Vacature

Directeur ICT/CIO

Gemeente Almere


Voor onze opdrachtgever de gemeente Almere zijn we op zoek naar een kundig, faciliterend, slagvaardige en coachend Directeur ICT/Chief Information Officer die de professionalisering van de afdeling verder vorm geeft, digitaliseringsontwikkelingen ondersteunt en mede vorm geeft aan de executie van de strategie en de maatschappelijke opgave van Almere.

De functie van Directeur ICT / CIO wordt binnen de gemeente aangeduid als afdelingsmanager ICTAR, wat staat voor ICT & Applicatiemanagement & Regie.

GEMEENTE ALMERE

De Randstad bruist. De woningmarkt floreert, de economie groeit, er komen meer banen en meer innovatieve bedrijvigheid. Veel mensen zijn dan ook op zoek naar een plek om te wonen aan de Noordvleugel van de Randstad. De gemeente Almere draagt hier al ruim 40 jaar aan bij en zal in de komende jaren stevig blijven groeien. Op dit moment is Almere de 8e stad van ons land en noemen al 215.000 mensen Almere hun woonplaats, hun ‘thuis’. 

Maar Almere doet meer dan alleen huizen bouwen. Met het programma Almere 2.0 investeert de gemeente in de kwaliteiten van de stad. Een stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers positief verrast worden. 

De slogan van de stad is: ‘Het kan in Almere!’. Met deze insteek is Almere uitgegroeid tot een kleurrijke en fascinerende stad. Een aantrekkelijke stad aan het water en dicht bij Amsterdam, voor iedereen die op het gebied van wonen en/of ondernemen zijn of haar grenzen wil verleggen, een stad waar je vanwege de grote diversiteit en de uitstekende bereikbaarheid de meeste wensen kunt realiseren!

Visie en missie
Almere blijft hard groeien. De jongste stad van Nederland verwacht door te groeien naar ruim 300.000 inwoners over niet al te lange tijd. Almere wordt daarmee een stad van formaat. Parallel aan de groei in inwoneraantal, wil Almere doorgroeien tot vijfde stad van Nederland. Dat wil zeggen: ook de uitstraling, de voorzieningen en de werkgelegenheid realiseren die horen bij een stad met ruim 300.000 inwoners. Die koers is in 2012 ingezet en sindsdien zoekt Almere als stad in elke stap van groei naar de juiste balans tussen wonen, werken, leren en ontmoeten.

Strategische ambitie
Almere, stad met toekomst, is een actueel perspectief op Almere nu en later. Aan de hand van de volgende pijlers worden de urgente opgaven bij de verdere ontwikkeling van Almere beschreven:

 • voldoende woningen en gevarieerde woonomgevingen
 • goed ondernemersklimaat met voorzieningen
 • sterke en veerkrachtige samenleving
 • uitstekende bereikbaarheid
 • hoogwaardige landschappen met allure
 • klimaatbestendig, energieneutraal en circulair

Bekijk hier de ambitie: Almere, stad met toekomst (almere20.nl)

Almere stad met toekomst is het handelingsperspectief voor Almere. De digitaliseringsstrategie in ontwikkeling, sluit hier op aan.

Kernwaarden
De volgende kernwaarden staan bij de gemeente Almere in alles centraal: 
 • Hartelijk
 • Slagvaardig
 • Samen
 • Inventief
 • Betrouwbaar

Organisatiecontext
Gemeente Almere heeft voortdurend te maken met een veelvoud aan interne en externe ontwikkelingen op terreinen als woningbouw, (sociale, culturele en onderwijs) voorzieningen, bereikbaarheid en leefbaarheid. De continue groei van gemeente Almere vraagt om een innovatieve blik. Tegelijkertijd zijn ook veel van de voorzieningen die sinds het ontstaan van Almere zijn gerealiseerd toe aan onderhoud. De financiële middelen zijn echter beperkt. Er moeten dus keuzes worden gemaakt, zoals ‘Gaan we de gemeentelijke belastingen verhogen of gaan we bezuinigen op subsidies? Gaan we meer geld besteden aan onderwijs of aan wegonderhoud?’. Deze fundamentele vraagstukken spelen binnen de gehele organisatie een rol.

