Vacature

Chief Information Officer/Directeur Library & IT Services

Tilburg University


Voor onze opdrachtgever Tilburg University zijn we op zoek naar een stevige, ervaren, richtinggevende, faciliterende en coachende CIO/Directeur Library en IT Services die vooroploopt in digitaliseringsontwikkelingen en vorm geeft aan de strategie op het gebied van IV, IT, wetenschappelijke informatie, digitale onderzoeksondersteuning & -onderwijsondersteuning, de digitaliseringsagenda van Tilburg University, bibliotheekvoorzieningen en die uitgedaagd wordt om door te bouwen op hetgeen al is bereikt en ontwikkeld. 

U bent academisch geschoold, brengt relevante (management) ervaring en kennis mee (IT, IV, governance, architectuur, portfoliomanagement, security, digitalisering, Big Data, Artificial Intelligence, privacy, sourcing, IT Regie etc.). U denkt strategisch, handelt tactisch, adviseert, inspireert, overtuigt en verbindt. U bent succesvol binnen een complexe organisatie. Deze uitdagende functie wordt marktconform beloond.

In dit profiel wordt nader ingegaan op de universiteit (primair proces: onderwijs en onderzoek), de organisatie, faculteiten, divisies (ondersteuning van het primair proces), de dienst Library & IT Services, de functie, competenties en ervaringen en de sollicitatieprocedure (inclusief planning). 

TILBURG UNIVERSITY

Geschiedenis

De universiteit werd bijna 100 jaar gelden opgericht als ‘Roomsch Katholieke Handelshoogeschool’. Het was de eerste universitaire instelling in het zuiden van Nederland. De universiteit was in het begin gericht op het vakgebied economie maar van meet af aan kregen studenten ook onderwijs in rechten, geschiedenis, psychologie en sociale wetenschappen. Vanaf de jaren ’60 groeiden die kennisgebieden uit tot zelfstandige faculteiten die nu samen meer dan 20.000 studenten opleiden. In diezelfde periode is Tilburg zelf uitgegroeid tot een levendige internationale universiteitsstad met studenten uit meer dan 140 landen. Tilburg University heeft naast de campus ook vestigingen in Utrecht, Den Bosch en in de binnenstad van Tilburg zelf.

Visie

De samenleving verandert met een hoge snelheid. De sociale en geesteswetenschappen stelt Tilburg University in staat de uitdagingen van globalisering, digitalisering, pluralisme en duurzaamheid te begrijpen; om kritisch te reflecteren op onze waarden en ons handelen; en om bij te dragen aan betekenisvolle oplossingen.

Missie

Tilburg University streeft ernaar de samenleving vooruit te helpen door ons begrip van die samenleving te verdiepen en leidt haar studenten op met het doel de kennis, kunde en karakter te ontwikkelen die zij nodig hebben om de hedendaagse uitdagingen tegemoet te treden. Tilburg University werkt in verbinding met de samenleving en zet excellent onderzoek in voor ‘het goede leven’ voor iedereen.

Ambitie

Tilburg University is science-driven en student-centered en streeft ernaar jonge mensen op te leiden tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, klaar om de samenleving naar een nieuw tijdperk te leiden. Het onderzoek moet herkenbaar zijn vanwege de kwaliteit, integriteit en impact op de
samenleving. Voortdurend wordt gezocht naar nieuwe kennis en inzichten bij het bestuderen van mens en maatschappij. Nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd via het unieke onderwijsprofiel waarin kennis, kunde en karakter centraal staan.

De universiteit is verbonden met de samenleving, met andere disciplines en andere culturen. Variëteit en leren van andere perspectieven en disciplines wordt omarmd. De universiteit stimuleert onderzoekers en studenten om waar mogelijk de verbinding te zoeken. Er wordt samengewerkt met partners in regionale, nationale en internationale ecosystemen. Onder het motto ‘Brede Welvaart’ wordt de komende jaren ingezet op drie interdisciplinaire onderzoeksthema’s: de duurzaamheidstransitie, ongelijkheid en welzijn en gezondheid.

