Vacature

Manager IT

Kadaster


Onze opdrachtgever het Kadaster is een belangrijke data-dienstverlener waar de overheid en maatschappij dagelijks op moet kunnen vertrouwen. Voor de directie Beheer en Ontwikkeling IT (BOI) van het Kadaster zijn we op zoek naar een verbindende en technologie gedreven Manager IT die verantwoordelijk is voor het optimaliseren van de applicatieontwikkeling en IT-continuïteit. 

Je komt op een interessant moment de Kadasterorganisatie binnen, namelijk in een transitieperiode met een overgang naar een regie-organisatie en een multi-vendor omgeving. Samen met je collega’s geef je binnen deze nieuwe context vorm aan de verdere professionalisering van de applicatieontwikkeling en -beheer. Je floreert in een groeiende, dynamische en complexe omgeving met een hart voor structuur, data (informatie), mensen en samenleving. Je gaat vanuit jouw expertise bijdragen aan de relevante missie van het Kadaster nationaal (en internationaal). 

OVER KADASTER
Vrijwel iedereen in Nederland maakt gebruik van de dienstverlening van het Kadaster. Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten hierop heeft. Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is de wettelijke taak van het Kadaster. Ook beheert het Kadaster diverse landelijke voorzieningen en houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. En alle gegevens die zij registreert zijn beschikbaar voor iedereen. 

Organisatie
Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) binnen het Rijk. De eindverantwoordelijkheid is in handen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze verleent goedkeuring aan het meerjarenbeleidsplan, de jaarrekening en de hoogte van de tarieven. De werkzaamheden van het Kadaster bestaan uit: 
https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2024/02/Afbeelding4-kadaster.png
Boven de grond registreert het Kadaster gegevens van woningen, schepen, luchtvaartuigen, percelen en wegen. Onder de grond doet ze dat voor netwerken van kabels en leidingen. 

Naast de rol van registeren, beheert het Kadaster ook gegevens van andere organisaties, de zogenaamde Landelijke Voorzieningen. Zo beheert zij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG); van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Het Kadaster zorgt ervoor (door zekerheid te bieden over geo- en vastgoeddata) dat veel processen binnen de overheid en in het bedrijfsleven efficiënt en effectief kunnen verlopen. Data van het Kadaster helpt particulieren, bedrijven en (semi)overheidsorganisaties bij het maken van belangrijke keuzes (en is daarmee faciliterend). 
Het Kadaster levert een robuuste datadienstverlening aan de maatschappij, die zich ook continu vernieuwt en vraagt om een stevige beheerorganisatie.

Het Kadaster registreert jaarlijks zo’n 1 miljoen akten en hypotheken, doet zo’n honderdduizend grondmetingen, telt zo’n 2.500 medewerkers en had in 2022 een omzet van € 308 miljoen. 

Buiten Nederland deelt het Kadaster haar kennis met internationale organisaties en adviseert ze overheidsorganisaties. Voor meer info zie de film: Het Kadaster in 2 minuten

Bestuurlijke inrichting
De Kadaster organisatie kent 5 directies:

 1. Operatie, Dienstverlening en Registratie (ODR). ODR richt zich op uitvoering van wettelijke taken als inwinning en registratie, zorgt voor een goede toegang tot geo-informatie, levert een productieve bijdrage aan maatschappelijke opgaven, draagt zorg voor publieke dienstverlening, risico-, en privacy beheersing en is verantwoordelijk voor een optimaal klantcontact en relatiebeheer.  
 2. Data, Governance & Vernieuwing (DGV). De directie Data, Governance en Vernieuwing (DGV) beheert de integrale kadastrale data-infrastructuur en stelt de kaders voor het hele datalandschap van de organisatie; dus naast rechtszekerheids-, vastgoed- en geodata ook bedrijfsvoeringsdata, klantgegevens en de samenhang met data van ketenpartners. 
 3. Beheer en Ontwikkeling Informatietechnologie (BOI). De directie BOI stelt de technologische middelen beschikbaar voor de operatie en de ondersteunende processen en biedt daarop ondersteuning.
 4. Financiën en Control (F&C). F&C is verantwoordelijk voor onder meer planning & control, externe verslaggeving, risicomanagement, inkoopadvisering, de financiële administratie en interne managementinformatie. 
 5. Personeel en Organisatie (P&O). Verzorgt een HRM-benadering die gericht is op het realiseren van de doelen van het Kadaster, voor zowel de medewerkers als de maatschappij.

Innovatie en ontwikkeling
Het Kadaster zet samen met o.a. de afdelingen Beheer & Ontwikkeling IT (BOI) en Data, Governance & Vernieuwing (DGV) in op innovatie. Het Kadaster innoveert door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en processen te veranderen. Als overheidsorganisatie willen zij blijvend meerwaarde bieden in de toekomst. Zij benutten de kansen van innovatie voor maatschappelijke vraagstukken vanuit bijvoorbeeld nieuwe technologieën. Innoveren doen zij samen, met landelijke en regionale overheden, partners, klanten en onderwijsinstellingen.

