Vacature

Chief Information Officer (CIO)

Haga Ziekenhuis


Voor onze opdrachtgever het HagaZiekenhuis zijn we - voor het domein Digitalisering & Informatie-, Communicatiesystemen en Medische Techniek (Digitalisering & ICMT) - op zoek naar een stevige, verbindende en inspirerende Chief Information Officer (CIO) die sterk gedreven wordt door technologie, innovatie en de zorg. Wij zoeken voor het HagaZiekenhuis een persoon die deze gedrevenheid wenst uit te voeren in een dynamische en relevante maatschappelijke omgeving binnen het zorgspectrum met grote uitdagingen en tegelijkertijd veel groeimogelijkheden en vrijheid voor innovaties/nieuwe technologieën. 

Ontwikkelingen als de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt plus de naderende vergrijzing, aanhoudende prijsdruk vanuit de zorgverzekeraars en de recente fusie met Zoetermeer, hebben tot gevolg dat de zorg binnen het HagaZiekenhuis blijvend slimmer en efficiënter georganiseerd moet worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. Het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg zijn thema’s die als rode draad door de strategische/bestuurlijke agenda van het HagaZiekenhuis lopen. Digitalisering blijkt hierbij van cruciale waarde. Het streven is dan ook om blijvend te investeren in het transformeren van het HagaZiekenhuis naar een digitaal en datagedreven ziekenhuis, om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige topklinische zorg te kunnen blijven bieden aan de inwoners van de regio/het verzorgingsgebied. Het domein Digitalisering & ICMT gaat hier – onder leiding van de CIO - een initiërende en richtinggevende rol in spelen. 
De CIO gaat deze digitale transformatie van het HagaZiekenhuis verder vormgeven met modern leiderschap en met een sterke innovatiegeest. Vanuit visie, stevigheid en daadkracht neemt de CIO (de mensen binnen) het domein, de organisatie en de regio mee naar de volgende fase van het ziekenhuis. Hierbij worden de nodige innovaties en nieuwe technologieën van buiten naar binnen gehaald. Als CIO bent u hierbij een strategisch gesprekspartner voor verschillende belanghebbenden (zowel intern als extern) en geeft u tegelijkertijd als inspirerend en overtuigend leider sturing aan een divers team enthousiaste medewerkers (circa 120 fte). U weet visie, sensitiviteit, scherpte en executiekracht te combineren binnen deze voortrekkersrol in het core-management van het HagaZiekenhuis.

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2024/05/Afbeelding1.jpg


HET HAGAZIEKENHUIS

Het HagaZiekenhuis biedt topklinische zorg aan inwoners van Den Haag, Zoetermeer en omstreken, een verzorgingsgebied van 300.000 inwoners. Het HagaZiekenhuis is een van de 27 Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ) in Nederland. Dat betekent dat het Haga veel aandacht besteedt aan wetenschap, innovatie en onderzoek. Ook leidt het ziekenhuis continu nieuwe zorgverleners op. Sinds 1 maart 2023 zijn het HagaZiekenhuis (Den Haag) en het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) gefuseerd. In het HagaZiekenhuis van de toekomst bieden ze hoogcomplexe zorg op veel verschillende gebieden en op meerdere locaties. Het ziekenhuis zet duurzaam in op het creëren van een inspirerende werkomgeving met veel ontwikkelmogelijkheden voor ambitieuze zorgprofessionals. Op haar locaties in Den Haag en Zoetermeer werken ruim 6.000 medewerkers. Patiënten komen naar het HagaZiekenhuis voor de beste zorg met persoonlijke aandacht. Het HagaZiekenhuis kenmerkt zich door de korte lijntjes, laagdrempeligheid en kleinschaligheid, waardoor patiënten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Haar belangrijkste kernwaarden zijn hierbij zorgzaamheid, innovatie en samenwerking.

Bestuur
Het dagelijks bestuur van het HagaZiekenhuis ligt in handen van de Raad van Bestuur (RvB). Daarbij bewaakt de Raad van Toezicht (RvT) het beleid van de RvB.

Raad van Bestuur
De RvB bepaalt het algemene beleid van het ziekenhuis. De RvB van het HagaZiekenhuis wordt gevormd door:

 • Peter van der Meer, voorzitter
 • Ilse van Stijn, lid RvB
 • Hans Turkesteen, interim-lid RvB (CFO a.i.)
De RvB legt verantwoording af aan de RvT en vraagt hierbij om goedkeuring van onder meer de jaarrekening en belangrijke strategische beslissingen over de toekomst van het HagaZiekenhuis.  