Strategie

Het strategiedocument ‘Weaving Minds & Characters’ beschrijft de strategie van Tilburg University tot 2027 en wat er nodig is om de universiteit voor te bereiden op de rest van de eeuw. In de aanloop naar de huidige strategie heeft de universiteit 4 waarden benoemd die centraal staan in het denken en doen binnen de universiteit. 

Deze waarden zijn: 

 • Curious; nieuwsgierig zijn
 • Caring; zorgzaam zijn
 • Connected; verbonden zijn 
 • Courageous; moedig zijn 

Voor meer informatie over de nieuwe strategie zie: Strategy towards 2027 | Tilburg University 

Feiten en cijfers
 
Studentenaantal: ruim 20.000 (waarvan bijna 4.000 internationaal)
Bachelors en masterstudies: 73, waarvan 35 Engelstalig
Alumni sinds 1927: bijna 80.000 (waarvan bijna 9.000 internationaal)
Promoties per jaar: 118 (in 2021)
Medewerkers: 2.800 (waarvan 56% wetenschappelijk) 
Begroting per jaar: richting € 300 miljoen

Bestuur en management 

Het College van Bestuur is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. Het College van Bestuur bestaat uit drie leden die benoemd worden door de Raad van Toezicht, tegelijkertijd Stichtingsbestuur. 

Het CvB wordt gevormd door:

Prof. dr. Wim van de Donk Rector magnificus tevens voorzitter CvB
Prof. dr. ir. Jantine Schuit Vice-Rector Magnificus
Paulina Snijders MSc Vicevoorzitter 

Elke faculteit wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit een decaan, vice-decaan onderzoek, vice-decaan onderwijs en een faculteitsdirecteur. De ondersteunende divisies die samen University Services vormen worden ieder geleid door een divisiedirecteur. Er bestaan verschillende overlegstructuren en overlegmomenten tussen college van bestuur, decanen en directeuren gericht op kennisuitwisseling, beraadslaging en besluitvorming. 

De verwachtingen van studenten, medewerkers en burgers over de wijze waarop Tilburg University verantwoordelijkheid neemt, open staat voor samenwerking en transparant communiceert zijn hoog en groeien continu. Uitgaande van eindverantwoordelijkheid van het college van bestuur voor het bestuur van Tilburg University en de professionele autonomie van wetenschappers, wordt de besturingsfilosofie gekenmerkt door integraal management op decentraal niveau, gedeelde ondersteuning en een daarop toegesneden risicomanagement. Deze besturingsfilosofie brengt mee dat bij besluiten gestreefd wordt naar een breed draagvlak bij decanen, directeuren en medezeggenschap omdat van allen wordt verlangd dat zij eigenaarschap vertonen, actief bijdragen aan dit overleg, een waardevolle bijdrage leveren aan de (voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van) besluitvorming en dat over de uitoefening van taken en bevoegdheden intern verantwoording wordt afgelegd.

Tilburg University heeft een gedeelde visie op leiderschap (Connected Leading) waarbij door middel van het stimuleren van dialoog, openheid en transparantie wordt gewerkt aan persoonlijke en teamontwikkeling en het verder ontwikkelen van leiderschap. Het leiderschapsteam van de universiteit (college van bestuur, decanen, vice-decanen en directeuren) is een belangrijke ambassadeur van het leiderschapsprogramma. 

Om te excelleren in mono- en multidisciplinair onderzoek en om excellent en innovatief onderwijs aan te bieden, zijn alle ondersteunende medewerkers en activiteiten, centraal gebundeld in divisies die samen University Services vormen. Met als oogmerk excellente bedrijfsvoering ten behoeve van onderzoek, onderwijs en impact, is de doelstelling van Tilburg University het hanteren van een dienstverleningsmentaliteit die studenten en wetenschappers centraal stelt. Oogmerk is de ondersteunende processen te harmoniseren en efficiënt in te richten en het sterke partnerschap tussen faculteiten en University Services verder te ontwikkelen.

Faculteiten

Tilburg University kent de volgende 5 faculteiten waarin het onderzoek en onderwijs plaatsvinden:

 • Tilburg School of Economics and Management
 • Tilburg Law School
 • Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
 • Humanities and Digital Sciences
 • Tilburg School of Catholic Theology

TIAS School for Business and Society

Tias is een bekende Nederlandse businessschool die economie- en managementopleidingen aanbiedt. TIAS is verbonden met de Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. TIAS heeft vestigingen in Tilburg, Utrecht en Taipei. De meeste activiteiten vinden plaats in Tilburg en Utrecht.