DIRECTIE BEHEER EN ONTWIKKELING INFORMATIETECHNOLOGIE (BOI)
De Directie BOI is integraal onderdeel van de Kadasterorganisatie en staat voor betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en verantwoordelijkheid van de geleverde IT-dienstenop de volgende vlakken:
 1. Infrastructuur en pakketten door externe (software)leveranciers
 2. Platform services en applicaties die intern worden ontwikkeld
De focus ligt op operational excellence (basis op orde) en tegelijkertijd op moderniseren/innoveren. Door continu (bij-) te sturen op betrouwbaarheid, productiviteit en voorspelbaarheid maken ze haar dienstverlening iedere dag weer een stuk beter en gebruiksvriendelijker. 

Belangrijke thema’s voor de directie BOI zijn: 
https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2024/02/Afbeelding5-kadaster.png
De directie BOI telt zo’n 500 medewerkers (waarvan zo’n 30% inhuur). Het is een dynamische en veeleisende organisatie waarin (IT-)professionals uitgedaagd worden en meegenomen (moeten) worden. Medewerkers van de Kadasterorganisatie zijn oplossingsgericht, hebben behoefte aan structuur en zijn uit op samenwerking. 
BOI bestaat uit een drietal Business Supply Units (BSU’s), een afdeling Support en Projecten en een afdeling Technologische Innovatie. De generieke infrastructurele diensten worden binnen BOI geleverd door de afdeling IT4ALL.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functieomschrijving:

Binnen de directie BOI ben je als Manager IT verantwoordelijk voor twee Business Units (samen 190 medewerkers) voor applicatieontwikkeling en -beheer die plaatsvindt door diverse DevOps teams binnen het Kadaster (ongeveer 50 teams in totaal). De DevOps teams zijn ingericht naar waardestromen en zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de diensten, maar ook voor de doorontwikkeling daarvan. Binnen de DevOps teams wordt nauw samengewerkt met de directies Data Governance en Vernieuwing (DGV) en Operatie, Dienstverlening en Registratie (ODR).

 • BSU 2 levert IT-diensten die betrekking hebben op de rechtzekerheidsketen. Landmeetsystemen zijn bijvoorbeeld onderdeel van deze keten. De onderliggende technologie die gebruikt wordt is hoofdzakelijk Java. BSU 2 bestaat uit ongeveer 120 medewerkers in drie afdelingen die aangestuurd worden door drie operationele managers.

 • BSU 3 levert IT-diensten die gericht zijn op bedrijfsvoering en online diensten. De focus ligt op ERP/CRM systemen, content management, low-code platformen en integratie. Technologieën die gebruikt worden zijn o.a. Mendix en Java. BSU 3 bestaat uit ongeveer 70 medewerkers in twee afdelingen die aangestuurd worden door twee operationele managers.

De BSU’s bestaan uit: developers, testers, beheerders, information engineers, integratiespecialisten, architecten en service delivery managers. Deze BSU-medewerkers werken in DevOps teams samen met specialisten vanuit andere directies zoals product managers, product owners en scrum masters.

Je geeft leiding aan vijf operationele managers die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de afdelingen en de operationele continuïteit. Zij leveren capaciteit, kennis en kunde aan DevOps teams. Als Manager IT heb je de verantwoordelijkheid om de operational excellence te waarborgen over de diverse afdelingen heen met een focus op kwaliteit en kosten. Jouw KPI’s zijn:
 • Continuïteit, beschikbaarheid, informatieveiligheid, lifecyclemanagement; 
 • Velocity, voorspelbaarheid, softwarekwaliteit, productiviteit van ontwikkelteams;
 • Capaciteitskostprijs van ontwikkeling en beheer.

Het MT lid dat we zoeken zet een visie neer voor de business units, coacht de operationeel managers, kijkt naar het resultaat en het proces over de units heen en stuurt op verbetering: zowel binnen de eigen BSU’s als in de samenwerking met de andere directies. De manager zet verandering in gang, zorgt voor draagvlak en commitment en waakt op de realisatie van de doelen.

Naast het leidinggeven (direct en indirect) aan de afdelingen binnen jouw BSU’s en de operationeel managers die verbonden zijn aan deze afdelingen zijn jouw andere werkzaamheden:
 • Deelnemen aan het BOI MT en gezamenlijk werken aan de opgaven van deze directie en daarbuiten;
 • Bijdragen aan de (strategische) plannen;
 • Dienen als sparringpartner van de directie en meedenken met andere directies over vraagstukken en oplossingen;
 • Meewerken aan een aantal grote dossiers met BOI-brede onderwerpen waarover je met andere MT leden intensief samenwerkt en afstemt.

Met de vele potentiële bedreigingen moet de dienstverlening van het Kadaster gewaarborgd zijn en blijven. Je stuurt op operational excellence door het goed inzetten van teams of leveranciers, maar ook door deelname in stuurgroepen. Je rapporteert aan de Directeur BOI.

Richting de toekomst zijn er vier belangrijke programma’s van belang binnen BOI:
 1. Aanbesteding van de externe IT-dienstverlening naar een multi-vendor aanpak;
 2. Vervanging van het huidige ERP systeem;
 3. Aanbesteding van het CMS;
 4. Vernieuwing van het landmeetsysteem op langere termijn.