POSITIE IN DE ORGANISATIE 
U komt te werken in een organisatie met een hoge dynamiek. In 2018 is de bestaande dienstenstructuur opgeheven en is er een concerndirectie ingesteld met drie directeuren en de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur. Gezamenlijk stuurt het directieteam de gehele organisatie van 2.000 medewerkers aan, met een begroting van ruim € 1 miljard. 

De afdelingsmanagers (waaronder de afdelingsmanager ICT) vormen het resultaatverantwoordelijke niveau in de organisatie, en onderhouden het contact met de burgemeester en wethouders, afhankelijk van hun portefeuille. Elke concerndirecteur acteert als klankborddirecteur voor enkele afdelingsmanagers. Concerndirecteur Digitale Stad en Innovatie drs. Liesbeth Pot is de klankborddirecteur (portefeuillehouder digitalisering binnen de directie) voor de afdelingsmanager ICT. 

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF >

Functieomschrijving:

De gemeente Almere zoekt een afdelingsmanager die verder inhoud kan geven aan de veranderprocessen rond de informatievoorziening en IT. De afdelingsmanager dient de professionele IV/IT-organisatie verder door te ontwikkelen zodat -ook in de toekomst- de snelle ontwikkelingen op het gebied van IV en IT steeds tijdig worden herkend en geïmplementeerd. Verwacht wordt dat de huidige ingeslagen koers met de afdeling wordt doorgezet. De ambitie is hoog. Op dit moment wordt de nieuwe Digitaliseringsvisie voor de gemeente ontwikkeld. De gemeente Almere staat aan de vooravond van de digitale transformatie.

De afdelingsmanager is verantwoordelijk voor de aansturing van de IV/IT-organisatie en geeft daarbij direct leiding aan de 6 teamleiders van de afdeling en 4 Informatiemanagers en indirect aan circa 150 medewerkers.

De afdelingsmanager stuurt op de samenhang, kwaliteit en kosten van het geheel, de IT-omgeving als mede de benodigde informatievoorziening en de organisatie daarvan. De afdelingsmanager is een belangrijke gesprekspartner van de andere afdelingsmanagers binnen de gemeente, en maakt onderdeel uit van het gemeentebrede management (directie en 18 afdelingsmanagers).

Beleid en kaderstelling op het gebied van digitalisering wordt vastgesteld door de directie.

De afdelingsmanager is verantwoordelijk voor de continuïteit en doorontwikkeling van de IV/IT-omgeving en borgt hierbij het concernbelang, en staat voor het mede helpen realiseren van de digitaliseringsstrategie. De afdelingsmanager volgt en anticipeert op externe ontwikkelingen in het vakgebied zowel technologisch als de ontwikkelingen bij de VNG en het Rijk. Deze ontwikkelingen leiden tot keuzes in beleid, innovatieve toepassingen en maken moderne dienstverlening mogelijk. De afdelingsmanager staat voor het collectieve belang en het dienstbelang inzake IV/IT-vraagstukken en zorgt voor een eenduidig besluit. Zijn/haar betrokkenheid is gevraagd en soms ongevraagd.

De afdelingsmanager heeft regulier overleg met de bestuurlijk portefeuillehouder ICT binnen B&W over relevante aspecten van informatievoorziening. Samen met de directie verzorgt de afdelingsmanager de communicatie naar het College van Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad over de stand van zaken rond IT/IV, met name bij risicovolle projecten.

De afdelingsmanager geeft leiding aan de IV/IT organisatie. Als boegbeeld en verbinder vanuit de concern brede IV-behoefte vervult de afdelingsmanager een essentiële rol. De afdelingsmanager draagt bij aan de gemeentebrede sturing van Almere, samen met alle andere afdelingsmanagers en de directie.

