Vacature

Manager IT

's Heerenloo


's Heeren Loo (afgekort vaak als SHL) helpt mensen met een verstandelijke- en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. Dat doen zij samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn, familie en andere naasten. ’s Heeren Loo wil dat haar bijna 15.000 cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen van circa 17.000 medewerkers en ruim 5.000 vrijwilligers. Voor deze prachtige organisatie zoeken wij een ervaren, kundig en verbindend Manager IT. 

HISTORIE

“In 1891 kwam de 9-jarige Geurt als eerste kind bij 's Heeren Loo wonen in Ermelo. Tegenwoordig ondersteunen we meer dan 14.000 mensen met een verstandelijke beperking in heel Nederland. In 130 jaar is er veel veranderd. Maar de oorspronkelijke insteek van medewerkers is nog altijd gelijk: van betekenis willen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking”. https://www.sheerenloo.nl/over-ons/geschiedenis

In de 130 jaar daarna is de organisatie enorm uitgebreid, over het gehele land. Nieuwe instellingen sloten zich aan bij de organisatie en met anderen werd gefuseerd. Al die instellingen samen vormen het hedendaagse 's Heeren Loo.

De eerste instellingen van 's Heeren Loo lagen in het groen. Het waren min of meer op zichzelf staande dorpen. Elke instelling had eigen voorzieningen, zoals een kerk, sanatorium en boerderij. In de loop der jaren werd steeds verbinding met de omringende samenleving gezocht. Sinds het einde van de twintigste eeuw wonen mensen met en zonder verstandelijke beperking met en naast elkaar, in dorpen, steden en op de voormalige terreinen.

Vroeger bepaalden orde en regelmaat een groot deel van de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Nu wordt gestart bij de dromen en wensen van iedere cliënt. Wat wil hij of zij, wat vindt hij of zij leuk en hoe wil hij of zij zich ontwikkelen. Zo wil ’s Heeren Loo cliënten levenslang en levensbreed ondersteunen. Soms beschut in een eigen omgeving, soms samen en net als mensen zonder verstandelijke beperking. Dat is 's Heeren Loo nu: een prettig thuis, mooi en veilig en met ruimte voor de persoon en zijn wensen.

ORGANISATIE

De Stichting ’s Heeren Loo wordt geleid door de Raad van Bestuur (RvB) die verantwoordelijk is voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de regiodirecteuren en directeuren van de vakkolommen en de directeur van het Shared Service Center. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht of ’s Heeren Loo goed wordt bestuurd. De RvB wordt gevormd door:

 • drs. J. (Jan) Fidder, voorzitter
 • mevrouw mr. A. (Ageeth) W. Ouwehand, cliëntenzorg en onderwijs
 • drs. E. (Ernst) Klunder, bedrijfsvoering

DIGITALISERING & IT BINNEN ’s HEEREN LOO

's Heeren Loo zet in op digitalisering en heeft veel eigen IT kennis en kunde in huis. Collega’s vinden elkaar op dit onderwerp in de digitale keten waarin met diverse professionals en afdelingen aan digitalisering en innovatie wordt samengewerkt. De doelen die ’s Heeren Loo voor ogen heeft in de digitale strategie worden gezamenlijk uitgewerkt binnen de digitale keten. Dat gebeurt omdat ’s Heeren Loo gelooft dat alleen samen -in nauw overleg met collega’s, cliënten en verwanten én met externe partners en leveranciers- de allerbeste zorg geboden kan worden. 

De digitale transitie heeft veel impact op de 16.000 cliënten, hun verwanten en onze collega’s. Vanuit digitalisering wordt iets toegevoegd aan het leven van bijzondere maar ook kwetsbare mensen. Er is een sterke verbinding tussen collega’s omdat iedereen werkt aan wat échte waarde toevoegt richting de zorg. Meer daarover leest u in het document ‘onze visie op digitalisering’.

De Directeur Digitalisering & IT (drs. Maarten Brouwer) is verantwoordelijk voor de digitale strategie en - waar nodig in afstemming met de directeur SSC - het bestuurlijk aanspreekpunt voor alle digitale zaken & IT. De SSC-dienst IT draagt bij aan de kwalitatief hoogwaardige zorg van ’s Heeren Loo door alle voordelen van digitalisering in te zetten in de dagelijkse praktijk. 

