Vacature

Hoofd Bedrijfsvoering & Organisatie

de Rechtspraak


Voor onze opdrachtgever IVO Rechtspraak - dé IV-partner/ICT-dienstverlener van de Rechtspraak - zijn we op zoek naar een stevig, verbindend en inspirerend Hoofd Bedrijfsvoering & Organisatie (Hoofd B&O). Als Hoofd B&O zorgt u voor operational excellence binnen uw eigen afdeling B&O, zoekt u verbinding met de organisatie en loopt u voorop bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering. Het Hoofd B&O draagt bij aan het leveren van zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de gehele Rechtspraak. Dat vraagt om verbinding met de Rechtspraak, rechtzoekenden en ketenpartners. Dit doet u samen met de directie IVO.

U heeft enerzijds een interne focus op de vraagarticulatie vanuit de IVO-organisatie en bent anderzijds gericht op de totale Rechtspraak. Als Hoofd B&O zet u de koers uit in lijn met de visie en strategie van de organisatie(s) en neemt u als boegbeeld uw mensen binnen uw afdeling in het juiste tempo hierin mee. U floreert in een groeiende, dynamische en complexe omgeving met een hart voor/affiniteit met digitalisering, het Nederlands rechtssysteem, mensen en de samenleving. Het Hoofd B&O draagt zorg voor een toekomstbestendige positionering van de afdeling Bedrijfsvoering & Organisatie (B&O) binnen een continu ontwikkelend speelveld. U gaat vanuit uw expertise bijdragen aan de relevante missie van dé Rechtspraak van Nederland!


DE RECHTSPRAAK

De medewerkers van elf rechtbanken, vier gerechtshoven, twee bijzondere colleges en vier landelijke diensten (waaronder IVO Rechtspraak) werken dagelijks aan een rechtvaardige samenleving en aan onze rechtsstaat. Samen vormen zij de Rechtspraak. De Rechtspraak beschermt rechten en vrijheden, komt op voor de democratie, zorgt voor een goede toepassing van het recht en voor beslissingen door onafhankelijke, onpartijdige, integere en deskundige rechters.

Het overkoepelende bestuur van de rechtbanken, de gerechtshoven, de colleges en de diensten is de Raad voor de rechtspraak. De Raad houdt toezicht en zorgt ervoor dat rechters hun werk goed kunnen doen, bijvoorbeeld door kennis toegankelijk te maken. De Raad komt ook op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek.

De komende jaren blijft de Rechtspraak zich richten op het realiseren van de volgende vijf ambities:

 1. De Rechtspraak is rechtvaardig
 2. De Rechtspraak is toegankelijk
 3. De Rechtspraak is tijdig
 4. De Rechtspraak is transparant
 5. De Rechtspraak speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen
IVO Rechtspraak speelt een belangrijke rol bij het realiseren van deze doelen van de Rechtspraak door het leveren van IV-dienstverlening en door actief bij te dragen aan digitalisering. IVO Rechtspraak ontwikkelt en beheert digitale systemen voor de rechtspraak, zodat rechtszaken iedere dag soepel verlopen. Dat doen zij voor de 12.000 collega’s die rechtszaken behandelen en voor miljoenen Nederlanders die met de Rechtspraak te maken hebben. Ook maken zij de Rechtspraak digitaal toegankelijk (digitale toegang, begrijpelijke communicatie, transparante informatievoorziening), zodat burgers en professionele partijen digitaal kunnen communiceren en procederen.


IVO RECHTSPRAAK

Informatievoorzieningsorganisatie Rechtspraak (IVO) is de trotse IV-partner/ICT-dienstverlener van de Rechtspraak. Bij de dienstverlening handelen en denken ruim 950 medewerkers binnen IVO vanuit het perspectief van de rechtzoekenden, procespartijen en haar collega’s binnen de Rechtspraak. Daarbij werken zij samen met rechters en griffiemedewerkers, die voor een deel ook binnen IVO werken, maar ook met ketenpartners zoals het OM, de advocatuur en met marktpartijen. De digitaliseringsambitie van de Rechtspraak leidt de komende jaren tot hogere eisen aan de wendbaarheid en schaalbaarheid van applicaties, data, platformen, infrastructuur en security-middelen. Het zogenoemde IV-landschap is continu in beweging. Daarom streven de professionals binnen IVO naar continuïteit, flexibiliteit, eenvoud en realisme. De ‘voortbrenging’ van de informatievoorziening vindt bij IVO plaats in Agile teams. 

