Vacature

Informatiemanager (0,8 – 1,0 FTE)

BMS

BMS Onderwijs beheert en begeleidt 33 scholen met Katholieke basis in de provincie Friesland. De scholen hebben een eigen identiteit, maar zijn in de basis met elkaar verbonden. De kernwaarden van BMS, gemeenschapszin, spiritualiteit en kwaliteit, zijn geen 'lege' termen.
Deze kernwaarden zijn ontleend aan verhalen, rituelen en vieringen vanuit de Katholieke traditie.
Binnen de BMS leidt dat tot nieuwsgierigheid naar drijfveren, openheid naar de ander en een absoluut geloof in kansen en mogelijkheden. Wat de BMS bijzonder maakt is dat wat men belijdt, zich ook daadwerkelijk vertaalt naar congruent gedrag: persoonlijk leiderschap en spiritualiteit.
 
Op het vlak van ICT en onderwijs zijn de scholen de afgelopen jaren een veranderproces ingegaan; van decentraal en individueel naar meer gecentraliseerd en samen sterker. Doel hierbij is de kwaliteit van ICT in het onderwijs te verbeteren, de rol van ICT te baseren op een visie, de benodigde bekwaamheden hierop af te stemmen en de hierbij vereiste digitale omgeving te borgen (zowel kwalitatief als financieel).
 
Inmiddels zijn op 15 scholen Onderwijs ICT’ers opgeleid. Deze medewerkers zijn op hun school in staat om ICT-ontwikkelingen proactief te vertalen naar praktische toepassingen en om zo ICT in te zetten in het onderwijs. De aandacht gaat hierbij naar differentiëren met digitale (adaptieve) leermiddelen, de cloud en privacy, mediawijsheid en ouderbetrokkenheid, 21e-euwse vaardigheden en duurzame onderwijsontwikkeling.
 
ORGANISATIE
De BMS is ontstaan in 1996 door het samengaan van het Katholiek primair onderwijs in Friesland, onder de naam Stichting Katholiek Primair Onderwijs Friesland-Texel; later hernoemd als Bisschop Möller Stichting en draagt de merknaam BMS Onderwijs.
 
De stichting is met een jaarlijkse omzet van ruim 40 miljoen euro het grootste basisschoolbestuur van de provincie Friesland. Elke uitvoeringslocatie kent een eigen directeur die integraal verantwoordelijk is voor de leiding op de school en verantwoording aflegt aan het CvB. In totaal telt de stichting ruim 600 personeelsleden (vast en inleen), die gezamenlijk zorg dragen voor het onderwijs aan ruim 6200 kinderen.
 
Het bestuur van de BMS laat zich in haar functie-uitoefening ondersteunen door een Bestuurlijk Management Team (BMT). Het BMT bestaat naast het CvB uit de directeur Strategie en Onderwijs en de directeur Bedrijfsvoering. Samen met het secretariaat, de P&O adviseurs, de zorgcoördinatie, de identiteitsbegeleiding, Facilitair medewerker, Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de ICT-coördinatie vormen zij het servicebureau BMS dat in Leeuwarden is gevestigd. De administratieve- en huisvestings-ondersteuning wordt verzorgd door het Onderwijsbureau Meppel.
 
De Informatiemanager BMS maakt onderdeel uit van het servicebureau en wordt aangestuurd door de directeur bedrijfsvoering. Zie verder het organogram.


Functieomschrijving:

FUNCTIE
In deze functie richt je je in hoofdlijnen op de volgende werkzaamheden op tactisch- en strategisch niveau:

 • Adviseren van het BMT over de ontwikkeling van het BMS brede ICT-beleid en het coördineren van de uitvoering hiervan;
 • Adviseren en ondersteunen van de schooldirecteuren en de ICT-coördinatoren / Onderwijs ICT’ers bij vraagstukken op het grensvlak van onderwijs en ICT;
 • Het onderhouden van contacten met diverse in- en externe partijen, waaronder inkoop, leveranciers en een netwerk voor kennisontwikkeling op gebied van ICT binnen het onderwijs.