SHARED SERVICE CENTER

Het Shared Service Center (SSC) bundelt de operationele ondersteuning van de regio's en afdelingen van 's Heeren Loo op het gebied van: 

 • IT
 • Facilitair
 • Inkoop en contractmanagement
 • Personeelsservices
 • Financiën en Administratie
 • Bedrijfsbureau
 • Projectenteam

Door de bundeling van diensten in het SSC kunnen medewerkers en cliënten beter bediend worden. SSC IT en de Directie Digitalisering en IT werken in de digitale keten nauw met elkaar samen om de Digitale Strategie van ’s Heeren Loo gezamenlijk te realiseren. 

OVER DE IT-ORGANISATIE

De IT-organisatie binnen het SSC zorgt met circa 120 medewerkers voor een goed werkende en moderne IT-omgeving voor zorg en ondersteuning. De digitale keten ontwikkelt zich op dit moment naar een flexibele, wendbare (agile) organisatie met volop ontwikkelkansen voor IT- specialisten op verschillende niveaus. Zij leveren stabiele basisvoorzieningen en werken steeds meer in multidisciplinaire teams samen met de business aan actuele vraagstukken op het gebied van onder andere digitalisering, selfservice, security, datamanagement en Cloud strategie.

In de IT-organisatie worden de standaard beheerwerkzaamheden steeds verder geautomatiseerd en de IT-functies worden daardoor steeds specialistischer van aard. Naast het beheren en ondersteunen van de basisinfrastructuur en applicaties wordt het zorgdragen voor de beschikbaarheid van de IT-diensten steeds belangrijker. Daarnaast zorgt de IT-organisatie ervoor dat deze ondersteuning -met kennis van de beschikbare generieke IT-voorzieningen en de mogelijkheden van te ontwikkelen nieuwe specifieke IT-diensten- tegen zo laag mogelijke kosten beschikbaar komt. 

De totale informatievoorziening is opgedeeld is in 4 domeinen: 

 • Zorg en digitalisering
 • Zorgtechnologie
 • Digitale infrastructuur
 • Bedrijfsvoering

Binnen de kaders van een overall ’s Heeren Loo Digitalisering & IT strategie, budgettering en prioritering kunnen deze domeinen zelfstandig keuzes maken ten behoeve van de waarde voor de eindgebruikers. Zo wordt ‘Zorg met de mogelijkheden van morgen’ waargemaakt. 

Binnen de 4 domeinen is het domeineigenaarschap belegd en dit wordt ondersteund door (de rol van) een informatiemanager van de concernafdeling D&I. Als manager IT draagt u zorg voor de IT-dienstverlening en u bent gedelegeerd ‘domein-eigenaar’ voor het digitale infrastructuur domein.

Door de bundeling van diensten in het SSC kunnen medewerkers en cliënten beter bediend worden. SSC IT en de Directie Digitalisering en IT werken in de digitale keten nauw met elkaar samen om de Digitale Strategie van ’s Heeren Loo gezamenlijk te realiseren. 

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF >

Functieomschrijving:

DE FUNCTIE, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN POSITIONERING VAN DE MANAGER IT

U stuurt de afdeling IT aan binnen het SSC en geeft u leiding aan de vakgroepmanagers. Functioneel geeft u leiding aan het domein Digitale infrastructuur. Daarnaast bent u faciliterend richting de domeinen Zorg en Bedrijfsvoering.

’s Heeren Loo is één van de eerste instellingen in de verstandelijk gehandicapten zorg die in een Agile transformatie onderweg is naar multidisciplinaire teams hetgeen betekent dat de huidige afdelingsgrenzen kunnen gaan vervagen, zowel binnen IT als binnen de digitale keten als geheel.  

