. Daarnaast streeft Star-shl naar schaalvergroting door verdere integratie en samenwerking met andere organisaties in het domein. Er is een toenemende behoefte naar zorg op maat. Hiervoor is een multidisciplinaire samenwerking nodig en een groeiende behoefte aan centrale onafhankelijke diagnostiek, eenvoudige toegang voor alle betrokken disciplines, gegarandeerde ontsluiting van informatie en volledig digitaal. Star-shl zet in op verdere digitalisering van haar dienstverlening. Star-shl staat daarvoor voorgesorteerd; onze organisatie heeft een uitgangspositie gecreëerd die goede perspectieven biedt vanuit de vensters op de toekomst. 

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/11/Afbeelding-1.jpg

Een brede dienstverlening en uitstekende diagnostiek, dat is wat Star-shl haar klanten wil bieden. Daarom wordt niet alleen in de eigen organisatie geïnvesteerd, maar ook in samenwerking met andere zorginstellingen in alle regio's waar de organisatie actief is. Door samenwerking zorgt Star-shl er voor dat de kosten van dienstverlening laag kunnen blijven. 

Star-shl werkt voor circa* 

 • 2.500 huisartsen
 • 460 verloskundigen
 • 250 zorginstellingen
 • 750 huisartsenpraktijken
(*aantallen in 2020)

Innovatieve onderzoeken

Jaarlijks organiseert Star-shl diverse symposia en nascholingstrajecten. Ook werkt de organisatie mee aan de opzet van diverse cursussen, worden wetenschappelijke artikelen geschreven en verrichten medewerkers samen met huisartsen, innovatieve onderzoeken zoals Point of Care Testing. Door kennis te delen zet de organisatie zich in voor een nog betere gezondheidszorg. 
Alle onderzoeken waaraan Star-shl meewerkt zijn goedgekeurd door de medisch-ethische commissie van de onderzoeksinstelling óf de landelijke Medisch Ethische Commissie. 

Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN)

Star-shl is lid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria in Nederland, de brancheorganisatie op het gebied van eerstelijns diagnostiek. Meer dan 4.000 huisartsen maken gebruik van de diensten van een SAN-laboratorium.

InEen

Star-shl is lid van InEen, de organisatie die op 1 januari 2014 is ontstaan uit het samengaan van LOK, LVG en VHN. InEen gelooft in de kracht van samenwerking in de eerstelijnszorg. InEen biedt daarom ondersteuning aan zorgorganisaties en professionals bij organiseren en samenwerken. InEen wil de organisatiegraad van de eerste lijn verhogen en eerstelijnszorgorganisaties versterken, waardoor ze aantoonbaar beter presteren op het gebied van medische kwaliteit, patiënttevredenheid, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit. InEen versterkt de eerste lijn door organiseren, samenwerking en innovatie. Daarbij werkt zij nauw samen met haar leden: gezondheidscentra, eerstelijnscentra, zorggroepen, ROS’en , eerstelijns diagnostische centra en huisartsenposten.

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/11/Afbeelding-2.png

De Raad van Bestuur leidt de organisatie en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. De Raad van bestuur bestaat uit 2 leden:

 • drs. J. (Jeroen) Bos, voorzitter
 • drs. A. (Astrid) van der Put, lid 

ICT

De afdeling ICT ondersteunt binnen Star-shl de diagnostische sectoren.  

Door de hoge ambities van Star-shl blijven alle onderdelen van de organisatie permanent in ontwikkeling. De digitale transformatie van de medische diagnostiek is erg belangrijk binnen Star-shl. Iedere dag worden er stappen gezet of het nu gaat om het digitaal aanvragen door huisartsen, de inzet van (nieuwe) Apps etc. Star-shl wil de digitale transformatie verder versnellen. De sector ICT zal dat samen met de business moeten doen. De afdeling ICT is daarom een belangrijke stafafdeling ten dienste van het primair proces en ter ondersteuning van verdere innovatie.

Medische diagnostiek is in toenemende mate afhankelijk van ICT en digitalisering. Star-shl hecht veel waarde aan het in gezamenlijkheid verbeteren van de voorzieningen. Daarnaast is de samenwerking met andere partijen binnen de zorgsector -maar ook daarbuiten- belangrijk voor de continuïteit en doorontwikkeling van Star-shl.