Voor meer informatie over de universiteit zie: TIAS - A top-ranked business school | TIAS Business School

UNIVERSITY SERVICES

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in 7 divisies:

 • Academic Services
 • Marketing & Communication
 • Human Resources
 • Finance & Control
 • Library & IT Services
 • Facility Services
 • Executive Services

DIVISIE LIBRARY & IT SERVICES (LIS)

De divisie Library en IT Services is één van de 7 divisies binnen Tilburg University en een belangrijke facilitator van grensverleggende onderwijs en -onderzoek binnen de universiteit. Het is een dynamische afdeling met professionals die een krachtige impuls geven aan informatievoorzienings- en digitaliserings-ontwikkelingen binnen Tilburg University inclusief de wetenschappelijke bibliotheek en die zorgdraagt voor een veilige en flexibele infrastructuur voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. 

De divisie LIS bestaat uit ongeveer 180 medewerkers waarvan circa 30 (tijdelijk) ingehuurd voor projecten en dergelijke. De LIS organisatie zorgt voor een goed werkende moderne Informatievoorziening- en digitale omgeving voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De organisatie is opgedeeld in drie afdelingen: IT, Project- en Informatiemanagement en Bibliotheek en Onderzoek. LIS is een flexibele, wendbare organisatie met goede ontwikkel- en carrièrekansen voor IT- en data-specialisten op de verschillende niveaus. 

LIS is de leverancier van stabiele basisvoorzieningen en werkt samen met de klantzijde (onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering) in multidisciplinaire teams aan actuele vraagstukken op het gebied van onder andere digitalisering, selfservice, wetenschappelijke informatie, publicaties en publiceren, (open) leermaterialen, Open Science, (digitale) onderzoeksondersteuning, FAIR datamanagement, security, high performance computing en Cloud strategie.

Om de aansluiting met de klantzijde te optimaliseren ondergaat de divisie op dit moment een transitie. Via de aanstelling van een drietal Domain Product Owners tussen IT en Business (voor respectievelijk Onderwijs, Bibliotheek & Onderzoek en Bedrijfsvoering) is er een duidelijke structuur aangebracht in het realiseren van verbeteringen en vernieuwingen in de IT-informatievoorziening infrastructuur. De Domain Product Owners zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de digitaliseringsagenda (informatievoorziening vragen en vraagstukken vanuit de organisatie), voor het begeleiden van het prioriteringsproces langs de verschillende overlegtafels (bestuurlijke afstemming) en voor het goed uitvoeren van het resultaat van de bestuurlijke afstemming: het projectenportfolio. Daarnaast fungeert de Domain Product Owner Bibliotheek & Onderzoek als manager voor de universiteitsbibliotheek.

De drie Domain Product Owners vormen samen met de CIO en twee lijnmanagers (manager ICT (dienstverlening) en Manager Project IT Management (verbetering en vernieuwing)) het managementteam van de divisie LIS. 

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF>

Functieomschrijving:

Als CIO/Directeur Library & IT Services wordt u verantwoordelijk voor het formuleren en implementeren van het universiteitsbrede IM- en IV/IT-strategie en beleid, (research)datamanagementstrategie de positionering van de universiteitsbibliotheek en voor het verbinden van vraag en aanbod. Naast de zorg voor continuïteit en beschikbaarheid van de IV/IT-infrastructuur zijn de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren: zorgdragen voor een wendbare en innovatieve IV/IT-organisatie, het aansluiten bij de ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs op het gebied van digitalisering en het verder ontwikkelen van Informatiemanagement en Datamanagement. 

Met de aanstelling van de Domain Product Owners wil LIS zich meer positioneren als een betrouwbare partner, waar faculteiten en divisies terecht kunnen met hun informatievoorzieningsvragen en voor advies en begeleiding. De CIO geeft straks vorm aan een proces dat leidt tot de nieuwe digitaliseringsagenda van de gehele Tilburg University; dit via de bestuurlijke afstemming (prioritering) tot en met het uitvoeren van het projectenportfolio. 