Uw rol kent 3 aandachtgebieden:

 1. Resource- en budget (resultaat) verantwoordelijkheid van alle activiteiten binnen SCC-IT
 2. (Gedelegeerd) domein eigenaar van de IT-infrastructuur
 3. Sponsor van de wendbaar transitie/verander opdracht

Organisatorisch is de uitvoering van IT ondergebracht in het Shared Service Center (SSC). Functioneel wordt het vakgebied wendbaar aangestuurd over de as van domeinen. U gaat rapporteren aan de Directeur van het Shared Service Center mevrouw drs. (Dorien) Hopma Zijlema. 

U wordt lid van het Managementteam (MT) SSC. Met 7 managers geeft u richting aan het SSC. Er wordt gewerkt vanuit de SSC strategiekaart (balanced scorecard). Om de twee weken delen de MT leden hun resultaten in een gezamenlijk overleg met alle leidinggevenden, de Obeya. Vanuit het persoonlijk leiderschapsprogramma ‘Neem Regie’ wordt gewerkt aan voorbeeldgedrag, authenticiteit, besluitvaardigheid en het geven van vertrouwen. Dit aangevuld met een open mind, humor en plezier in het werk. In het SSC én de digitale keten heerst een informele en prettige werksfeer waarin u veel vrijheid krijgt om het werk zelfstandig en in teamverband uit te voeren.

KERNTAKEN VAN DE MANAGER IT 

Naast het leiding geven aan de verdere ontwikkeling van de SSC-IT-organisatie en de verantwoordelijkheid voor beschikbaarheid & performance van de IT-services en infrastructuur ligt de focus van de manager IT op: 

 1. De personele kant van de continue doorontwikkeling van de afdeling als geheel dan wel medewerkers die u rechtstreeks aanstuurt 
 2. De technologische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende Agile manier van werken op de diensten die direct vanuit IT geleverd worden
 3. Binnen de Agile manier van werken het (mede) managen van de continue spanning die er bestaat vanuit de vraag (‘Business & Demand’) en het aanbod (‘Supply en Delivery’) waaronder het overall managen van beschikbare resources
 4. De verbinding tussen enerzijds de uitvoering (eigen beheer en/of regie) van de IT- dienstverlening en anderzijds de beleidsmakers.

Als manager IT vervult u samen met de directeur SSC en directeur D&I een voortrekkersrol bij het realiseren van de digitalisering & IT strategie. Een succesvolle invulling van de functie manager IT vraagt om een combinatie van inhoudelijk leiderschap en leiderschap in veranderingen en groei. U bent intern en extern het boegbeeld van IT, waarbij de mens centraal staat en waarin technologie het verschil kan maken in de zorg en in de bedrijfsvoering. 

U geeft het goede leiderschapsvoorbeeld waarin u uw team motiveert en inspireert. U hebt naast aantoonbaar leiderschap, ook op inhoudelijk gebied een succesvolle loopbaan afgelegd tot nu toe. U moet immers kunnen versnellen en verbinden op inhoud, met als speerpunten digitale transformatie, architectuur en infrastructuur. U hebt succesvolle IT-veranderprojecten geleid. 
Mens, inhoud en resultaat staan centraal (onderhandelen, vasthouden aan koers, overtuigen, oog voor verschillende belangen, inschatting kunnen maken van de impact van de wensen en dan toch moeiteloos koers kunnen houden). 

U bent een pragmaticus die hoofd- en bijzaken kan onderscheiden en die helder kan communiceren op verschillende niveaus. Gevoel voor mensen, situaties en omgeving en daarop kunnen acteren, zijn belangrijker dan diploma’s, maar u functioneert in uw werken en denken op academisch niveau. Eerst en vooral bent u een teamspeler die het belang van het team boven eigen belang stelt. Passie (ontwikkelen) voor de verstandelijk gehandicaptenzorg is belangrijk.