Meer verbijzonderd hou je je bezig met:
 • Analyseren van de ontwikkelingen op het vlak van ICT binnen de BMS en deze ontwikkelingen in relatie brengen met de gewenste situatie en op grond daarvan voorstellen voor het meerjarig ICT-beleid doen;
 • Opstellen van BMS breed beleid voor de ICT-basisinfrastructuur, waarbinnen de ICT-visie van de afzonderlijke school ten uitvoer kan worden gebracht;
 • Coördineren van de uitvoering van het BMS brede ICT-beleid;
 • Het zijn van eerste aanspreekpunt voor directeuren voor ICT-zaken op BMS niveau, bijvoorbeeld:
  • Signaleren van gezamenlijke behoeftes, zoals het invoeren van een ouderportaal;
  •  Escalaties beheervragen, beheeroverleg en afstemming met ICT-dienstverleners en leveranciers.
 • Opstellen van BMS brede (project)plannen, zorgdragen voor de uitvoering daarvan en hierover rapporteren aan het BMT en aan schooldirecties.
 • Deze kunnen gaan over bijvoorbeeld complexere ICT-projecten en wijzigingsverzoeken, zoals de invoering van Office365 en migraties van de digitale werk- en leeromgeving.
 • Enkele keren per jaar ontwikkelen en initiëren van ICT-netwerkbijeenkomsten binnen de BMS en deze ICT-netwerkbijeenkomsten met ICT-coördinatoren / Onderwijs ICT’ers voorbereiden;
 • Organiseren van scholing en kennisdeling in samenwerking met de ICT-coördinatoren/HRM, m.b.t. ICT-bekwaamheid binnen de BMS-academie;
 • Uitvoeren van de ICT-PDCA cyclus:
  • jaarlijks per school met de directeur de uitvoering en opbrengsten van het opgestelde onderwijs en ICT-plan van de school evalueren;
  • de schooldirecteur bij het opstellen van het Ontwikkelingsplan Onderwijs en ICT voor de nieuwe planperiode ondersteunen.
 • Formuleren en controleren van de naleving van het beleid voor de ICT-operatie, onder meer op het gebied van ICT toegangsbeleid, privacy en security;
 • Ondersteunen van de scholen bij de keuze en beoordelen van aanvragen van scholen m.b.t. inkoop van hardware (laptops, tablets, digiborden, wifi en dergelijke) in relatie tot de Onderwijsvisie, het ICT-plan van de school en de goedgekeurde begroting;
 • Adviseren van de inkoopfunctionaris m.b.t. hardware en infrastructurele voorzieningen voor de scholen, gezamenlijk het licentiemanagement en de hardware inventaris opstellen in het verlengde van contractbeheer en dit borgen;
 • Onderhouden van contacten met leveranciers op tactisch en strategisch niveau, op het gebied van contractmanagement, maar ook productverbeteringen en -ontwikkelingen;
 • Bijhouden van eigen kennisontwikkeling op het gebied van ICT binnen het onderwijs op niveau en hiervoor een netwerk onderhouden.

Functie-eisen:

Jouw kennis en vaardigheden:
 • Relevante opleiding minimaal HBO+ niveau met brede theoretische kennis van het vakgebied;
 • Is in staat strategisch te denken en stelt beleid op, beschikt over goede adviesvaardigheden en creëert draagvlak;
 • Heeft een proactieve houding en is analytisch;
 • Heeft kennis en ervaring (>5 jaar) op het gebied van ICT (bij voorkeur) in het primaire proces van het onderwijs en de organisatie hiervan (bedrijfsvoering);
 • Werkt vanuit een visie en streeft naar het behalen van meerjarige organisatie doelen;
 • Is innovatief en heeft en organiseert implementatiekracht;
 • Kent de processen en landelijke ontwikkelingen binnen het basisonderwijs;
 • Weet anderen te motiveren;
 • Heeft goede communicatieve en organisatorische vaardigheden, met name ook richting niet ICT’ers;
 • Is makkelijk bereikbaar en benaderbaar en reikt de helpende hand;
 • Is goed op de hoogte van ICT-mogelijkheden en kent de ontwikkelingen en spelers binnen de markt op het gebied van onderwijs en ICT;
 • Beschikt over een netwerk op het gebied van onderwijs en ICT waarin hij of zij gevoed kan worden met kennis en expertise buiten de organisatie;
 • Is in staat om de ICT-behoefte van scholen in kaart te brengen, te analyseren en hiervoor oplossingen en mogelijkheden aan te dragen;
 • Heeft ervaring in het leiden van selectie-, inkoop- en implementatieprojecten;
 • Heeft kennis van ICT-beheerprocessen;

Arbeidsvoorwaarden:

De BMS kent goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO. Deze functie is gewaardeerd in schaal 12 met een maximum maandsalaris van € 5.527 bij fulltime dienstverband. De BMS stelt verder moderne hulpmiddelen beschikbaar, waaronder een laptop en een mobiele telefoon.
 
PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de BMS. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. Een screening maakt onderdeel uit van de procedure en mogelijk ook een persoonlijkheidstest of (ontwikkel)assessment.
 
SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag uiterlijk 5 april 2020 via de onderstaand genoemde mogelijkheden.
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn of Leeuwarden.
 • De meest passende kandidaten worden vervolgens voorgedragen aan de selectiecommissie van de BMS, die beslist met wie zij wenst kennis te maken. De selectiegesprekken vinden 2 weken na sluitingsdatum plaats bij de BMS in Leeuwarden.
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met InterExcellent, e-mail office@interexcellent.nl of tel.nr. 035 - 5280430.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Leeuwarden

Bert Wolthuis

Associate Partner IT Regie Management Lokale overheid en Onderwijs
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430