Functie-eisen:

De primaire verantwoordelijkheden van de afdelingsmanager ICT:
 • Verantwoordelijk voor een effectieve inzet van IV/IT inzake het primaire proces van alle afdelingen 
 • Verantwoordelijk voor kosteneffectieve inzet van IV/IT-middelen concern breed
 • Realisatie van effectieve inzet van IV/IT inzake innovatieve oplossingen voor de taken van de gemeente
 • Verantwoordelijk voor portfoliomanagement van de gemeente brede IV portfolio en het organiseren van de besluitvorming hierover
 • Financieel eindverantwoordelijk voor de afdeling
 • Verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van de ICT-infrastructuur, waarbij security een belangrijk aspect is
 • Zorgt voor formulering en besluitvorming inzake concern breed IV/IT-beleid en kaders. Ziet toe op en bewaakt uitvoering

De taken van de afdelingsmanager ICT in het kort:
 • Aansturing van de IV/IT-organisatie
 • In de komende jaren voortbouwen op het geplaatste fundament van de IV/IT-organisatie 
 • Kundig en inspirerend sparringpartner zijn voor het management van de gemeente Almere met betrekking tot IV/IT-vraagstukken
 • De verantwoordelijkheid nemen voor de continuïteit en kwaliteit van de IV/IT dienstverlening, de klanttevredenheid optimaliseren en zorgen voor een effectieve dienstverlening en reductie van kosten
 • Op een energieke wijze leiding geven aan de doorontwikkeling van de afdeling ICT
 • Het belang van de resultaatgebieden IV/IT strategie, optimalisatie, innovatie, projectmanagement, beleidsbijdragen en netwerken onderschrijven
 • Zorgt voor een goede balans in de afweging tussen concern brede en afdelingsdoelstellingen
 • De buitenwereld naar binnen kunnen brengen en intensief samen werken met de MT’s van de afdelingen; kosteneffectief, stabiel primair proces en innovatie waar nodig
 • Samen met de medewerkers van de afdeling het invullen van de ICT-regiefunctie

GEWENSTE COMPETENTIES, KENNIS EN ERVARING
 • U functioneert op academisch werk- en denkniveau en u snapt heel goed de dynamiek die het werken in een grote complexe (publieke) organisatie met zich meebrengt. U weet zich hier niet alleen te handhaven, u floreert hierin
 • U bent in uw huidige of eerdere leidinggevende functie aantoonbaar succesvol geweest in IT, IV complexe digitaliseringsopgaven en -programma’s en in organisatieontwikkeltrajecten 
 • U werkt nu of eerder bijvoorbeeld bij het Rijk, een grotere gemeente, een ZBO, een Uitvoeringsorganisatie, het bedrijfsleven, een onderzoeksinstituut, een universiteit, een adviesbureau of liever nog een combinatie van dergelijke organisaties Een groot hart voor de publieke zaak is essentieel, ervaring bij de overheid is niet direct noodzakelijk.
 • U heeft een ontwikkeld gevoel voor leidinggeven en een duidelijke visie op leiderschap, invulling van uw eigen rol en het vergroten van het leervermogen van medewerkers
 • U denkt conceptueel en bent communicatief sterk: u kunt (IV en IT) concepten en termen toelichten aan mensen die niet uit het vakgebied komen
 • U komt echt iets nieuws brengen, als persoon, door uw levenservaring, teamspelers mentaliteit, uw frisse en brede blik, verbindende persoonlijkheid en uw rugzak aan kennis en kunde
 • U bent een bewezen verandermanager die in staat is om een afdeling in beweging te krijgen en kan significante verbeteringen realiseren
 • Balanceert professioneel tussen delegeren en het geven van verantwoordelijkheid en blijft daarbij op hoofdlijnen in control
 • Heeft een proactieve, doortastende houding die goed aansluit op de ambities van de Gemeente Almere
 • Stevigheid en een politieke sensitiviteit, die de dynamiek van een complexe organisatie als de Gemeente Almere begrijpt en zich er snel in thuis voelt
 • Een effectief verbinder, door vraag en aanbod van informatievoorziening bij elkaar te brengen en hierbij elkaars toegevoegde waarde te kunnen ervaren
 • Gemeente Almere wil een overheid zijn die bereikbaar en begripvol is voor iedereen. Een organisatie die waar nodig maatwerk toepast om in de behoeften van de stad en haar inwoners te voorzien. Werken bij de gemeente Almere gaat vanuit het hart, omdat het goed voelt het verschil te kunnen maken voor haar bewoners. De stad kan alleen maar maximaal bediend worden met medewerkers die oprecht betrokken zijn bij Almere, de stad goed (willen leren) kennen en die het verschil willen maken. Graag zien we dit terug in uw sollicitatie!