De Rechtspraak bevindt zich op het moment in een digitale transformatie, op weg naar volledige digitale toegankelijkheid en volledig digitaal werken in 2030. Volgens de CIO/Directeur IVO (Jan-Willem Duijzer) gaat deze transformatie van de Rechtspraak over meer dan IT en techniek: “Het is een verandervraagstuk waarvoor gerechten en IVO Rechtspraak gezamenlijk aan de lat staan. We zijn volop bezig om IVO Rechtspraak daar nog beter voor in te richten, zodat we flexibel en snel in de behoefte van onze omgeving kunnen voorzien. Daarvoor is intensief contact nodig met de mensen die onze diensten gebruiken én inzicht in hun beleving daarvan. Op élk niveau, doorlopend. Daar past een slimme, wendbare besturing bij. De uitdaging voor 2024 (en verder) is om die samen goed vorm te geven.”  

Aan de besturing en beheersing van de organisatie geeft IVO invulling via het jaarplan en de bestuur afspraken met de Raad voor de Rechtspraak. Driemaal per jaar worden de (financiële) resultaten in relatie tot de jaarplannen gerapporteerd aan de Raad. Vervolgens vinden bestuurlijke overleggen plaats tussen de Raad en directie IVO. Aan het eind van het jaar legt IVO in een jaarverslag verantwoording af aan de Raad. De producten, de organisatiestructuur, de processen, de taken en de functies binnen de organisatie zijn beschreven. Het principe van Agile werken wordt hierbij gevolgd.
Onderstaand een aantal relevante getallen over IVO Rechtspraak en haar toegevoegde waarde:

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2024/05/Afbeelding-met-getallen-over-IVO-Rechtspraak.png

DE AFDELING BEDRIJFSVOERING & ORGANISATIE

Bedrijfsvoering & Organisatie is de ruggengraat van IVO Rechtspraak. B&O bestaat uit ruim 100 medewerkers. De afdeling zorgt dat het primair proces soepel verloopt. B&O weet wat de vakmensen en teams van IVO nodig hebben om hun werk goed te doen (basis op orde te houden) en anticipeert wat zij in de toekomst nodig gaan hebben. De afdeling levert hoge kwaliteit dienstverlening. B&O stelt kaders, geeft richting, ondersteunt en adviseert IVO en de gehele Rechtspraak. Dit doet de afdeling B&O met de volgende teams: 

IV Bestuursbureau
Communicatie & Klantbeleving
Finance & Control
Inkoop, Licentie & Contractmanagement
Mens & Organisatie
Facilitair & Huisvesting

De directie IVO is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en legt hierover verantwoording af. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken en de bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren, zijn in 2023 interne beheersmaatregelen geformuleerd, het management control systeem (MCS) geheten. Het MCS bestaat uit vijf aandachtsgebieden:

Financieel Beheer
Materieel Beheer
Informatiebeveiliging
Huisvesting en Arbo
Wet bescherming persoonsgegevens (WPB)

De afdeling B&O - onder leiding van het Hoofd B&O - neemt de verantwoordelijkheid voor deze aandachtsgebieden binnen de bedrijfsvoering (De taken met de bijbehorende verantwoordelijkheid worden uitgevoerd binnen de richtlijnen aangegeven door de Raad en de directie IVO). Onderwerpen waar de afdeling mee bezig is in dit kader, zijn o.a. het analyseren en onderzoeken van financieringsstromen, inkoopproces externen, hybride werken, sociale veiligheid, (opnieuw) inrichten gebouw, gegevensbescherming en informatiebeveiliging etc.

DOWNLOAD HIER HET COMPLETE FUNCTIEPROFIEL IN PDF INCLUSIEF ORGANOGRAM

Functieomschrijving:

Het werkveld van IVO Rechtspraak verandert snel en wordt steeds complexer. Dit vraagt een toekomstbestendige organisatie met bijpassende cultuur en samenwerking. Met die professionaliseringsslag zijn ze bij IVO Rechtspraak momenteel volop bezig. Samen met de teamleiders helpt het Hoofd B&O de organisatie de juiste keuzes te laten maken om succesvol te zijn en in te spelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen. De contouren van de nieuwe visie op de bedrijfsvoering dienstverlening en bijbehorende inrichtingsplan staan. Het Hoofd B&O draagt - met de teamleiders en in co-creatie met de klanten binnen IVO - zorg voor de verdere uitvoering van het deze visie en het inrichtingsplan. De ambitie is hierbij hoog. Denk aan nieuwe diensten, zoals strategische personeelsplanning, rapportages en dashboards, het meten van klant- en medewerkersbeleving, begrotingssystematiek, portfoliomanagement en de vernieuwing van het pand. Er zijn hierbij al een aantal mooie resultaten behaald waaronder een betere/meer agile manier van werken. Op andere onderdelen zijn er nog stappen te zetten om de kwaliteit en klanttevredenheid te verhogen; tegelijkertijd wordt ketengericht en procesmatig werken steeds belangrijker. 
Naast uw rol richting de afdeling neemt het Hoofd B&O ook deel aan het overleg van het IVO-directieteam en maakt deze deel uit van het bestuurlijke en Rechtspraak-brede Strategische Bedrijfsvoeringsoverleg. Zo werkt u mee aan een goede verbinding tussen de strategische rechtspraak, organisatiekoers en bedrijfsvoeringthema’s.