Raad van Toezicht
De RvT benoemt de leden van de RvB van het HagaZiekenhuis en dient als klankbord voor de RvB bij bestuurlijke en strategische vraagstukken. De RvT bestaat uit onafhankelijke leden met een ruime bestuurservaring op relevante terreinen in de zorg en maatschappij.

Organisatie 
De organisatie van het HagaZiekenhuis in ingericht in vier zorgcentra: 

Centrum Acute Zorg
Centrum Chronische Zorg
Centrum Planbare Zorg
Centrum Diagnostiek & Farmacie

De organisatie kent daarnaast een aantal domeinen (afdelingen) waarbij Digitalisering & ICMT onderdeel uitmaakt van het core MT dat het HagaZiekenhuis bestuurt, zoals ook blijkt uit het organogram. Ook kent de organisatie van het HagaZiekenhuis een Medisch Stafbestuur, een verpleegkundig stafbestuur, een ondernemingsraad, patiëntenraden etc. 


DIGITALISERING & ICMT

Het domein Digitalisering & ICMT dient niet alleen mee te bewegen in voornoemde ontwikkelingen en de bestuurlijke ambitie, maar juist hierop vooruit te gaan lopen dan wel sturend in te zijn. Er is om die reden in de afgelopen periode een Roadmap (2024-2025) opgesteld om te versnellen hierop. De afdeling Digitalisering & ICMT gaat vanuit deze roadmap in de komende jaren werken aan de digitale transformatie van de zorg en maakt hierbij een “inhaalslag” op het gebied van Digitalisering & ICMT. Hierbij wordt achterstallig technisch onderhoud uitgevoerd, de organisatie versterkt, de locaties Den Haag en Zoetermeer ICT technisch gefuseerd (inclusief 1 werkplek en 1 Elektronisch Patiënten Dossier systeem, HiX) en de zorg verder gedigitaliseerd en digitaal getransformeerd. Ook zal de komende jaren geïnvesteerd blijven worden in state-of-the-art systemen en portalen (robuuste technologie). De opdracht voor Digitalisering & ICMT de komende tijd gaat zijn om de (digitale) brug met de buitenwereld/het zorgveld te slaan via onder andere toekomstbestendige apps en portalen, gegevensplatformen (t.b.v. netwerkzorg) en tele-/thuismonitoring. Robotisering en Artificial Intelligence zullen steeds meer worden ingezet om werkdruk medewerkers te verlagen en kwaliteit zorg voor patiënt te verbeteren 

Robuuste technologie - Basis hard- en software op orde & Life Cycle Mgt ingericht
Security - Versterking Security & Business Continuity
Software rationalisatie - In zorg en administratie (o.a. robotisering)
Digitaliseren processen - Inclusief 'HiX tenzij' en centralisatie contractbeheer
EPC - Naar 1 HiX voor Den Haag en Zoetermeer
Versterking interne organisatie - Naar moderne 3.0 (regie)organisatie

Naast bovenstaande transformatieopdracht is de kern-/hoofdtaak van de afdeling Digitalisering & ICMT het definiëren en uitvoeren van beleid op het gebied van (bestuurlijke) informatievoorziening en het hierbinnen ontwikkelen, beheren en in standhouden van de geautomatiseerde informatiesystemen ter ondersteuning van de zorg en bedrijfsondersteunende processen in zowel de eigen ziekenhuisorganisatie als in de zorgketen waar het HagaZiekenhuis onderdeel van uitmaakt. 

De CIO stuurt de gehele i-kolom aan, waarbij de totale Digitalisering & ICMT-organisatie bestaat uit circa 120 fte die werkzaam zijn binnen de volgende zeven afdelingen: 

 1. Medical Technology
 2. CIO Office
 3. BI & AI
 4. Infra Solutions
 5. Business Solutions
 6. Information Security
 7. Service & support
In het CIO Office zijn diverse strategische functies gebundeld, zoals architectuur, project- en portfoliomanagement en office support. De afdeling Infra Solutions richt zich op werkplek- en netwerk beheer, waar de afdeling Business Solutions primair verantwoordelijk is voor informatieanalyse, logistiek, dossiervorming en functioneel beheer. Ook wordt het domein bijgestaan door een drietal zorgexperts: 

- CMIO (Chief Medical Information Officer): legt de brug tussen Digitalisering & ICMT en medisch specialisten; 
- CNIO (Chief Nursing Information Officer): slaat de brug tussen Digitalisering & ICMT en verpleegkundigen; en 
- CMDO (Chief Medical Data Officer): verzorgt de brug tussen Digitalisering & ICMT en medische data. 