Functie-eisen:

GEWENSTE COMPETENTIES, KENNIS EN ERVARING

 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt tenminste 5 jaar ervaring als IT-manager
 • Een motiverende stijl die gaat aansluiten op de ingezette organisatieontwikkeling, waarbij u uw medewerkers verantwoordelijkheid geeft en stuurt op resultaten 
 • U houdt het overzicht en bent in staat om op basis van expertise en persoonlijkheid de afdeling IT te profileren en weet hoe u de strategie voor informatievoorziening samen met de concernafdeling Digitalisering & IT en andere collega's vorm kunt geven en toe te passen
 • U bent resultaatgericht, ondernemend en beschikt over de nodige vernieuwingskracht 
 • U weet mogelijke IT-crises snel te doorgronden en het hoofd te bieden
 • U communiceert direct en goed, u bent op alle niveaus een gesprekspartner met toegevoegde waarde, een netwerker en bent in staat om beleid te ontwikkelen en te implementeren
 • U hebt ervaring in het toepassen van concepten als lean, agile etc. 
 • U hebt durf en bent ontvankelijk voor een tegengeluid, weet dit – met open blik - te plaatsen en kan het gebruiken 
 • U vindt plezier in het werk én met collega's én het samen behalen van de resultaten belangrijk 
 • En tenslotte: u kunt goed relativeren en hebt gevoel voor humor 😀

Arbeidsvoorwaarden:

’s HEEREN LOO BIEDT U 

 • Een functie bij een van de meest groeiende en boeiende zorginstellingen van Nederland, in een organisatie die volop in beweging is, in transitie naar een agile werkomgeving; het bewust ontwikkelen van ketensamenwerking, zowel intern als extern
 • De mogelijkheid om u volop te ontwikkelen, zowel in uw functie alsook in scholing
 • Een (jaar)contract voor 36 uur per week (4 x 9 uur werken is mogelijk) met als doel een aanstelling voor onbepaalde termijn
 • ’s Heeren Loo werkt ‘Duurzaam en Activiteit Gerelateerd’. Dat betekent dat flexibele werkplekken worden gedeeld op basis van activiteiten thuis of werken op locatie
 • ’s Heeren Loo vindt het belangrijk dat u blijft groeien in uw eigen ontwikkeling. Daarom wordt geïnvesteerd in relevante scholing en opleidingsmogelijkheden en neemt u uiteraard deel aan het SSC- ontwikkelprogramma 'Neem regie’ voor uw persoonlijk leiderschap en de SSC-teamontwikkeling
 • Persoonlijke groei, inzicht en regie over uw eigen ontwikkeling via 'Mijn Leeromgeving' en e-learning via GoodHabitz

ARBEIDSVOORWAARDEN

’s Heeren Loo biedt ruime opleidingsmogelijkheden, een goede afstemming tussen werk en privé, ruime vakantiedagen, een eindejaarsuitkering, vakantiegeld, een uitstekend pensioen en andere extra mogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn op basis van een meerkeuzesysteem.
De functie is ingedeeld in schaal FWG 70 en kent een maximaal primair jaarinkomen van vrijwel € 100.000 (inclusief 8% vakantiegeld en 8,33 % eindejaarsuitkering). Jaarlijks ontvangt u extra PBL-verlofuren (Persoonlijk Budget Levensfase) boven uw wettelijke vakantie-uren. Door deze PBL-uren is het mogelijk om werk en privé beter te combineren. Als medewerker van 's Heeren Loo neemt u automatisch deel aan de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). 's Heeren Loo betaalt hiervoor de helft van de premie. 

PROCEDURE

De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent Management en wordt geleid door de heer drs. Geert-Jan Poorthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de Curricula Vitae en motivatiebrieven van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen ’s Heeren Loo. 

’s Heeren Loo wenst dat haar Manager IT zo spoedig mogelijk start gaat. 

Van de eindkandidaten kunnen – in overleg- referenties worden nagetrokken. Een assessment maakt deel uit van de procedure evenals het opstellen van een zogenaamd DISC profiel. 

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Solliciteren (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op 7 juni 2022 voor 10:00 uur) via www.interexcellent.nl (hier kunnen de documenten worden ge-upload)
 • Op basis van een CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams en/of bij InterExcellent in Baarn.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen ’s Heeren Loo die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken binnen ’s Heeren Loo vinden plaats in de 2e helft van juni; data worden nog gecommuniceerd.

CONTACT OVER DE VACATURE

Via Geert-Jan Poorthuis, partner InterExcellent Management Search, Baarn. Tel: 035 – 5280430 en mail via sheerenloo@interexcellent.nl

Met veel belangstelling zien we uit naar uw reactie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Amersfoort
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430