Functie-eisen:

Het Kadaster staat voortdurend voor grote IT-uitdagingen. Dit vraagt om een flexibele en wendbare directie Beheer en Ontwikkeling. Samen met een managementteam dat hier flink de schouders onder wil zetten. En in het volle besef dat de dienstverlening van het Kadaster in zeer hoge mate afhankelijk is van de IT-dienstverlening van BOI. Een MT dat bereid is zichzelf te blijven vernieuwen en gewenst en effectief gedrag neerzet. Mensen die het verschil kunnen en willen maken. Die zich onderscheiden door ondernemerschap, daadkracht en lef. Die bouwen aan vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen, goed kunnen samenwerken en altijd met discipline voor het eindresultaat gaan. Daarbij gedreven worden door het organisatiebelang en het klantbelang.

Als technologie gedreven Manager IT bereid jij je ook voor op de toekomst, dus ook op wat het Kadaster nog niet weet, zoals cyberdreigingen. Met flexibiliteit, visie en leiderschap breng je de directie BOI in beweging in de gewenste richting. Regievoering in een multi-vendor omgeving is daar een belangrijk onderdeel van.

Jij bent een leider die snel schakelt, collega’s inspireert en motiveert, actief de samenwerking en verbinding opzoekt en als netwerker continu aan de bal is. Daarbij weet jij je goed te balanceren tussen de gewenste sturing op output en de ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Dit met een actuele kijk op wat er op IT-gebied in de wereld om ons heen gebeurt. 
 
Jij weet het overzicht te bewaren en durft je visie te delen. Het verbinden van collega’s zowel binnen als buiten de eigen directie gaat je goed af. Verbindend leiderschap is een competentie waar het Kadaster sterk van afhankelijk is. 

Het Kadaster zoekt een inspirerende en verbindende Manager IT die de complexiteit van een data gedreven organisatie begrijpt, hiermee deskundig en situationeel weet om te gaan en gezichtsbepalend is vanuit het vakgebied van softwareontwikkeling. Je beschikt over: 
 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met een afgeronde relevante WO-opleiding;
 • Aantoonbaar succesvolle IT-managementervaring in een vergelijkbare functie met een vergelijkbare scope, opgedaan in een grote, complexe data gedreven organisatie met compliance eisen en een breed stakeholderveld. Je hebt ervaring met het aansturen en coachen van zowel teammanagers als specialisten
 • Kennis van technologische- en marktontwikkelingen op het gebied van softwareontwikkeling, cloud en infrastructurele concepten en je hebt een duidelijke visie daarop
 • Veel ervaring met het vormgeven van en werken in een multi-vendor omgeving en regievoering over externe leveranciers;
 • Kennis huidige ontwikkelingen rondom cyber dreigingen en informatiebeveiliging;
 • Ervaring met advisering op bestuurlijk niveau en het ontwikkelen en onderhouden van interne en externe netwerken;
 • Ervaring met leidinggeven aan verandering in complexe organisaties;
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 • Een uitstekend ontwikkeld conceptueel denkvermogen en een goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen; 
 • Je geeft richting, sturing en inspiratie en weet mensen hieraan te binden. Je bent mens- en ontwikkelgericht en haalt het beste in mensen naar boven;
 • Open en duidelijke communicatie, je bent verbindend, organisatiesensitief en schakelt makkelijk op tactisch en strategisch niveau;
 • Je bent een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid. Je straalt rust en gezag uit en wekt vertrouwen;
 • Daarnaast ben je innovatief, ondernemend en heb je lef;
 • Je bent faciliterend, service- en klantgericht en toont eigenaarschap;
 • Je beschikt over gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden:

Het Kadaster bied je een contract voor 32 of 36 uur en een bruto jaarsalaris van maximaal 115.000 euro (schaal 14). Dit maximumsalaris is gebaseerd op 36 uur, afhankelijk van kennis en ervaring en inclusief het Individueel Keuzebudget (IKB) van 25%. Het IKB is opgebouwd uit een vakantie- en eindejaarsuitkering, de waarde van bovenwettelijk verlof en de afkoop van diverse regelingen. Je kiest zelf waarvoor en wanneer je het IKB wilt gebruiken.  

Ook biedt het Kadaster: 

 • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.250 per jaar. 
 • Een thuiswerkvergoeding en een eenmalige vergoeding voor inrichting van je thuiswerkplek. 
 • Een tegemoetkoming voor je zorgkosten van € 131,84 per maand. 

Het Kadaster ondersteunt hybride werken. Je werkt vanuit het kantoor ‘de Brug’ in Apeldoorn of vanuit huis.

Klik hier voor het volledige pakket arbeidsvoorwaarden. 

SOLLICITEREN EN PLANNING
Ben jij de gemotiveerde kandidaat, die bij wil dragen aan de ambities van het Kadaster? En heb je de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om dit in de praktijk waar te maken? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet!
 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 23 februari, via InterExcellent.
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent. 
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij het Kadaster die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner, en Riëtte Coolen, research consultant, InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Apeldoorn
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.