Er is door de interim-CIO binnen het domein al het e.e.a. in gang gezet (zoals agile werken, betere regie etc.), waardoor de lijn/richting nu goed is en de afdeling meer (toekomst)bestendig is geworden. Van de nieuwe CIO wordt verwacht om deze lijn voort te zetten door te focussen op verdere doorontwikkeling/professionalisering van de organisatie. Het is van belang dat mensen binnen het domein onder inspirerende leiding komen van een CIO die daarbij verantwoordelijkheid neemt, zich proactief opstelt, professionaliteit uitstraalt en stevigheid laat zien.

Functieomschrijving:

Als CIO geeft u leiding aan het domein Digitalisering & ICMT (120 fte, en circa 15-20 externen). De CIO realiseert en houdt een effectieve organisatie van het domein in stand. Daarnaast heeft de CIO een bepalende invloed op de visie en het strategisch beleid van de gehele organisatie op het terrein van Digitalisering & ICMT. De CIO rapporteert rechtstreeks aan de CFO binnen de RvB. Als CIO staat u midden in de organisatie; u bent een belangrijke verbinder, (aan)stichter en bruggenbouwer. U bent hierbij – als core MT-lid - mede verantwoordelijk voor het runnen en optimaliseren van de zorg. Uw belangrijkste contacten zijn:

 • Intern: RvB, medisch specialisten, medische technologie, facilitair bedrijf (Gebouw en Techniek), collega staf en bedrijfskundig managers, leidinggevenden en uw eigen medewerkers.
 • Extern: toezichthouders, leveranciers, ketenzorgpartners, CIO’s van andere ziekenhuizen en bij care-organisaties, diverse collega's en netwerken m.b.t. het vakgebied.

Resultaatgebieden
De volgende resultaatgebieden zijn voor de CIO uitgezet: 

 1. Regievoering
 2. Leidinggeven
 3. Bedrijfsvoering
 4. Beleid & strategie
 5. Omgevingsmanagement

1. Regievoering
 • Vertaalt wensen van de organisatie naar aanbod van de dienstverlening en voert veranderingen door ter verbetering van hiervan.
 • Voert regie op de implementatie van nieuwe vormen van dienstverlening.
 • Voert regie op de match tussen de organisatiebehoefte aan en aanbod van Digitalisering & ICMT-dienstverlening.
 • Voert regie op de implementatie van organisatie brede Digitalisering & ICMT-projecten met een grote impact op de organisatie.
 • Is gericht op het voorkomen van verstoringen en voert regie op de eventuele afhandeling van grote en impactvolle verstoringen in de infrastructuur of escalaties.
 • Onderzoekt digitaliseringsmogelijkheden vanuit de buitenwereld en past deze toe binnen het ziekenhuis (aanjagende functie).

2. Leidinggeven
 • Geeft direct en indirect leiding aan de mensen binnen het domein Digitalisering & ICMT. Motiveert en coacht hen en stuurt op de realisatie van doelstellingen, ontwikkeling, samenwerking, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid.
 • Draagt hierbij de visie van de organisatie uit, neemt de leidinggevenden en medewerkers mee in strategische en tactische plannen, enthousiasmeert hen en creëert draagvlak voor het door te voeren beleid en genomen besluiten.
 • Geeft uitvoering aan het vastgestelde personeelsbeleid.
 • Zorgt voor een adequate overleg- en communicatiestructuur.
 • Draagt zorg voor een goede sfeer en stimulering van de teamgeest en bevordert een goede manier van samenwerking binnen de eigen afdeling en met andere afdelingen.
 • Schept voorwaarden voor leidinggevenden en medewerkers om zich te kunnen ontwikkelen en een kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden.
 • Zorgt voor een evenwichtige werkverdeling (kwantitatief en kwalitatief) aansluitend bij de individuele competenties.

3. Bedrijfsvoering 
 • Stelt de begroting op en stemt hierover af met RvB en andere stakeholders.
 • Geeft een duidelijk en concreet beeld van de te maken investeringen en maakt dit inzichtelijk richting belanghebbenden.
 • Is eindverantwoordelijk voor het budget van de afdeling, beheert het budget en wijst deelbudgetten toe. 
 • Zorgt voor een optimale inrichting van de organisatie en werkprocessen, een efficiënte aanwending van teams, mensen, materialen en middelen.
 • Sluit in- en extern dienstverleningsovereenkomsten (SLA's) af en bent hierbij kritisch (kost-efficiënt).
 • Onderhandelt met outsourcingspartijen, sluit contracten af, geeft (scherp) sturing aan de samenwerking en onderhoudt duurzame relaties met externen (regievoering).