De afdeling ICT bepaalt het beleid op het gebied informatievoorzienig (IV) & Informatietechnologie (IT) en digitalisering, de uitvoering er van en draagt zorg voor informatiebeveiliging en security. De afdeling telt ruim 50 fte.

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/11/Afbeelding-3.jpg

De afdeling heeft in de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. De ISM basisprocessen (o.a. changemanagement, incidentmanagement en risicomanagement) zijn ingericht. De afdeling moet een transitie ingaan richting een Regie organisatie met afdelingen als Projectmanagement, Service Delivery, Operations en Functioneel beheer. Daarnaast ontwikkelt de afdeling zich qua houding en gedrag steeds meer en meer als partner van de diagnostiek. ICT staat nu voor de uitdaging om zich door te ontwikkelen naar een slagvaardige organisatie die op een klantgerichte manier haar processen inricht. Het belangrijkste doel is de leveringsbetrouwbaarheid en de klantgerichtheid in de komende jaren -samen met het team- sterk te verbeteren. 

Star-shl zoekt in verband met het aangekondigde vertrek van het huidige (interim) Manager ICT een opvolger in dienstverband die de ontwikkeling van beleid, uitvoering en de mensen verder doorzet. De interim manager zal een overdracht verzorgen richting de nieuwe Manager ICT. 

Functieomschrijving:

We zijn op zoek naar een faciliterend en coachend Manager ICT die voorloopt op IV, IT en digitaliserings-ontwikkelingen en mede vorm geeft aan de executie van de strategie en maatschappelijke opgave van Star-shl. U geeft vorm aan de digitalisering & IT strategie en de -ontwikkelagenda van Star-shl zodat deze één geheel vormt met het strategisch plan van de organisatie. 

Belangrijke verantwoordelijkheden en uitdagingen worden: 

 • Eindverantwoordelijk voor Informatiemanagement, Architectuur, Servicedelivery, ICT-infrastructuurbeheer, Projectmanagement en security.
 • Direct leidinggevende aan de projectmanagers en de afdelingshoofden ICT en aanspreekpunt voor de Sectormanagers, Sectordirecteuren, Raad van Bestuur en Managers van de stafafdelingen met betrekking tot informatievoorziening en digitalisering van Star-shl.
 • Het signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt van medische diagnostiek en deze vertalen in organisatiebeleid voor de middellange termijn over de volle breedte van het werkterrein van Star-shl. Het vertalen van in- en externe ontwikkelingen in strategische keuzes, tactische beleidsdoelen en operationele werkafspraken. Ontwikkeling van visie op de rol van ICT in de samenleving en de vertaling daarvan naar de medische diagnostiek.
 • Vanuit een digitalisering- en IT optiek impulsen geven aan de ontwikkeling van medische diagnostiek, logistiek en bedrijfsvoering. Ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden, flexibilisering, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en veiligheid zijn daarbij sleutelbegrippen. Actieve bijdrage leveren aan de innovatie.
 • De ICT afdeling meenemen in de doorontwikkeling van IT leverancier naar partner van de diagnostiek.
 • Realiseren van capaciteit, continuïteit, beschikbaarheid en veiligheid van de ICT-infrastructuur.
 • Accentverschuiving van uitvoering naar regie (inclusief sourcing).
 • Vergroten van de digitale vaardigheden van alle medewerkers binnen Star-shl.
 • Zorgdragen voor het uitvoeren van de ICT-roadmap 2022/2023 en de actualisering van een nieuw plan voor 2023 en verder almede het ontwikkelen van een Star-shl brede digitaliseringsagenda.
 • Bepaalt beleid op het gebied van IV, IT en digitalisering, de uitvoering en draagt zorg voor informatiebeveiliging en security. Neemt -binnen de strategische kaders van Star-shl de regie op de ontwikkeling van de informatiefunctie.
 • Adviseur van de Raad van Bestuur over IV en IT in brede zin, zoals de te volgen strategische ontwikkeling van IV/IT, informatiemanagement en ICT-security.

De Manager ICT zal gaan rapporteren aan lid de Raad van Bestuur, mevrouw Astrid van der Put.

