Vacature

Chief Information Officer

Noordwest Ziekenhuisgroep


Voor onze opdrachtgever de Noordwest Ziekenhuisgroep (afgekort ‘Noordwest’) in Noord-Holland zijn we op zoek naar een vooruitstrevend, faciliterend en coachend CIO die voorloopt op Informatievoorziening (IV), IT en digitaliserings-ontwikkelingen en mede vorm geeft aan de executie van de strategie en de maatschappelijke opgave van Noordwest. 

NOORDWEST ZIEKENHUISGROEP

Noordwest Ziekenhuisgroep is een van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Noordwest is een ziekenhuisorganisatie met locaties in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Schagen, Texel en Limmen. Noordwest is een topklinisch ziekenhuis, dit betekent dat zij een opleidingsziekenhuis is voor vrijwel alle medisch specialismen. Met ongeveer 700 bedden, ruim 4000 medewerkers, meer dan 650 vrijwilligers, zo'n 325 medisch specialisten en een budget van ruim € 500 miljoen per jaar is Noordwest een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland en grote werkgever in Noord-Holland.  

Noordwest behoort zowel op basis van kwaliteit als kwantiteit tot de top van Nederland. In de grotere regio Noord-Holland Noord loopt Noordwest voorop als het gaat om het introduceren van nieuwe onderzoeksmethodes, technieken en behandelmethoden. De schaal van het ziekenhuis maakt het ook mogelijk veel wetenschappelijk onderzoek te doen. 

Noordwest kenmerkt zich door een vrijwel volledig zorgaanbod, zowel per discipline als ziekenhuis-breed. In de afgelopen decennia is een breed aanbod van diagnostiek, behandelvormen en zorg tot stand gekomen. Voor de gespecialiseerde functies die ontbreken of niet op elke locatie kunnen worden aangeboden, zijn speciale zorgketens gerealiseerd. In die specifieke zorgketen wordt een patiënt voor een gespecialiseerde behandeling soms doorverwezen, maar wordt de voor- en nazorg op basis van samenwerkingsafspraken -voor de patiënt- dichtbij huis geleverd.

Topklinisch ziekenhuis
Behalve het grootste algemene ziekenhuis is Noordwest Ziekenhuisgroep een topklinisch opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat het meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg levert. Met onder meer topklinische functies als neurochirurgie, radiotherapie, dotteren, IVF, dialyse en traumatologie vinden inwoners uit een grote regio dichtbij huis een kwalitatief hoogwaardig ziekenhuis met deskundige medewerkers. Noordwest is – met zo’n 28 andere grote ziekenhuizen die medisch specialisten opleiden – lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings-Ziekenhuizen (STZ). STZ is verantwoordelijk voor het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Opleidingsziekenhuis
Op het gebied van onderwijs en opleidingen heeft Noordwest een uitgesproken taak. Deze taak wordt uitgevoerd door Noordwest Academie, een eigen opleidingsinstituut. Al ruim 20 jaar draagt Noordwest Ziekenhuisgroep bij aan de opleiding van geneeskundestudenten (coassistenten) tot basisarts en medisch specialist. In het kader van deze opleidingen werkt Noordwest Ziekenhuisgroep samen met het Amsterdam UMC. Professionals in de gezondheidszorg bieden daarnaast nascholing in de vorm van symposia, onderzoek en cursussen. Ook zijn er opleidings- en stagemogelijkheden voor verpleegkundigen, medisch secretaressen en diverse andere beroepsgroepen.

Missie en visie
Als topklinisch ziekenhuis streeft Noordwest continu naar verbetering op het gebied van zorg- en dienstverlening, klantgerichtheid en veiligheid. 

Missie: 
‘Patiënten voelen zich welkom bij Noordwest. Zij kunnen rekenen op hoogwaardige diagnostiek, behandeling en verzorging. Noordwest draagt bij aan preventie en stelt een patiënt in staat om zelf regie te blijven voeren. Noordwest neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van opleiden en wetenschappelijk onderzoek.’

