Vacature

Directeur IT & Facilitair

Nederlandse Zorgautoriteit

Voor onze opdrachtgever de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn we op zoek naar een stevige, mensgerichte, professionele en vakbekwame Directeur IT en Facilitair (Directeur I&F) met veel ervaring op zowel Run als Change (aansturing van complexe IT-activiteiten alsmede een uitdagende organisatie). Als Directeur I&F bent u (eind)verantwoordelijk voor de continuïteit, betrouwbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid van de IT-dienstverlening en facilitaire organisatie van de NZa, passend bij de actuele en toekomstige ambities van deze relevante organisatie. 

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF >

OVER DE NZa 
Het belang van de burger als hoogste prioriteit is het uitgangspunt bij de NZa:

Als Nederlandse Zorgautoriteit dienen wij het belang van de samenleving. We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Nederland erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is mochten zij deze nodig hebben. Vanuit dat perspectief maken wij regels en houden we toezicht op de zorg. We geven er niet voor niks jaarlijks 90 miljard euro aan uit. De strategische speerpunten van de NZa zijn de kapstok in ons werk: goed bestuur en professionele bedrijfsvoering, passende zorg/toegankelijkheid en datagedrevenheid. Werken bij de NZa betekent afwisselend en soms spannend werk waarbij je elke dag bezig bent met het waarborgen van betaalbare en toegankelijke zorg. En dat samen met aanbieders, verzekeraars, uitvoeringsorganisaties, patiënten en de politiek.” 

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/foto-1.jpg

De NZa is gevestigd in een modern gebouw in businesspark Rijnsweerd te Utrecht en is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

De vier speerpunten van de NZa voor de komende jaren zijn:

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/foto-1.png

1. Passende zorg: 
Dit is zorg die nodig is, die waarde toevoegt en bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt en tevens aansluit bij zijn/haar behoeften en omstandigheden. Deze zorg kan fysiek of digitaal zijn, waarbij de NZa digitale zorg -daar waar mogelijk- promoot en ondersteunt.

2. Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering: 
Dit is geslaagd als een zorgaanbieder passende zorg levert, zorggeld niet verspild wordt en een zorgaanbieder zich transparant verantwoordt aan alle belanghebbenden. 

3. Data-gedreven werken: 
De NZa gebruikt data als basis om besluitvorming te onderbouwen en ontwikkelingen te duiden. Het anticiperend vermogen van NZa wordt vergroot door data-gedreven toezicht. 

4. Wendbare organisatie: 
De omgeving van de NZa is constant in beweging en impact wordt vergroot door maatschappelijke ontwikkelingen vroeg te signaleren, regels aan te passen en toezicht te houden. Dat vraagt om proactief inspelen op wat nodig is en samenwerken met zowel zorgprofessionals, zorgverzekeraars en kennispartners als met elkaar. 

De NZa is marktmeester, regelgever en toezichthouder op de zorgmarkten. De NZa kenmerkt zich hiermee als complexe organisatie. Bij de NZa werken ongeveer 500 medewerkers die grotendeels werkzaam zijn binnen vier directies.

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/foto-3.png

Voor het complete organogram (per september 2022) zie het uitgebreide functieprofiel.

Functieomschrijving:

DIRECTEUR I&F
De Directeur I&F geeft leiding aan de directie IT en Facilitair (circa 80 kundige en gemotiveerde medewerkers) en rapporteert aan een lid van Raad van Bestuur die als portefeuille de rol van CIO heeft (RvB CIO). Als directeur I&F ben je lid van het directeurenoverleg (DO) en lever je een actieve bijdrage aan het gemeenschappelijk managementteam (GMT). Het GMT bestaat uit de RvB, de inhoudelijke ‘chiefs’ en de directeuren.