Functie-eisen:

Ervaring, kennis, persoonlijkheid:

 • Academisch werk- en denkniveau en tenminste ruim 5 jaar ervaring als Manager ICT (en/of CIO).
 • Visie op de rol van IT in de samenleving en vertaling hiervan naar de zorg.
 • Beschikt over vernieuwingskracht en zet actuele kennis van ontwikkelingen en trends m.b.t. ICT in om de digitaliseringsagenda vorm te (blijven) geven.
 • Motiverende stijl die gaat aansluiten op de ingezette organisatieontwikkeling waarbij u de medewerkers verantwoordelijkheid geeft en stuurt op resultaten.
 • Heeft oog voor de ontwikkeling van professionele IT vaardigheden van medewerkers en van persoonlijke competenties als samenwerken, eigenaarschap en klantgerichtheid.
 • Doortastende persoonlijkheid die leiderschap inzet om vanuit innerlijke rust binnen een hectische omgeving veranderingen te realiseren. Kan ontwikkelingen omzetten naar beleidsdoelen, werkafspraken en resultaten.
 • Onderschrijft de visie en aanpak van Star-shl gericht op groei en ontwikkeling van de medische diagnostiek.
 • Heeft durf en is ontvankelijk voor een tegengeluid, weet dit te plaatsen en kan het omzetten in iets positiefs.
 • Ervaring binnen en/of affiniteit met de zorg, bij voorkeur ook diagnostiek.
 • Eigen groei en ontwikkeling – zowel vakinhoudelijk als persoonlijk - is voor u vanzelfsprekend.

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/11/Afbeelding-4.jpg

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:

 • Vakkundig; actueel en adequaat vakmanschap op IV en IT gebied (o.a. infrastructuur, informatiearchitectuur en -management, BI, datamanagement)
 • Snapt de business
 • Resultaatgericht, ondernemend en beschikt over de nodige vernieuwingskracht 
 • Goede communicatie, netwerker en in staat om beleid te ontwikkelen en te implementeren
 • Houdt het overzicht en prioritering. In staat om op basis van expertise en persoonlijkheid de afdeling ICT te profileren en weet hoe u de strategie voor informatievoorziening samen met de RvB en de Sectordirecteuren- en Stafmanagers vorm kunt geven 
 • Een open blik en kan in een veranderende omgeving de koers bepalen
 • Modern leiderschap, toont voorbeeldgedrag
 • Goede verbeterkwaliteiten
 • Integriteit, professionaliteit, samenwerken
 • Besluitvaardigheid en een duidelijke, open, transparante en directe stijl
 • Klantgerichtheid
 • Ontwikkelen van visie, ontwikkelen van anderen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Strategische oriëntatie maar praktisch tegelijk
 • Resultaatgerichtheid
 • Verbindend Leiderschap, coachend
 • Gevoel voor humor 😀

Arbeidsvoorwaarden:

Star-shl biedt u een veelzijdige functie in een dynamische omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer. Star-shl biedt inspirerende werkomgevingen in Rotterdam en Etten - Leur, waar u wordt uitgedaagd het beste uit uzelf te halen. U krijgt de kans geboden om verder te groeien als professional en als mens. Vanzelfsprekend zult u daarbij worden ondersteund. 

Star-shl biedt de nieuwe Manager ICT een marktconform salaris conform de zwaarte van de functie uitgaande van een indeling in FWG 75, wat neerkomt op een maximaal bruto jaarinkomen van zo’n € 113.500 afhankelijk van uw ervaring en niveau. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn eveneens uitstekend. Een assessment kan onderdeel worden van de procedure. In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast dienstverband. Een assessment kan onderdeel worden van de procedure. In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast dienstverband. Het startmoment wordt in overleg bepaald. 

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op woensdag 16 november voor 10.00 uur via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams
 • De meest passende kandidaten worden daarna uitgenodigd voor een live gesprek bij InterExcellent in Baarn
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij het Star-shl die daarna beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De gesprekken met de selectiecommissies van Star-shl vinden plaats op een nader te bepalen datum in Etten-Leur. 
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

CONTACT OVER DEZE VACATURE

Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035 - 5280430, Star-shl@interexcellent.nl of www.interexcellent.nl. 

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Etten-Leur
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430