Visie: 
‘Noordwest wil uitblinken in vakmanschap, zowel professioneel als relationeel zodat patiënten zich in vertrouwde en veilige handen weten. Noordwest organiseert de zorg vanuit een efficiënte organisatie waarin het prettig werken en leren is. Noordwest wil een efficiënte, flexibele en wendbare organisatie zijn die met daadkracht in kan spelen op veranderende omstandigheden.’

Kernwaarden en leidende principes
Vertrouwen, openheid en betrokkenheid vanuit compassie staan centraal in het denken en handelen van Noordwest. De kernwaarden ambitieus, samen en betrokken geven hieraan richting en inhoud. Noordwest hanteert de volgende leidende principes voor de komende jaren: 

 • Menselijke maat: ‘We vinden het belangrijk dat de patiënt zich welkom en thuis voelt. Onze artsen en medewerkers zijn er in alle situaties met zorg en toewijding en bieden net dat beetje extra. Zorg is meer dan alleen medisch handelen.’
 • Excellente en themagerichte zorg: ‘We blijven een toonaangevende ziekenhuisgroep met uitmuntende zorg, we excelleren in samenwerking, betrokkenheid, talentontwikkeling en innovatie. Door de zorg themagericht te organiseren behalen we de beste resultaten.’
 • De patiënt als regisseur: ‘Patiënten voeren zelf de regie over het verloop van hun zorgproces, of het nu gaat om herstel, het behoud van kwaliteit van leven of het afscheid nemen van het leven. Artsen en medewerkers van Noordwest identificeren ineffectieve en/of onnodige zorg zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst toeneemt en onnodige kosten worden vermeden. Ook preventie speelt hierin een belangrijk rol.’
 • Zorg dichtbij als het kan, verder als het moet: ‘Patiënten hoeven niet de regio uit. Door klassieke muren tussen eerste, tweede en derde lijn, tussen cure en care, te slechten werken we aan transmurale zorgpaden zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats krijgt.’
 • Duurzaamheid ‘We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op tal van vlakken, ook op het gebied van duurzaamheid. Zo bieden we mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt kansen binnen onze organisatie, zetten we in op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en op het gebruik van duurzame materialen.’

Ambities en aandachtspunten voor de komende jaren 
Noordwest wil samen met zorgprofessionals in de 1e en 3e lijn verder werken aan netwerkzorg voor (chronische) patiënten en geboortezorg. De al behaalde resultaten op het gebied van diabeteszorg en COPD worden hierbij als voorbeeld gebruikt. De ambitie ligt bij het verder verbeteren in het multidisciplinair en integraal samenwerken op bepaalde thema’s binnen de zorgverlening. Door de dubbele vergrijzing in de regio vormen ouderen een steeds groter deel van de patiëntenpopulatie van het ziekenhuis en stijgt de zorgvraag. In de komende jaren wil Noordwest haar medische en verpleegkundige zorg voor ouderen en chronisch zieken verder professionaliseren om daarmee ook aan deze groep patiënten zorg van hoog niveau te kunnen blijven leveren naast de steeds groter wordende acute zorgvraag. Om alle ambities te verwezenlijken is digitalisering van zorg- en ondersteunende processen een absolute randvoorwaarde.

Noordwest: ‘Onze ambitie is om een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn waar het draait om een hoge medische standaard én een menselijke maat. Samen maken we ons hard voor beter worden én beter leven en leveren we de juiste zorg op de juiste plek.’