De operationele IT-dienstverlening wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door ICT-partners. Daarbij is de NZa hard op weg naar de Cloud, waarbij de ‘klassieke’ ICT-beheerdiensten worden vervangen door cloud-diensten. De directie I&F voert hierover de regie. Op dit moment vindt de transitie van de huidige naar een nieuwe ICT-dienstverlener plaats waarna wordt gestart met o.a. de overgang naar een nieuwe data omgeving. Dit betreft zowel de centrale infrastructuur en kantoorautomatisering als de (omvangrijke) data- en analyseomgeving van de NZa. Hierdoor zal de formatie en bezetting van de directie de komende jaren dalen. 

De directie bestaat uit een management team staf/Mt-staf (financial controller en secretariaat & ondersteuning) en vier functionele units; IT-Beleid, Informatiemanagement, Regie en IT-Ontwikkeling en Onderhoud (O&O).

De verdeling van het aantal fte’s binnen de directie is momenteel als volgt:

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/foto-4.png

Op dit moment wordt de functie Directeur I&F ingevuld door een ervaren interim-Directeur. De IT en Facilitaire organisatie (per 1 september 2022) wordt als volgt in beeld gebracht: 

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/foto-5.png

De (unit)managers vormen samen met de Directeur I&F het managementteam (MT). Het MT is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de IT-organisatie. Het doel van MT is het formuleren en bereiken van concrete IT-doelstellingen die passen bij de bedrijfsvoering van de NZa. Ontwikkeling van eigen medewerkers, werving van talent en adequate strategische personeelsplanning behoren tot de verantwoordelijkheid van het MT; sturing op basis van KPI’s en een dashboard. Samen met het MT richt de Directeur I&F zich op vloeiende informatiestromen, optimale onderlinge samenwerking alsmede besluitvorming over de ontwikkelingen en groei van de IT-organisatie binnen de NZa. 

De kerntaken van de directie I&F zijn als volgt onderverdeeld binnen de functionele units: 

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/foto-6.png

1. IT-Beleid
Focus op beleid informatievoorziening: Binnen deze unit draait het enerzijds om het aanjagen van vernieuwing, strategie en beleid (initiatieven, innovaties, projectportfolio etc.) dat zich uitstrekt over de zorgketens en anderzijds om het bewaken, beheren en intern toetsen van kaders/standaarden op het gebied van informatiebeveiliging en rechtmatig data-gebruik (denk aan Baseline Informatievoorziening (BIO) en AVG) binnen de NZa. De unit ondersteunt zowel de directeur I&F als de RvB/ CIO. 

2. Informatiemanagement (IM) 
Focus op de klant: Binnen deze unit opereren informatiemanagers die de rol van verbinder van de andere directies met de IT-functie hebben. De informatiemanager staat met name het MT, de Directeur I&F en unitmanagers van andere directies met raad en daad terzijde op het gebied van IT. Onder leiding van de informatiemanager worden klantvragen op het gebied van IV (het wat) door business- c.q. informatieanalisten en door technisch georiënteerde IT-experts uitgewerkt tot potentiële oplossingen (het hoe). Binnen deze unit opereren – vanwege het generieke gebruik van vrijwel alle systemen – ook de functioneel beheerders. 

3. Regie 
Focus op de diensten: Deze unit fungeert als het ‘bedrijfsbureau’ binnen de informatievoorziening en dekt alle IT-processen met betrekking tot het gehele informatielandschap van de NZa af. Met de beweging naar de Cloud verschuift de rol van Regie in hoog tempo van processturing naar aansturing op diensten, waardoor een regisserende rol zichtbaar wordt over de generieke IT-processen. Facilitaire zaken (waaronder de facilitaire servicebalie) valt tevens onder de unit Regie. 

4. IT-Ontwikkeling en Onderhoud (O&O)
Focus op de techniek: Op beperkte schaal ontwikkelt, beheert en onderhoudt de NZa zelf haar systemen. De essentie van deze unit is het creëren en in stand houden van de IT-voorzieningen die nodig zijn om data te verzamelen, te beheren en beschikbaar te stellen. Dat betreft met name het DBC Informatiesysteem (DIS), het DIS-portaal, Promesz (.Net) en het Mendix-platform. 