Als Hoofd B&O heeft u dus een brede, verbindende en dynamische functie binnen de organisatie bestaande uit:  

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2024/05/Afb-breed-verbindend-dynamisch.png
Management

 • Vervullen van verantwoordelijkheden en benutten van bevoegdheden behorend bij een zware managementfunctie en die van een leider binnen een complexe organisatie
Strategie en beleid 
 • Vormgeven, aanscherpen, onderhouden en executeren van de digitale strategie
 • Opstellen van beleidsvoorstellen richting het bestuur van de organisatie
 • Proactief adviseren en bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en strategie
Beheer 
 • Verantwoordelijk voor de operationele dienstverlening aan de verschillende organisatieonderdelen binnen IVO en de Rechtspraak
 • Verantwoordelijk voor het verbinden van vraag en aanbod
Organisatie 
 • Leidinggeven aan en door ontwikkelen van ruim 100 medewerkers binnen B&O.
 • Samen met hun werken aan professionaliteit, expertise, klantgerichtheid, slagvaardigheid en innovatiekracht van de afdeling
Samenwerking
 • Bijdragen aan de verbinding met de andere organisatieonderdelen
 • Actief deelnemen aan relevante interne overleggen en participeren in Rechtspraakbrede overleggen
 • Zijn van een sparringpartner/ingebed adviseur voor de directie (CIO, Directeur IT en Directeur Klant & Keten)
 • Deelnemen aan externe kennisnetwerken

Functie-eisen:

U beschikt over de volgende kennis en ervaring: 

 • Opleiding: WO werk- en denkniveau, een afgeronde academische studie. Bij voorkeur economische, facilitaire, bedrijfskundige, juridische en/of technische achtergrond.
 • Leidinggevende ervaring: minimaal 7 jaar bewezen leidinggevende ervaring in een complexe omgeving en ervaring in een soortgelijk niveau functie. U heeft ruime ervaring in het (indirect) leidinggeven aan een bedrijfsvoering afdeling en het voeren van de regie over de bedrijfsvoering dienstverlening
 • Bedrijfskundig: vakkennis en strategische denkkracht, boven de materie staan, kunnen omgaan met spanning in wensen.
 • Visie: actuele visie op de ontwikkeling van het domein bedrijfsvoering. U weet focus aan te brengen, bent adviesvaardig en weet diverse stakeholders in een complex veld met elkaar te verbinden. Kennis van en ervaring met nieuwe trends en ontwikkelingen in de veranderende (digitale) wereld.
 • Veranderkundig: ervaring met verandertrajecten in complexe organisaties en politiek gevoelige omgevingen.

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties: 

 • Verbinder: u weet ontspannen om te gaan met professionals in een complexe organisatie.
 • Relatiebouwer en -beheerder: u heeft het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden op alle niveaus.
 • Dienstbaar: u bent klantgericht, omgevingsbewust en voelt verantwoordelijk om resultaatafspraken na te komen en deze uit te dragen in de organisatie.
 • Samenwerker: u bent een netwerker die gewend is om meerdere belangen te kunnen dienen en u bent gericht op samenwerking. U maakt daarbij gebruik van de nodige organisatiesensitiviteit, integriteit en inlevingsvermogen.
 • Facilitator: u beschikt over een servicegerichte stijl van sturen en communiceren.
 • Daadkrachtig: u bent analytisch ingesteld en beschikt tegelijkertijd over probleemoplossende kwaliteiten.
 • Conceptueel en analytisch: u kunt ingewikkelde situaties overzien en ordenen en u kunt ze vereenvoudigen. U kunt prioriteiten en urgentie goed inschatten en ze omzetten.
 • Inspirerend: u toont inspirerend leiderschap met meerdere jaren leidinggevende ervaring; richtinggevend, faciliterend en coachend.
 • Communicator: u kunt op alle niveaus het correcte en passende geluid laten horen. U bent in staat om uw visie, ideeën en gedachten over te dragen aan een klein of groot publiek.

WAAR WERKT U NU?