Organisatiestructuur
Uitgangspunten voor het organisatiemodel van Noordwest zijn korte lijnen, verantwoordelijkheden die laag in de organisatie zijn belegd, integraal management en directe contacten tussen leidinggevenden en medische staf voor tactische en operationele aangelegenheden. De medisch ondersteunende afdelingen, zoals de ziekenhuisapotheek, het klinisch chemisch laboratorium, medische microbiologie, nucleaire geneeskunde en de afdeling radiologie, zijn georganiseerd in een apart organisatieonderdeel. De overige algemeen ondersteunende onderdelen (zoals ICT, facilitair bedrijf, kwaliteit, communicatie, HR, financiën en administratie) bieden ondersteuning aan de gehele organisatie. 

De Raad van Bestuur bestaat uit 3 leden en worden ondersteund door de afdeling bestuursondersteuning. Medezeggenschap binnen de organisatie wordt uitgeoefend door de ondernemingsraad (OR), de cliëntenraad (CR) en de verpleegkundige adviesraad (VAR).

Zie voor het organogram: 2021-12_Organogram_Noordwest_Ziekenhuisgroep.pdf (nwz.nl)

DIGITALISERING & IT

Noordwest heeft stevige ambities op het gebied van digitalisering, zowel zelfstandig als met zorgpartners in (boven)regionaal verband. Deze ambities worden enerzijds verwezenlijkt binnen programma’s waar multidisciplinair wordt gewerkt naar een digitaal gastvrij ziekenhuis en een regionaal zorgnetwerk dat digitaal goed ondersteund wordt. Anderzijds is er een stevige beheersorganisatie die deze ambities blijvend kan waarborgen.

De rol van ICT is hierin al lang niet meer die van alleen een ondersteunend. ICT is inmiddels meer en meer een randvoorwaardelijke aanjager voor nieuwe ontwikkelingen in de primaire zorgprocessen zoals diagnose, behandeling, thuismonitoring, communicatie met patiënten, gegevensuitwisseling met zorgpartners, capaciteitsmanagement etc..

Een net zo belangrijke ambitie van Noordwest is om vanuit goed werkgeverschap de beste werkgever van Noord-Holland Noord te willen zijn. 

Om het verwezenlijken van deze ambities nog beter te kunnen vormgeven en sturen, is een stevig fundament en integrale kijk nodig op de samenwerking tussen zorgprofessionals en IT experts. Naast samenwerking tussen bovenstaande (inhoudelijke) functies/rollen, is ook de samenwerking met sturende functies/rollen als CIO, CMIO, CNIO, 2e en 3e echelon management, disciplinevertegenwoordigers (medisch management), portfoliomanagement (PMO), programmaleiders en product owners van groot belang voor een succesvolle digitale transformatie.

Tenslotte heeft de lopende vernieuwbouw op locatie Alkmaar en verbouw op locatie Den Helder impact op processen en informatiestromen en daarmee op IT en digitalisering. 

AFDELING ICT

ICT is één van de afdelingen binnen Noordwest die de zorg ondersteunt. Door de hoge ambities van Noordwest blijven zorg, zorglogistiek en bedrijfsvoering permanent in ontwikkeling. ICT is daarom een belangrijke stafafdeling ten dienste van het primair proces en de andere diensten. Zorg is in toenemende mate afhankelijk van IT. Noordwest hecht veel waarde aan het in gezamenlijkheid verbeteren van de ICT voorzieningen. De samenwerking met andere partijen in de zorgsector, binnen de regio maar ook daarbuiten zijn belangrijk voor continuïteit en doorontwikkeling.

De afdeling ICT is mede verantwoordelijk voor het beleid op het gebied informatievoorzienig (IV), Informatietechnologie (IT) en digitalisering, zorgt voor de uitvoering en beheer en bewaakt de voor informatiebeveiliging en security. De afdeling omvat circa 85 fte. 

De afdeling heeft in de afgelopen jaren een hele sterke ontwikkeling doorgemaakt. Zo is procesgericht werken ingevoerd en is een transitie ingezet naar een IAAS architectuur. De afdeling wordt op dit moment verder omgevormd richting een Regie organisatie met afdelingen als Functioneel Beheer, IT Operations, Informatiemanagement en Regie. Daarnaast ontwikkelt de afdeling zich qua houding en gedrag steeds meer en meer als partner van de zorg. 

