Vacature

Voorzitter Raad van Bestuur

VZVZ


Voor onze opdrachtgever de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) zijn we op zoek naar een stevige, visionaire en verbindende Voorzitter die als boegbeeld van de organisatie de missie van VZVZ “betere gezondheid en zorg door de juiste informatie” uitdraagt en realiseert. Als inspirerend leider en (daad)krachtig Voorzitter brengt u de belangen van de (leden)organisatie, netwerkpartners en stakeholders samen. Binnen een complex zorgveld weet u het overzicht te bewaren en vooruit te lopen op ontwikkelingen op het terrein van gegevensbeschikbaarheid om zo voortdurend waarde te blijven creëren op het niveau van het netwerk. De Voorzitter werkt hierbij vanuit de kernwaarden van VZVZ: inlevend, waardevol, betrouwbaar, slagvaardig en verbindend. 

Onderstaand treft u de beknopte omschrijving van de vacature. DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

VZVZ

VZVZ is een vereniging van koepelorganisaties van zorgaanbieders en patiëntenverenigingen in de Nederlandse gezondheidszorg. VZVZ is een netwerkorganisatie die drie kernfuncties vervult: 

 1. Kennis- en expertisecentrum
 2. Beheerder
 3. Coördinator

Het zorgveld heeft te maken met vraagstukken, die elk uit meerdere issues bestaan, die onderling afhankelijk zijn en veranderlijk in de tijd en waar een groot aantal partijen zijn betrokken, waarbij elke partij zijn eigen waarden, visies en belangen heeft. Samenwerking tussen meerdere partijen is daarom nodig. VZVZ vervult hierbij de coördinerende functie tussen de partijen, om tot een werkbare situatie te komen. Zo zorgt VZVZ voor waarde creatie op het niveau van het netwerk door: 

 • met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, ICT-leveranciers, regio-organisaties, en de overheid te werken aan veilige en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens waarbij landelijk beleid en de functionele wensen van zorgaanbieders de uitgangspunten zijn;
 • als netwerkorganisatie middelen, kennis en competenties te bundelen van verschillende (pluriforme) organisaties en maakt daardoor oplossingen mogelijk voor complexe problemen die door geen van de deelnemers afzonderlijk opgelost kunnen worden; 
 • netwerkdoelen te formuleren en regie te voeren om die doelen te realiseren en daarbij netwerkpartners te ondersteunen in het behalen van hun gemeenschappelijke netwerkdoelstellingen; 
 • innovatieve IT-concepten (zie uitgebreide functieprofiel voor voorbeelden) ten behoeve van gegevensbeschikbaarheid te (helpen) te ontwikkelen, waarbij VZVZ haar kennis en expertise ten aanzien van interoperabiliteit en het beheer/ontwikkelen van afsprakenstelsels en hun onderlinge verband inbrengt;
 • alleen generieke infrastructurele componenten en diensten (pré concurrentieel) aan te bieden als die nodig zijn en de markt die niet (tegen acceptabele voorwaarden) kan of wil bieden.

Governance:

De governance van VZVZ is ingericht om te verbinden en faciliteren, te zorgen voor intern en extern draagvlak voor doelstellingen en acties van de netwerkorganisatie, en om een platform te bieden bij spanningen en conflict (tussen de verschillende netwerkdeelnemers). VZVZ kent drie organen: 

 1. de Algemene Vergadering (AV
 2. de Raad van Toezicht (RvT)
 3. de Raad van bestuur (RvB)
Algemene Vergadering
De leden van de vereniging zijn koepelorganisaties van zorgaanbieders en Patiëntenfederatie Nederland (en haar leden). Zij zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van VZVZ. Deze Algemene Vergadering stelt, op voorspraak van het bestuur, het beleid van de vereniging vast en monitort de uitvoering. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging en de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit acht personen, waarvan er vier worden benoemd op bindende voordracht. 

Bestuur
Het bestuur van VZVZ is sinds 1 september 2019 éénhoofdig. Het bestuur wordt benoemd en ontslagen door de RvT. De organisatie waar het bestuur verantwoordelijk voor is, telt circa 150 medewerkers plus externen (circa 75). 