4. Beleid & strategie
 • Volgt en onderzoekt in- en externe ontwikkelingen en beoordeelt deze op kansen en consequenties.
 • Levert door middel van deelname aan beleidsbepalende gremia en het opstellen en uitvoeren van de Roadmap (2024-2025, Digitalisering & ICMT)
 • Ontwikkelt binnen kaders van het strategisch organisatiebeleid het strategisch digitaliseringsbeleid.
 • Stelt het meerjarenbeleidsplan op met een concretisering in activiteiten, financiën, investeringen en projecten, ziet toe op implementatie en realisatie van doelstellingen en neemt tijdig bijsturingsmaatregelen. 
 • Is verantwoordelijk voor en stuurt op de uitvoering en naleving van beleid en protocollen.
 • Evalueert op basis van nieuwe trends, ontwikkelingen in de markt en gesignaleerde kansen de uitgezette koers voor de (Digitalisering & ICMT-)organisatie en stelt zo nodig bij.
 • Neemt deel aan en fungeert als voorzitter van beleidsbepalende overlegvormen.

5. Omgevingsmanagement
 • Onderhoudt een in- en extern relatienetwerk, stemt samenwerking af en stimuleert afstemming en samenwerking.
 • Participeert in regionale samenwerkingen en overlegvormen ten behoeve van kennisdeling.
 • Onderzoekt en initieert in- en externe mogelijkheden tot samenwerkingsprojecten gericht op innovatie en verbetering van haar dienstverlening

DOWNLOAD HIER HET COMPLETE FUNCTIEPROFIEL IN PDF INCLUSIEF FOTO'S

Functie-eisen:

We zijn voor het HagaZiekenhuis op zoek naar een CIO met de volgende achtergrond en ervaringen

 • Afgeronde academische opleiding plus minimaal 10 jaar relevante werkervaring;
 • U heeft ruime ervaring in de verschillende vakgebieden van ICT;
 • U beschikt over een aantoonbaar netwerk op uiteenlopende niveaus;
 • U heeft ruime managementervaring als leidinggevende op strategisch niveau met grote teams/directies in een omvangrijke context (hoog volume omgeving);
 • U heeft kennis van complexe organisaties;
 • U bent ervaren in het kunnen schakelen tussen allerlei interne en externe gremia op verschillende niveaus, en het aan elkaar verbinden van een diversiteit aan belangen;
 • U heeft een sterke wil om te innoveren en inspireren. 

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties

Stevig, daadkrachtig en duidelijk:
Afspraak is afspraak. U weet te prioriteren en keuzes te maken. U weet door te luisteren de juiste richting aan te geven en mensen hierin mee te nemen/krijgen. U bent daarbij hard op de inhoud en zacht op de mens. 

Strategisch-tactisch, politiek en stakeholder:
U beschikt over bestuurlijke sensitiviteit alsmede organisatiesensitiviteit. U heeft sterke advies-, onderhandelings- en presentatievaardigheden, ook in situaties met meervoudige en complexe tegengestelde belangen. U neemt hierbij medezeggenschap serieus, bevordert en geeft ruimte voor medewerkersparticipatie en staat open voor een constructieve dialoog en samenwerking.

Aanjager, inspirator, verbinder en visionair:
U brengt scherpte, duidelijkheid en visie. U bent een daadkrachtige, executievaardige en resultaatgerichte bouwer die een inhoudelijke opgave niet uit de weg gaat. Balanceert professioneel tussen delegeren en het geven van verantwoordelijkheid en blijft daarbij op hoofdlijnen in control. U ontwikkelt visie en hebt uitvoeringskracht.  

Inspirerend en modern leiderschap: 
U brengt rust en stabiliteit. U bent daarbij in staat mensen mee te nemen met inspirerend leiderschap en zorgt ervoor dat de personen om u heen het beste uit zichzelf weten te halen (ontwikkelingsgericht). Beschikt over stijlflexibiliteit als het gaat om leiderschap (inclusief, inspirerend, coachend, sturend, faciliterend, ontwikkelings- en resultaatgericht). 

Pragmatisch, besluitvaardig, executievaardig, luisterend en betrouwbaar:
U zegt wat u doet en u doet wat u zegt, waarbij u de lat hoog durft te leggen. U beschikt over de vaardigheid om koersvast te leiden, daarbij ruimte biedend aan inbreng en initiatief vanuit verschillende invalshoeken. U functioneert optimaal in een complexe, dynamische omgeving met veel uitdagingen. 