Een recent intern adviesrapport geeft de ambities en ontwikkel kansen voor de komende jaren weer op het gebied van IV/IT en digitalisering. Het rapport heeft duidelijk gemaakt dat de basis op orde is. Er is veel bereikt in de afgelopen vijf jaar. Voor de komende jaren zal worden ingezet op een verdere doorontwikkeling van de afdeling ICT, een intensievere samenwerking met de zorg en andere diensten en een verdere ontwikkeling naar een optimaal Regie model. 

Noordwest zoekt in verband met het aangekondigde vertrek van de huidige CIO een opvolger in dienstverband die de ontwikkeling van beleid, -uitvoering en -afdeling verder doorzet. 

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE IN PDF >

Functieomschrijving:

U bent voorloper op het gebied van digitalisering en IT ontwikkelingen, verantwoordelijk voor de afdeling en geeft mede vorm aan de digitalisering & IT strategie en de ontwikkelagenda van Noordwest zodat deze één geheel vormt met het strategisch plan. 

Uw verantwoordelijkheden en uitdagingen:  

 • in uw rol van CIO neemt u -binnen de strategische kaders van Noordwest- de regie op de ontwikkeling van de informatiefunctie
 • eindverantwoordelijk voor Informatiemanagement, Architectuur, Servicedelivery, ICT-infrastructuurbeheer, ICT-projectmanagement en security
 • adviseur van de Raad van Bestuur over IV en IT in brede zin, zoals de te volgen strategische ontwikkeling van IV/IT, informatiemanagement en ICT-security
 • het signaleren van trends en ontwikkelingen in de (zorg)markt en deze in samenspraak met collega 2e echelon managers vertalen in organisatiebeleid voor de middellange termijn over de volle breedte van het werkterrein van Noordwest
 • een proactieve rol nemen in het verder brengen van het digitaal ondersteunen van de netwerkgeneeskunde
 • het vertalen van in- en externe ontwikkelingen in strategische keuzes, tactische beleidsdoelen en operationele werkafspraken 
 • de samenwerking aan te gaan met de zorg voor de levering van noodzakelijke digitale en IT voorzieningen
 • de ICT-afdeling mee te nemen in deze doorontwikkeling van IT leverancier naar partner van de zorg

Daarnaast zijn de volgende thema’s en ontwikkelingen voor de komende jaren van belang:

 • vanuit een digitaliserings- en IT-optiek impulsen geven aan de ontwikkeling van zorg, zorglogistiek en bedrijfsvoering. Ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden, flexibilisering, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en veiligheid zijn daarbij sleutelbegrippen
 • verbetering van de informatievoorziening voor de gehele zorgketen en de bedrijfsvoering
 • ontwikkeling van visie op de rol van IT in de samenleving en de vertaling daarvan naar de zorg
 • doorontwikkeling van een Noordwest-brede digitaliseringsagenda
 • realiseren van capaciteit, continuïteit, beschikbaarheid en veiligheid van de ICT-infrastructuur
 • accentverschuiving van uitvoering naar regie
 • vergroten van de digitale vaardigheden van alle medewerkers binnen Noordwest

De CIO zal gaan rapporteren aan Jurgen Sernee, lid van de Raad van Bestuur en in het bijzonder verantwoordelijk voor de portefeuille bouw en digitale transformatie.  