Op deze wijze draagt de divisie LIS bij aan het realiseren van de doelstellingen die Tilburg University zichzelf heeft gesteld in het strategisch plan ‘Weaving Minds & Character - Strategie op weg naar 2027’.

Samen met uw MT leden bent u verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van een wendbare, innovatieve organisatie op het gebied van professionaliteit, expertise, klantgerichtheid, slagvaardigheid en innovatiekracht. Daarnaast geeft u sturing aan de staffuncties Security, contractmanagement en procesmanagement. Hiermee ontstaat een ‘great place to work’ waarin medewerkers zich voortdurend kunnen en zullen blijven ontwikkelen. 

U ondersteunt de ontwikkelingen binnen de universiteit op een proactieve wijze met IT-mogelijkheden en treedt frequent op als sparringpartner van de faculteiten en de andere divisies. Daarnaast volgt u de ontwikkelingen in de wereld van IT en digitalisering en adviseert de universiteit gevraagd en ongevraagd over de mogelijkheden op dat gebied. 

U heeft een coördinerende voortrekkersrol bij verbeterings- en vernieuwingsvraagstukken en bent verantwoordelijk voor het (de) afwegingskader(s) van centrale middelen voor IV/IT -applicaties en huidige concernapplicaties. U bent lid van én neemt deel aan verschillende overleg- en (kennis)netwerken binnen en buiten Tilburg University zoals het landelijke SURF (de samenwerking van alle universiteiten op IT en digitaliseringsgebied). 

U bent een volwaardig gesprekspartner voor het College van Bestuur, decanen van faculteiten en collega-directeuren. Daarnaast bent u lid van het University Services team van de Universiteit. Hiërarch rapporteert u aan de directeur University Services, de heer drs. Hans-Georg van Liempd, tevens Secretaris van de Universiteit. Binnen het College van Bestuur rapporteert u functioneel aan de vicevoorzitter mevrouw Paulina Snijders MSc.  

Belangrijke actuele onderwerpen en uitdagingen voor u worden: 

 • Opstellen van een integrale visie en strategie op informatievoorziening voor de universiteit als geheel en uw divisie LIS in het bijzonder
 • Verbetering van de transparante bestuurbaarheid van informatievoorziening door de gehele keten van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering tot en met IT en externe partners (middels een digitaliseringsagenda, een bestuurlijk prioriteringsproces en uitvoering van een projectenportfolio)
 • Doorontwikkeling van projectportfolio-management 
 • IT-oplossingen voor datamanagement, intern en in het kader van Open Science 
 • Zorgdragen voor een up-to-date en toekomstbestendige IT-infrastructuur en – organisatie, daarbij proactief rekening houden met actuele thema’s zoals cybersecurity, research datamanagement, privacy & security kwesties binnen bijv. online-leeromgevingen, Cloud technologie (met bewaking van soevereiniteit en onderwijsinnovatie)
 • Verdere harmonisering van de LIS organisatie, verhogen tevredenheid met interne processen en systemen en het uitfaseren van verouderde legacy-systemen
 • Opstellen en doorvoeren van een moderne sourcing-visie; wat blijft de universiteit zelf doen op het gebied van informatievoorziening en technisch beheer en waar gaat zij mogelijk de markt nadrukkelijker gebruiken
 • Versterken van een cultuur van samenwerken, vertrouwen in combinatie met ondernemerschap binnen LIS en binnen de universiteit
 • Meer focus op teamprestaties; via Agile werken meer regie en sturing op het verbeteren van van team productiviteit, communicatie- en samenwerkingsmiddelen 
 • Digitale skills van alle medewerkers en studenten binnen de universiteit versterken
 • Alert blijven op de gebieden security, privacy en compliancy en dit vertalen naar adequate preventieve en correctieve inrichtingen
 • Procesverantwoordelijkheid voor de sturing op architectuur en kwaliteit van de informatievoorziening, inclusief informatiebeveiliging
 • Verbindingen leggen tussen de faculteiten & divisies en de LIS-organisatie; de governance op de juiste manier regelen
 • Regie en afstemming over universiteitsbrede programma’s, -projecten en portfolio met een digitale component


Functie-eisen:

Uw ervaring en kennis:

 • WO werk- en denkniveau; een afgeronde academische studie met een bij voorkeur bedrijfskundige en/of technische achtergrond. Circa 10 jaar leidinggevende ervaring in een complexe IV/IT omgeving binnen een hoog-professionele organisatie 
 • Actuele visie op de ontwikkeling van het IV/IT-domein, weet focus aan te brengen, u bent adviesvaardig en weet diverse stakeholders in een complex veld met elkaar te verbinden
 • Kennis van en ervaring met nieuwe trends en ontwikkelingen in de veranderende digitale wereld
 • Ervaring met verandertrajecten in complexe organisaties en politiek gevoelige omgevingen
 • Ruime en aantoonbare ervaring met IV/IT security- en privacyvraagstukken
 • Affiniteit met een wetenschappelijke bibliotheek en bijbehorende thematiek (bijv. Open Science, research data management, leermaterialen, publicatiebeleid, informatievaardigheden)

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:

 • Netwerker die gewend is om in een complexe organisatie meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige organisatiesensitiviteit, integriteit en inlevingsvermogen
 • Een servicegerichte en verbindende stijl van sturen en communiceren en ook onder druk in staat resultaat neer te zetten
 • Analytisch en conceptueel, maar beschikt ook over probleemoplossende kwaliteiten
 • Inspirerend leiderschap richtinggevend, faciliterend, verbindend en coachend
 • Kan relativeren en behoudt tegelijkertijd een goed gevoel voor humor 😀  

Waar werkt u nu? 

We denken dat de kandidaat die goed kan aansluiten nu werkt of heeft gewerkt bij een universiteit, hogeschool, (academische) ziekenhuis, complexe ZBO of Uitvoeringsorganisatie, binnen de financiële sector, High Tech industrie of combinaties hiervan. 

Arbeidsvoorwaarden:

Tilburg University biedt u een veelzijdige functie in een internationale omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer. Uw werkomgeving bevindt zich op de internationale campus waar studenten, docenten, onderzoekers en andere bewoners werken, studeren, samenkomen en sporten. U werkt met de nieuwste technologie en wordt deel van een enthousiast team van collega’s met passie voor hun vakgebied. 

Tilburg University biedt een aanstelling voor 40 uur per week met een concurrerend bruto jaarsalaris van maximaal circa € 120.000 euro (schaal 16 CAO Nederlandse Universiteiten, inclusief 8% vakantietoeslag en een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%). Daarnaast is er een uitstekende pensioenregeling via ABP en zijn er aanvullend flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden zoals korting op sportmogelijkheden, een fietsplan en de mogelijkheid om verlof bij te kopen of te verkopen. U hebt de vrijheid om het werk in te richten naar een goede balans werk-privé. Bij 40 uur per week, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt -ten opzichte van de markt- uitstekende arbeidsvoorwaarden. De universiteit vindt flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. Er worden heldere afspraken gemaakt over loopbaanpaden en er worden allerlei voorzieningen en regelingen aangeboden om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kunt u tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling.  
 
Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. Diversiteit wordt omarmd en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. De universiteit richt zich op het creëren van gelijke kansen voor alle medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in de universitaire gemeenschap. 
 
Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. De universiteit zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt alle medewerkers en studenten uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

SOLLICITEREN EN PLANNING

Tilburg University wenst haar nieuwe CIO te benoemen voor het zomerreces. Daartoe wordt de volgende planning gevolgd: 

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op maandag 20 juni 2022 voor 10 uur) via www.interexcellent.nl 
 • Op basis van de brief en cv-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams en/of bij InterExcellent in Baarn in week 24 of week 25
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie van Tilburg University die beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De selectiegesprekken bij Tilburg University vinden plaats op 27 of 28 juni (ronde 1) en op 1 juli (ronde 2)
 • Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure 
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek met de beoogde kandidaat wordt z.s.m. daarna gepland (In begin juli)
 • Van de eindkandidaat kunnen referenties worden gevraagd
 • Tilburg University wenst de CIO rond medio juli te benoemen

CONTACT OVER DEZE VACATURE

Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent. 
Tel: 035 – 5280430 of www.interexcellent.nl en via mail tilburg.university@interexcellent.nl.

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Tilburg
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430