En niet te vergeten: U kunt relativeren en heeft een goed gevoel voor humor 😉


WAAR WERKT U NU?

We denken dat u uw ervaring heeft opgedaan binnen een (bij voorkeur een combinatie) van de volgende branches:
 • Hoog volume organisatie in het bedrijfsleven/ financiële sector dan wel relevante IT-dienstverlener etc.
 • Zorg (cure of grootschalig care)
 • Hoger Onderwijs
 • De overheid, grote ZBO, uitvoeringsorganisatie, non-profit of het Rijk 

Arbeidsvoorwaarden:

U gaat werken binnen het dynamische zorgdomein, waarbij u deel gaat uitmaken van een bijzondere organisatie met een belangrijke opgave op het gebied van digitalisering. Daarnaast geeft u leiding aan een team van enthousiaste en gemotiveerde collega's. Het HagaZiekenhuis biedt u hiervoor een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden dat uitstekend te noemen is: 

Het betreft een positie voor 36 uur per week. Salariëring is marktconform in FWG 80 cao Ziekenhuizen (max. €10.962- bruto per maand, waardoor een bruto jaarsalaris van ruim €150k mogelijk is). Aanstelling vindt plaats voor onbepaalde tijd. Standplaats is Den Haag. 

SOLLICITEREN EN PLANNING

Bent u de gemotiveerde kandidaat die bij wil dragen aan de maatschappelijke relevantie en uitdagende opgave van het HagaZiekenhuis binnen de regio en t.o.v. het hele zorgdomein? Beschikt u daarnaast over de kennis, vaardigheden en het moderne leiderschap om een organisatie en haar mensen verder mee te nemen in een digitale transformatie? Dan zien we graag uw sollicitatie tegemoet. 

Het HagaZiekenhuis wenst haar nieuwe CIO te benoemen vóór 13 juli 2024 (start zomerreces), zodat iemand kan starten in september/oktober (maar uiterlijk november). Daartoe wordt de volgende planning gevolgd: 

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 17 juni 2024 om 10.00 uur) via Haga@interexcellent.nl of onze website.
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent in week 22-25.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen het HagaZiekenhuis die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken zullen plaatsvinden vanaf week 26 en 27 (exacte data volgen nog).
 • Referentiecheck, arbeidsvoorwaarden en eventueel assessment volgen na selectie. 
https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2024/05/afbeelding-bij-arbeidsvoorwaarden.jpg


INTEREXCELLENT

InterExcellent is in 2006 voortgekomen uit KPMG en later Ebbinge. Ons centraal in het land (Baarn) gevestigde executive management bureau kent de volgende drie diensten:

Executive Search
Executive Interim Management
IT Regie Management

Ons bureau heeft een aantoonbaar trackrecord op leidinggevende en specialistische IT-functies binnen het Publiek Domein en het bedrijfsleven. Wij zijn daarmee hét IT-Managementbureau van Nederland.  
InterExcellent heeft in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit de exclusieve leergang IT Regie Management ontwikkeld, gericht op CIO’s, IT-directeuren en managers met een sterke focus op IT-regievoering. De kern van de leergang is het werkend krijgen van de informatievoorziening door een integrale visie op richten (informatiestrategie, beleid), inrichten (o.a. portfolio management, architectuur, informatiemanagement, contractmanagement) en verrichten (beheer). 
Door de ontwikkeling van deze leergang te combineren met diverse opdrachten in de praktijk heeft InterExcellent een meerwaarde opgebouwd ten aanzien van ervaring met vereiste competenties. 
Met deze unieke opleiding dragen we als bureau bij aan kennisontwikkeling van het vakgebied IT en aan de toename van kennis aan de kant van onze kandidaten, voor zowel vaste functies als voor interim-management opdrachten. Ieder jaar worden door InterExcellent nieuwe potentiële kandidaten geselecteerd en voorgedragen aan Nyenrode, intussen hebben ruim 200 deelnemers het programma succesvol afgerond en de titel Certified IT Regie Manager (CITRM) ontvangen. Dankzij de vraag vanuit de markt starten wij in oktober 2024 met de tiende editie van deze leergang.

CONTACT OVER DEZE VACATURE

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner InterExcellent en Tren Keltjens, Executive Search Consultant binnen InterExcellent, bereikbaar op 035-5280430 en via Haga@interexcellent.nl

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie.

Locatie:
 • Den Haag
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430