Functie-eisen:

DE KANDIDAAT (M/V) DIE WE ZOEKEN

Ervaring en kennis:

 • academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring als (eind)leidinggevende op de gebieden IT, informatievoorziening en digitalisering 
 • een motiverende stijl die aansluit op de ingezette organisatieontwikkeling, waarbij u de medewerkers verantwoordelijkheid geeft en stuurt op resultaten
 • houdt het overzicht. U bent in staat om op basis van expertise en persoonlijkheid de afdeling ICT te profileren en weet hoe u de strategie voor informatievoorziening samen met de RvB, CMIO, CNIO en de zorgmanagers vorm kunt geven 
 • resultaatgericht, ondernemend en beschikt over de nodige vernieuwingskracht 
 • goede communicatieve vaardigheden, netwerker en in staat om beleid te ontwikkelen en te implementeren
 • ervaring in het toepassen van concepten als Scrum en Agile 
 • onderschrijft de visie en aanpak van Noordwest gericht op multidisciplinair en integraal samenwerken binnen en buiten het ziekenhuis 
 • prettige persoonlijkheid, doortastend
 • heeft durf en is ontvankelijk voor een tegengeluid, weet dit te plaatsen en kan het gebruiken
 • een open blik en kan in een veranderende omgeving de koers bepalen
 • kan ontwikkelingen omzetten naar beleidsdoelen, werkafspraken en resultaten
 • ervaring binnen en/of affiniteit met de zorg, bij voorkeur cure of ervaring bij organisaties die al ver gevorderd zijn met digitalisering vanuit het perspectief van gebruikers en/of hun klanten; we denken hierbij aan de financiële sector of organisaties binnen het publiek domein met een complexe business-IT omgeving. Ook grote organisaties binnen hospitality en/of logistiek zijn interessant
 • eigen groei en ontwikkeling – zowel vakinhoudelijk en persoonlijk - is voor u vanzelfsprekend

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:

 • vakkundig; actueel en adequaat vakmanschap op IV en IT gebied (o.a. infrastructuur, informatiearchitectuur en -management, BI, datamanagement)
 • modern leiderschap, toont voorbeeldgedrag en authenticiteit
 • goede verbeterkwaliteiten
 • integriteit
 • professionaliteit
 • samenwerken
 • besluitvaardigheid en een duidelijke, open, transparante en directe stijl
 • klantgerichtheid
 • ontwikkelen van visie, ontwikkelen van anderen
 • organisatiesensitiviteit
 • strategische oriëntatie, maar praktisch tegelijk
 • resultaatgerichtheid
 • verbindend Leiderschap, coachend
 • gevoel voor humor 😀

Arbeidsvoorwaarden:

Noordwest biedt u een veelzijdige functie in een dynamische omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer. U krijgt de kans geboden om verder te groeien als professional en als mens. Noordwest biedt een inspirerende werkomgeving in Noord-Holland Noord, waar u wordt uitgedaagd het beste uit uzelf te halen. Vanzelfsprekend zult u daarbij worden ondersteund. 

Noordwest biedt de nieuwe CIO een marktconform salaris conform de zwaarte van de functie en waardeert deze in schaal FWG 80, wat neerkomt op een maximaal bruto jaarinkomen van € 130.000 afhankelijk van uw ervaring en niveau. De aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn eveneens uitstekend. 

Een assessment kan onderdeel worden van de procedure. Het Noordwest biedt u een contract voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden bij de start. Het startmoment wordt in overleg bepaald waarbij Noordwest streeft naar 1 juni 2022.

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op dinsdag 25 januari 2022 voor 10.00 uur) via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams
 • De meest passende kandidaten worden daarna uitgenodigd voor een live gesprek bij InterExcellent in Baarn, in een veilige setting conform voorschriften RIVM
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij Noordwest die daarna beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De gesprekken met de selectiecommissies van Noordwest vinden plaats op 10 februari (in de middag) en op 16 februari in de ochtend; beide in Alkmaar 
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.
 • Noordwest streeft er naar om haar nieuwe CIO te benoemen in februari en te laten starten op 1 juni 2022

CONTACT OVER DEZE VACATURE

Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035- 5280430, noordwest@interexcellent.nl of www.interexcellent.nl

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Alkmaar
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430