Context:

De zorg in Nederland ondergaat een belangrijke transformatie. Informatie-uitwisseling geschiedt niet alleen tussen zorgverleners onderling, of in een keten met opvolgende zorgverleners, maar ook in netwerken van zorgverleners. Ook de patiënt is steeds vaker deelnemer aan het uitwisselingsproces. VZVZ draagt met haar kennis en ervaring bij aan (infrastructurele) oplossingen voor zorgcommunicatie, waarlangs zorgverleners én patiënten gegevens kunnen uitwisselen. Het LSP is de meest prominente uitwisselingsstructuur met de hoogste aansluitgraad onder zorgverleners, het hoogste gebruik, zeer hoge beschikbaarheid en de mogelijkheid om landelijk uit te kunnen wisselen. De verwachting is dat de digitale uitwisseling van gegevens en de digitalisering van de zorgverlening zich de komende jaren in een hoog tempo zal blijven door ontwikkelen. 

De uitdaging voor VZVZ is om als netwerkcoördinator gestructureerd en constructief overleg te initiëren en faciliteren tussen alle stakeholders, daarin de belangen van de verschillende partijen te respecteren en zodoende langs deze weg de gemeenschappelijke doelstelling te bereiken.

Voor relevante ontwikkelingen voor VZVZ verwijzen we naar het uitgebreide functieprofiel. 

Functieomschrijving:

De essentie van de rol van Voorzitter van VZVZ is om als boegbeeld en leider van de VZVZ-organisatie de belangen van de ledenorganisatie en de diverse stakeholders samen te brengen. Het vervullen van deze functie vraagt om een zekere mate van ondernemerschap. Het doel is deze complexe community aan een gemeenschappelijke agenda te committeren ten behoeve van de kwaliteit van de zorgcommunicatie in de keten. De Voorzitter dient de ledenorganisatie te vertegenwoordigen in de bestuurlijke overleggremia. Vanuit de expertfunctie van de VZVZ moet bijgedragen worden aan de keuzes die ten grondslag liggen aan de realisatie van het gezondheidsinformatiestelsel (zie ook de Nationale Visie en Strategie). Daarnaast moet de Voorzitter, samen met het directieteam leidinggeven aan de VZVZ-organisatie. Voor een uitgebreide omschrijving van de rol en het takenpakket van de Voorzitter verwijzen wij u naar het uitgebreide functieprofiel. 

Functie-eisen:

De ideale kandidaat beschikt over de volgende kennis en ervaring: 

 • Opleiding: u beschikt over WO werk- en denkniveau, een afgeronde academische studie met een bij voorkeur bedrijfskundige en/of technische achtergrond.
 • Management: u heeft ruime ervaring (> 10 jaar) als leider in complexe omgevingen binnen het zorgveld. U bent een ervaren succesvolle Voorzitter in het complexe stakeholderveld in de zorg of de advieswereld gericht op de zorg en ICT, of u vervult een boegbeeldfunctie (CIO/Directeur IT) in het zorgveld. U bent in staat koersvast te leiden en mensen mee te krijgen. 
 • Netwerker: u heeft ervaring met complexe stakeholdervelden met uiteenlopende belangen en wensen. U weet hierin het overzicht te bewaren, te prioriteren en realistische keuzes te maken. U beschikt zelf over een (bestuurlijk) netwerk in het zorgveld dan wel het publieke domein.  
 • Vakinhoud: u heeft veel kennis van IT en de ontwikkelingen op dit vlak. U heeft kennis van agile en in staat om gezag op inhoud te krijgen. U heeft daarnaast kennis van en ervaring met de organisatie en verdeling van het Nederlandse zorgstelsel in de breedte en de kenmerkende onderverdeling in koepels en stakeholder organisaties in het bijzonder.
 • Zorgtechnologie: u heeft ervaring met zorgcommunicatie en zorginformatiesystemen. U heeft een duidelijke affiniteit met de ontwikkelingen in het gezondheidsinformatiestelsel, zorginformatiesystemen en een visie op thema’s in de zorg en de kwesties rondom elektronisch dataverkeer en privacy van patiënten. 
 • Zelfreflectie: u begrijpt en bent bewust van uw unieke positie, de impact, de mensen/leden om u heen en taakstelling van de Voorzitter. U bent hierbij overtuigd van de missie van VZVZ en ziet uitdaging in het door ontwikkelen van de organisatie van VZVZ naar een volgend niveau van professionaliteit. 
 • Sensitiviteit: constructief samenwerken met de AV en de RvT en het consolideren van verschillende belangen naar een gemeenschappelijke agenda is een wezenlijke kwaliteit van de ideale kandidaat. De samenwerking met het Ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland is daarin van bijzonder belang en vereist een daadkrachtige en tegelijkertijd flexibele instelling of werkwijze. De leden zien de Voorzitter als een belangrijke vertolker van het gezamenlijke belang. 
 • Warme zakelijkheid: U bent toegankelijk, transparant en communiceert duidelijk, consistent en zonder verassingen. 
 • Visie: u anticipeert strategisch op het zich snel ontwikkelende veld van digitale zorgcommunicatie om VZVZ daarin juist te positioneren. U weet focus aan te brengen, u bent adviesvaardig en weet diverse stakeholders in een complex veld met elkaar te verbinden.