We denken dat u uw ervaring heeft opgedaan binnen een (combinatie) van de volgende branches:
 • De overheid; het Rijk, ZBO, uitvoeringsorganisatie, lokale overheid (grotere gemeente of provincie)
 • Hoger Onderwijs of zorg;
 • Hoog volume organisatie in het bedrijfsleven/ financiële sector dan wel (grote) IT-dienstverlener etc.

Arbeidsvoorwaarden:

U gaat werken binnen het relevante publieke domein, waarbij u deel gaat uitmaken van een bijzondere organisatie met een belangrijke opgave richting mens en maatschappij. Daarnaast geeft u leiding aan een team van enthousiaste en gemotiveerde collega's. IVO Rechtspraak biedt u hiervoor een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden dat uitstekend te noemen is: 

 • Uw salaris kan oplopen tot € 9.361 op basis van 36-urige werkweek (schaal 15 CAO Rijk, per 1 juli 2024)
 • U ontvangt een Individueel Keuze Budget (IKB) van maximaal € 1.532 bruto per maand (16,37%). Dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. U kunt dit budget bijvoorbeeld laten uitkeren of in vrije dagen omzetten. Hiermee kan het bruto jaarsalaris uitkomen op ruim €130k.
 • U houdt werk en privé prima in balans, bijvoorbeeld door een dag in de week thuis te werken of ouderschapsverlof. 
 • U ontvangt 26 vakantiedagen op basis van een 36-urige werkweek.
 • Binnen IVO Academy krijgt u alle ruimte voor persoonlijke én vaktechnische ontwikkeling.
 • U ontvangt een OV-chipkaart waarmee gratis voor werk gereisd kan worden.
 • U krijgt in eerste instantie een jaarcontract. Bij goed functioneren, wordt dit een contract voor onbepaalde tijd.

SOLLICITEREN EN PLANNING

IVO Rechtspraak wenst haar nieuwe Hoofd B&O te benoemen vóór 13 juli 2024 (het zomerreces), zodat iemand kan starten in september/oktober 2024. Daartoe wordt de volgende planning gevolgd: 

 • Sollicitatiefase: sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 10 juni 2024 om 10.00 uur) via IVO@interexcellent.nl of onze website.
 • Gespreks- en beoordelingsfase: op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent in week 22-25.
 • Aanbiedingsfase: de meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen IVO Rechtspraak die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 
 • Selectiefase: de selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 2 juli, 3 juli of 4 juli. Tweede ronde gesprekken zullen plaatsvinden op 8 juli of 12 juli.
 • Benoemingsfase: referentiecheck, arbeidsvoorwaarden en eventueel assessment volgen na selectie van de eindkandida(a)t(en). Ook een het overhandigen van Verklaring Omtrent Gedrag vormt onderdeel van de benoemingsfase.

InterExcellent is in 2006 voortgekomen uit KPMG en later Ebbinge. Ons centraal in het land (Baarn) gevestigde executive management bureau kent de volgende drie diensten:

Executive Search
Executive Interim Management
IT Regie Management

Ons bureau heeft een aantoonbaar trackrecord op leidinggevende en specialistische IT-functies binnen het Publiek Domein en het bedrijfsleven. Wij zijn daarmee hét IT-Managementbureau van Nederland.  

InterExcellent heeft in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit de exclusieve leergang IT Regie Management ontwikkeld, gericht op CIO’s, IT-directeuren en managers met een sterke focus op IT-regievoering. De kern van de leergang is het werkend krijgen van de informatievoorziening door een integrale visie op richten (informatiestrategie, beleid), inrichten (o.a. portfolio management, architectuur, informatiemanagement, contractmanagement) en verrichten (beheer). 
Door de ontwikkeling van deze leergang te combineren met diverse opdrachten in de praktijk heeft InterExcellent een meerwaarde opgebouwd ten aanzien van ervaring met vereiste competenties. 
Met deze unieke opleiding dragen we als bureau bij aan kennisontwikkeling van het vakgebied IT en aan de toename van kennis aan de kant van onze kandidaten, voor zowel vaste functies als voor interim-management opdrachten. Ieder jaar worden door InterExcellent nieuwe potentiële kandidaten geselecteerd en voorgedragen aan Nyenrode, intussen hebben ruim 200 deelnemers het programma succesvol afgerond en de titel Certified IT Regie Manager (CITRM) ontvangen. Dankzij de vraag vanuit de markt starten wij in oktober 2024 met de tiende editie van deze leergang.

CONTACT OVER DEZE VACATURE

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner InterExcellent en Tren Keltjens, Executive Search Consultant binnen InterExcellent, bereikbaar op 035-5280430 en via IVO@interexcellent.nl.

Locatie:
 • Utrecht
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430