AANVULLENDE COMPETENTIES
 • Integriteit, voorspelbaarheid, betrouwbaarheid
 • Omgevings- en politiek bestuurlijke en organisatie sensitiviteit
 • Samenwerkingsgericht
 • Bovengemiddeld communicatief
 • Resultaatgericht, slagvaardig, planmatig
 • Creatief/vernieuwend procesdenker
 • Overtuigingskracht
 • Een breed sturings- en interventierepertoire
 • Gevoel voor humor 😉

Arbeidsvoorwaarden:

Werken bij gemeente Almere betekent bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven. Samen met circa 2.000 collega’s werkt u dagelijks aan het waarmaken van de dromen en initiatieven van de inwoners van Almere. Van de medewerkers wordt slagvaardigheid en inventiviteit verwacht. Daar horen dan ook goede arbeidsvoorwaarden bij:

 • Maximaal € 7.524,-- bruto per maand (schaal 15, cao gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek. Het uiteindelijke salaris is afhankelijk van uw opleiding, kennis en ervaring. Uw aanstelling is voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet naar een vast contract
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
 • 17,05% financieel keuzebudget boven op uw salaris
 • De mogelijkheid om plaats-onafhankelijk te werken
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Goede doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
 • Uitgebreide keuze aan trainingen en opleidingen

SELECTIEPROCEDURE
De selectie kent twee fasen:

 1. Voorselectie door InterExcellent. Alle 1e gesprekken vinden plaatst via Teams. De meest passende kandidaten worden daarna uitgenodigd voor een gesprek op ons kantoor in Baarn. in februari 2022. Gemeente Almere maakt op basis van de voorselectie een keuze welke kandidaten uitgenodigd gaan worden voor de selectiegesprekken in het Stadhuis.
 2. Selectiegesprekken door de gemeente Almere. Geselecteerde kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd voor een gesprek met de selectie- en adviescommissie van de gemeente Almere op woensdag 9 februari 2022. Op vrijdag 11 februari vindt (mogelijk) een eindgesprek plaatst met de laatste kandidaat of de laatste kandidaten (maximaal 2). Mocht een interne kandidaat behoren bij de laatste -benoembare- kandidaten, dan geniet deze de voorkeur. 

Vervolgens voert een onafhankelijk bureau een integriteitstoets uit en wint InterExcellent referenties in. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Als laatste vindt op een nader te bepalen datum het arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Gestreefd wordt naar een afronding van de procedure in februari 2022.

LIEFDE VOOR ALMERE
Gemeente Almere wil een overheid zijn die bereikbaar en begripvol is voor iedereen. Een organisatie die doet wat nodig is om in de behoeften van de stad en haar inwoners te voorzien. Werken bij Almere is daarom een kwestie van het hart. Gewoon, omdat het goed voelt om het verschil te maken voor onze inwoners. We kunnen de stad alleen maximaal bedienen met medewerkers die oprecht betrokken zijn bij Almere, de stad goed (willen leren) kennen en die het verschil willen maken. 

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent via 035-5280 430 of almere@interexcellent.nl.  

SOLLICITATIES
Graag ontvangen we uw sollicitatie zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op dinsdag 25 januari voor 10 uur via www.interexcellent.nl door middel van het uploaden van uw CV en een doordachte functiegerichte motivatiebrief. We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Almere
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430