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties: 

 • Visie en strategische focus: het vermogen zaken in een breder kader te zetten. Conceptueel en beleidsmatig denken, met daarbij een langetermijnstrategie voor ogen. 
 • Creativiteit: met oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande.
 • Besluitvaardigheid: beslissingen nemen als de situatie daarom vraagt. Knopen doorhakken en duidelijkheid scheppen. Besluitvaardigheid in combinatie met focus is belangrijk om invulling te geven aan de strategische doelstellingen. Er komen veel nieuwe vraagstukken op VZVZ af en dat betekent dat er ook keuzes gemaakt moeten worden.
 • Uitstekende leiderschapskwaliteiten: begeleiding en ondersteuning geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling. Het daarbij kunnen stimuleren van hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Ondernemerschap: met oog op de ontwikkelingen in het zorginformatiestelsel en de rol die de overheid daarin neemt, is het noodzakelijk om VZVZ daarin goed te positioneren. Ondernemerschap kan hiervoor van bijzondere waarde zijn. 
 • Conceptueel denken: breder of dieper inzicht krijgen in problemen of situaties door ze in een groter of abstracter kader te plaatsen. De grote lijnen van een idee in beeld hebben en houden, en de mogelijke gevolgen ervan in kaart brengen.
 • Operationele effectiviteit: heldere doelstellingen formuleren en het bewaken van een excellente uitvoering van deze doelstellingen en het heft in handen houden. Daarbij ook zorgen dat je niet in eigen belangen en visie blijft hangen.
 • Inspirerende teamplayer: de bereidheid en het vermogen om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel, ook wanneer dit doel niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. Het meekrijgen van anderen vanuit persoonlijke energie en bevlogenheid.
 • Mensgericht: U heeft gevoel voor humor en blijft lachen 😉

Arbeidsvoorwaarden:

U gaat werken binnen het dynamische zorgveld, waarbij u deel gaat uitmaken van een bijzondere organisatie. Daarnaast geeft u leiding aan een organisatie van enthousiaste mensen met een hart voor de zorg. VZVZ biedt u hiervoor een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden dat uitstekend te noemen is, zowel qua primaire als secundaire voorwaarden. 

Solliciteren en planning:

Bent u de gemotiveerde kandidaat die bij wil dragen aan de relevante missie en uitdagende opgave van VZVZ binnen het zorgveld? Beschikt u daarnaast over de leiderschapskwaliteiten om de organisatie verder te brengen? Dan zien we graag uw sollicitatie tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 4 maart voor 10.00 uur) via VZVZ@interexcellent.nl
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent in week 7-10.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan VZVZ die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 
 • De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 15 maart en 22 maart. 
 • VZVZ wenst haar nieuwe Voorzitter in maart te benoemen. 
 • Een referentiecheck, diplomacheck en (ontwikkel)assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Contact over deze vacature:

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner en Tren Keltjens, Executive Search Consultant binnen InterExcellent, 
bereikbaar op 035-5280430 en via VZVZ@interexcellent.nl

Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie!

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken
Locatie:
 • Den Haag
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430