Functie-eisen:

Als Directeur I&F bent u verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling, ondersteuning en exploitatie van de IT-oplossingen van de NZa alsmede voor de succesvolle realisatie en implementatie van IT-projecten binnen de organisatie. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de facilitaire organisatie.

U bent in staat besluiten te nemen over een IT-omgeving die past bij de doelstellingen van de organisatie. U hebt ervaring met het opleveren van complexe oplossingen en bent in staat een enthousiaste groep mensen op een inspirerende manier te (bege-) leiden om dit te realiseren. Door alle veranderingen in de afgelopen jaren is voldoende aandacht voor de menselijke kant van het werk noodzakelijk, vooral ook omdat het proces van veranderen blijvend onderdeel uitmaakt van de context waarin de directie opereert. Daarnaast ondersteunt en adviseert u de NZa bij het ontwikkelen van een duurzame IT-strategie en hebt u een helder beeld van de kosten die hiermee gepaard gaan. 

De NZa gebruikt data-analyses om problemen in de zorg inzichtelijk te maken, de effecten van beleid te meten, trends te voorspellen, de uitvoering van bijvoorbeeld zorgdeclaraties te ondersteunen en keuzes te verantwoorden. De kern van de informatievoorziening van de NZa is de zorgdata- en analyseomgeving. Deze omgeving wordt in de komende twee jaar vernieuwd op basis van de nieuwste (cloud-) concepten. De NZa werkt veel met data die kwalificeren als bijzondere persoonsgegevens. De veiligheid van deze gegevens en het voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied zijn van het grootste belang. 

Daarnaast bestaat het IT-landschap uit op Mendix gebaseerde portaalfuncties, een klein portfolio van maatwerkapplicaties en standaardapplicaties waar het gaat om onder meer de kantoor-omgeving, zaakgericht werken, relatiemanagement en documentmanagement (EPOS, Oracle Apex, PL/SQL en .NET). 
Ondanks alle vooruitgang in de zorg, met name op het gebied van digitalisering en informatie-uitwisseling, zijn er ook punten van aandacht; sommige data is nog niet of beperkt beschikbaar. Het voortdurend en krachtig inzetten op een betere informatie-uitwisseling in de zorg is daarom noodzakelijk. Dat tekent de relevantie van een gestroomlijnde IT-organisatie en uw functie binnen dit spectrum. 

U levert een inhoudelijke inbreng aan de vastgestelde en in uitvoer zijnde IV strategie –die met name uitgaat van de transitie naar de cloud en van verdergaande standaardisatie-, bent richtinggevend ten aanzien van de datastrategie (in aansluiting op de IV strategie van de NZa) en bent nauw verbonden met de bedrijfsvoering. U wordt zowel binnen als buiten de NZa actief.

PROFIEL 
We zijn voor de NZa op zoek naar een Directeur I&F met de volgende kenmerken:

 • Academische opleiding
 • Ruime kennis en ervaring (senior) met ICT-besturingssystemen en ontwikkelomgevingen, databasemanagement, cloud, digitalisering, project-portfoliomanagement (PPM) en IT regie.
 • Gedegen kennis van (en passie voor) informatiebeveiliging 
 • Kennis en ervaring op het gebied van compliance, privacy en risk management in informatie-intensieve omgevingen
 • Aantoonbare managementervaring in het leiden en vormgeven van complexe omgevingen
 • Kennis op gebied van implementatie datastrategie
 • Aantoonbare ervaring met het werken met cloud dienstverleners
 • Actuele en uitgebreide kennis van IT, digitalisering en data-analyse
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit
 • Bekend met zorg en/of overheid en/of en (zorg)verzekeraars 
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:

 • Vakkundige kennisdeler, stevig en standvastig: u loopt voorop op IT-gebied, het gebied van digitalisering alsmede informatiemanagement en bent tevens op de hoogte van de actualiteit/ontwikkelingen binnen dit vakgebied. U weet cruciale organisatieprocessen te optimaliseren vanuit een gedegen kennis en ervaring
 • Inspirerend leiderschap: u weet op inspirerende, coachende en sturende wijze de blik vooruit te krijgen en een gezonde werkomgeving te creëren
 • Mensgericht, empathisch en bouwer: u bent een persoon die tussen de mensen staat waardoor u ook in staat bent mensen te binden en daarnaast nieuw talent te werven
 • Veranderkundig, wendbaar en stressbestendig: u weet om te gaan met veranderingen en ontwikkelingen in de markt alsmede binnen de organisatie. U bent hierbij in staat om rust te brengen/behouden in het geheel
 • Analytisch en data-gedreven: u behoudt het grote overzicht, maar hebt tegelijkertijd oog voor detail
 • Communicatieve netwerker en verbinder: u verbindt diverse mensen, teams en culturen, en hebt een aantoonbaar (vak)netwerk binnen de IT sector, zowel marktpartijen als kennis- en opleidingsinstellingen
 • Pragmatisch, besluitvaardig, resultaatgericht en betrouwbaar: u zegt wat u doet en u doet wat u zegt, waarbij u de lat hoog durft te leggen
 • U kunt relativeren en hebt een goed gevoel voor humor 😉

Arbeidsvoorwaarden:

De NZa heeft een modern personeelsbeleid waarbij zowel de persoon als zijn/haar persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Het totale beloningspakket voor deze mooie functie past bij de rol en ambities en is uitstekend te noemen, zowel qua salaris als qua secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werken in het midden van de zorg, bij een organisatie die regelmatig in de schijnwerpers staat. De NZa biedt u een functie voor 36 uur per week waarbij een beroep wordt gedaan op uw vermogen om mensen te leiden, te stimuleren én ruimte te geven. De functie Directeur I&F wordt binnenkort opnieuw beschreven en gewogen. De voorlopige indeling is in schaal 17 CAO Rijk. De NZa biedt hiermee een maximum bruto-jaarsalaris van ruim € 135.000,-, flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken. 

Boven op het maximale maandsalaris van € 9.685,- ontvangt u 16,37% Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen o.a. een fietsregeling, extra verlofopties, voordelig sporten etc. Naast de primaire arbeidsvoorwaarden is er een reiskostenvergoeding, pensioenregeling bij het ABP, vanaf 1 januari 2023 208 vakantie-uren per jaar en de mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen, betaald ouderschapsverlof en zijn er ruime opleidingsmogelijkheden.

SOLLICITEREN EN PLANNING
Bent u de gemotiveerde kandidaat die bij wil dragen aan de gezamenlijke ambitie van de NZa om blijvend een goede en betaalbare zorg te realiseren? Beschikt u daarnaast over de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om dit in de praktijk waar te maken? Dan zien we uw sollicitatie graag tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk) via InterExcellent vacatures maar uiterlijk op maandag 22 augustus voor 10 uur 
 • Op basis van een brief en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent in kalenderweek 34 t/m 36 
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij de NZa die beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De gesprekken binnen de NZa worden ingepland, data volgen spoedig via dit (geactualiseerde) profiel
 • De NZa wenst de nieuwe Directeur I&F te benoemen voor medio oktober. De nieuwe Directeur I&F start idealiter uiterlijk op 1 januari 2023
 • Van de eindkandidaten worden referenties nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment maakt onderdeel uit van de procedure

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner InterExcellent en Tren Keltjens, Executive Search Consultant, beiden te bereiken op 035-5280430 en via nza@interexcellent.nl. 

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

BIJLAGE | ORGANOGRAM NZa (per 1 september 2022)

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/foto-7n.png

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Utrecht
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430